Webbinarium om samordnad antagning

Det finns försök med samordnad antagning på flera håll i landet. Vi ville vi ge er möjlighet att ta del av erfarenheterna från ett av försöken och arrangerade 28 maj ett webbinarium. Hade du inte möjlighet att se det? Nu finns det tillgängligt på Youtube.

 

 

 

Den sk Likvärdighetsutredningen föreslår bland annat att en regional skolmyndighet (Skolverket) ska ta över frågor som rör skolvalet och skolplacering och att det genomförs ett samlat skolval. Utredningens förslag om gemensam antagning innebär att skolhuvudmännen fråntas ansvaret för skolplaceringen. Detta förslag kritiserades av samtliga skolhuvudmän i deras remissyttranden över förslaget.

Såväl kommuner som friskolehuvudmän vill ha kvar ansvaret för skolplaceringen. Det är många delar i ett pussel som kräver framförhållning och att man kan hitta lösningar för bemanning, ev behov av skolskjuts mm. Men förslaget kritiseras också utifrån att det finns en stor risk för att det leder till en mycket byråkratiskt process om Skolverket ska ta över ansvaret för skolvalet och skolplaceringarna.

Det framhölls också i remissvaren att det finns försök med samordnad antagning på flera håll i landet. Dessa försök innebär att kommunen och friskolehuvudmännen samordnar skolvalet via en gemensam plattform. Skolhuvudmännen behåller därmed sitt ansvar för skolplaceringarna men tack vare samordningen så kan inte en elev uppehålla flera skolplatser till dess att skolan startar, vilket är möjligt med dagens system. Hen måste ge besked om vilken av skolplatserna som hen kan få som hen vill ta i anspråk. Det innebär att fördelningen av skolplatserna kan färdigställas tidigare än vad som är fallet med dagens system.

I Uppsala pågår just en sådan samordnad skolvalsverksamhet där såväl kommunala som fristående skolor deltar.

Vid webbinariet medverkade skolforskaren Dany Kessel, Mitt skolval, Ingrid Holström strateg vid Uppsala kommuns utbildningsförvaltning, Elin Benson, rektor Kunskapsskolan i Uppsala samt Åsa Frödin, rektor Musiklådans skola.