Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerade promemoria och vill anföra följande.

Förbundet har svårt att avgöra behovet av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan, något som de så kallade avnämarna säkerligen är bättre skickade att bedöma. Förbundet lämnar därför inga synpunkter i det avseendet.

När det gäller förslaget om att inrätta en försöksverksamhet tillstyrker förbundet detta, under förutsättning av att behovet av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan bedöms föreligga.

Förbundet har dock följande synpunkter på förslaget om försöksverksamhet.

  • Förbundet anser att försöksperioden om tre år är för kort. För att kunna bedöma om försöksverksamheten ska permanentas måste en utvärdering göras redan efter cirka två år för att beslut ska kunna tas inför en ny period. Vi bedömer att verksamheten då har varit i gång för kort tid för att rätt kunna värderas. Förbundet anser därför att försöksverksamheten ska omfatta fem år.
  • Förbundet vill peka på vikten av att det finns ett valbart utrymme i strukturplanen som skolhuvudmannen som anordnar försöksverksamheten själv ska kunna besluta om . Det borgar för en tydligare koppling till lokala eller regionala behov i samråd med arbetsmarknaden.
  • Vi anser att ett betydligt högre antal utbildningar än 20 stycken bör kunna få delta i försöksverksamheten, liksom att antalet elever ska kunna överstiga 30 per utbildning, för att få ett bättre underlag inför bedömningen av om försöksverksamheten slagit väl ut och bör permanentas.
  • När det gäller behörighet och urval till det fjärde tekniska året vill förbundet föra fram att sådan behörighet också bör tillkomma elever som gått en utbildning med särskild variant, som är närliggande teknikprogrammet. I förslaget anges att elever som gått specialutformat program närliggande teknikprogrammet ska vara behöriga, men med de nya regler som avser gymnasieutbildningar kan även en särskild variant av utbildningen närliggande teknikprogrammet behöva beaktas inför bedömningen av elevers behörighet.
  • Förbundet anser att det är av allra största vikt att elever som söker ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan och som är behöriga och kan tas emot i skolan också ska ha rätt att få gå där. I förslaget anges att hemkommunen först måste åta sig att svara för utbildningen innan en skola som deltar i försöksverksamheten kan ta emot eleven, åtminstone om ersättning för skolgången ska utgå. Om staten vill införa ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan, bör det också innebära en rätt för behöriga elever att delta i utbildningen. Det vore oerhört olyckligt om en kommun godtyckligt ska kunna stoppa en elevs deltagande i försöksverksamheten. Av förslaget, 6.3.11, Övriga regler om gymnasieskolan, framgår också tydligt att det fjärde året ska ses som en del av gymnasieskolan och att övrig reglering för gymnasieskolan också bör kunna tillämpas för verksamheten. Att det i detta läge ska kunna vara upp till respektive hemkommun att besluta om bidrag för eleven torde strida mot hela det övriga system som hemkommunens ersättningsskyldighet vilar på utifrån skollagens bestämmelser, särskilt vad avser utbildning som anordnas av fristående skola.

    Vi anser därför att det tydligt ska uttalas att elevens hemkommun har skyldighet att utge ersättning för elevens skolgång i ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

Stockholm den 31 maj 2010

Carl-Gustaf Stawström

Kanslichef

Gudrun Rendling

Förbundsjurist

 

 

Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

20 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Så många svenskar vill behålla skolvalet

11 september 2023

Friskolor ifrågasätts ofta i debatten. Men en opinionsundersökning från Demoskop visar att stödet för det fria skolvalet är överväldigande bland

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan