Lärare i friskolor trivs bättre på jobbet

Lärare i fristående förskolor och skolor är nöjdare och mindre stressade än sina kommunala kollegor. De är också mer nöjda med sin lön. Det visar en ny undersökning från Svenskt kvalitetsindex och Sveriges Företagshälsor.

Lärare i fristående förskolor och skolor är nöjdare och mindre stressade än sina kommunala kollegor. De är också mer nöjda med sin lön. Det visar en ny undersökning från Svenskt Kvalitetsindex och Sveriges Företagshälsor.

 

Jobbhälsobarometern Skola visar att 73 procent av de kommunalt anställda lärarna och 64 procent av friskolelärarna upplever att kraven på dem har ökat de senaste åren. Lärarna i fristående verksamheter är mindre missnöjda med sin arbetsbelastning och stressnivå. De är också mer nöjda vad gäller den egna hälsan och uppfattar sina arbetsplatser som mer jämställda.

– Lärarnas svar speglar de senaste årens reformer, som bland annat har inneburit ökade dokumentationskrav. Samtidigt visar svaren att fler friskolelärare upplever att de hinner med sina arbetsuppgifter på arbetstid och att de får stöd vid hög arbetsbelastning, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.

När det gäller lön och arbetsvillkor så bekräftar undersökningen att Sveriges lärare anser sig vara underbetalda. Dock uppger nästan dubbelt så många friskolelärare att deras lön är rimlig jämfört med kommunalt anställda lärare.

– Lärare i fristående verksamheter är stoltare och har en mer positiv syn på sin arbetsplats, ofta i motsats till de perspektiv som hörs i debatten. Det är dags att lyfta fram det som fungerar i skolan och ta lärdom av varandra, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.

Länk till hela undersökningen 

Länk till artikel i Skolvärlden "Friskolelärare trivs bättre på jobbet"

För ytterligare information, kontakta :
Claes Nyberg, vd Friskolornas riksförbund
claes.nyberg@friskola.se
Tel. 08-762 77 01

För frågor om undersökningen:
Lars Hjalmarson, vd Sveriges Företagshälsor
lars.hjalmarson@foretagshalsor.se 
Tel. 0708-77 76 80

Fakta om Jobbhälsobarometern Skola
Jobbhälsobarometern genomförs årligen sedan 2007. Sveriges Företagshälsor samarbetar med SKI, Svenskt Kvalitetsindex, med datainsamlingen till barometern. Friskolornas riksförbund har bett Sveriges Företagshälsor bryta ut den statistik som rör anställda inom förskola och skola ur det totala underlaget för Jobbhälsobarometern 2014. För att skapa jämförelsevärden har ytterligare en nedbrytning gjorts för offentligt respektive privat anställda lärare. Undersökningen omfattar all personal inom skola och förskola, där de flesta är lärare. Ansvariga för Jobbhälsobarometern bedömer antalet respondenter tillräckligt stort för att kunna göra relevanta jämförelser mellan anställda hos båda dessa huvudtyper av huvudmän.