Nöjdhet i friskolor

Skolinspektionen genomför varje år Skolenkäten med vårdnadshavare tillelever i grundskolan, elever i årskurs 5 och 9, i årskurs 2 i gymnasiet samt pedagogisk personal i grund- och gymnasieskolan. Resultaten används bland annat i Skolinspektionens riskbedömning som del av underlaget för att bedöma vilka skolor som bör prioriteras i tillsynen.

Vårterminen 2021 genomfördes årskurs 9:s enkät, som ett exempel, på 283 friskolor av 14 627 elever och 559 kommunala skolor med 45 208 elever, cirka tre gånger så många som föregående år.

Enkäten består av ett stort antal frågor. I Skolverkets databas redovisas sex av dem i ett sammandrag för elever, vårdnadshavare och pedagogisk personal, fem för elever i årskurs 5. Medelvärdet på dessa redovisas i illustration 31–36,10-gradig skala.


Nöjdare föräldrar

Föräldrar med barn i friskolor är nöjdare än föräldrar med barn i kommunala skolor på de sex utvalda frågorna. Störst är skillnaden i rekommendationsgrad,+1,1. Även skillnaden i upplevd studiero är stor, +1,0.

Ill. 31. Vårdnadshavare åk 1–9, Vårterminen 2021 (Skolverket, 2021). Skolinspektionen, resultat Skolenkäten 2021.

Minst är skillnaden i upplevelsen av hur mycket lärarna hjälper barnet, +0,5.

 

Nöjdare elever i årskurs 9

Eleverna i årskurs 9 i friskolor är också nöjdare än eleverna i samma årskurs i kommunala skolor på de sex utvalda frågorna. Störst är skillnaden i rekommendationsgrad, +1,0. Friskoleeleverna känner sig också tryggare, +0,4.

Ill. 32. Elever åk 9, Vårterminen 2021 (Skolverket, 2021). Skolinspektionen, resultat Skolenkäten 2021.

Minst är skillnaden i studiero, +0,1 och stimulerande skolarbete, +0,2.

 

Lite nöjdare elever även i årskurs 5

Även eleverna i årskurs 5 i friskolor är nöjdare än eleverna i samma årskurs i kommunala skolor på tre av de fem frågor som redovisas av Skolverket. Störst är skillnaden i hur nöjd man är med skolan som helhet, +0,4. Även friskoleeleverna i årskurs 5 känner sig tryggare, +0,2.

Ill. 33. Elever åk 5. Vårterminen 2021 (Skolverket, 2021). Skolinspektionen, resultat Skolenkäten 2021.

Skillnaden mellan friskolor och kommunala skolor är dock mindre föreleverna i årskurs 5 än för eleverna i årskurs 9 och de upplever att de får lika mycket hjälp av lärarna i kommunala skolor samt att lusten att lära mer är lika stor.

 

Nöjdare elever också i gymnasiet

Friskoleeleverna i årskurs 2 i gymnasiet är nöjdare än eleverna i årskurs 2 i kommunala skolor på fyra av de sex utvalda frågorna. Störst är skillnaden i rekommendationsgrad, +0,3. Även friskoleeleverna i årskurs 2 i gymnasiet känner sig tryggare, +0,2.

Ill. 34. Elever åk 2 gymnasiet, Vårterminen 2021 (Skolverket, 2021). Skolinspektionen, resultat Skolenkäten 2021.

Eleverna i årskurs 2 i gymnasiet på kommunala skolor upplever en lite högre studiero på lektionerna än i friskolor.

 

Nöjdare grundskollärare

Grundskollärare i friskolor är mycket nöjdare än lärare i kommunala skolor på sex utvalda frågor. (64) Störst är skillnaden i upplevelsen av rektorns kunskap om det dagliga arbetet, +1,2. Även skillnaden i förutsättningar att hjälpa elever i behov av hjälp är stor, +1,0.

Ill. 35. Pedagogisk personal grundskolan, Vårterminen 2021 (Skolverket, 2021).Skolinspektionen, resultat Skolenkäten 2021.

Minst är skillnaden i upplevelsen av elevernas studiero, +0,3.

 

Nöjdare gymnasielärare

Även gymnasielärare i friskolor är nöjdare än lärare i kommunala skolor på samma sex frågor. Störst är skillnaden i upplevelsen av rektorns kunskap om det dagliga arbetet, även på gymnasiet, +0,9. Näst störst är skillnaden i upplevelsen av elevernas trygghet, +0,7.

Ill. 36. Pedagogisk personal, gymnasiet, Vårterminen 2021 (Skolverket, 2021).

Det är ingen skillnad i upplevelsen av elevernas studiero.

 

(64) Skolverket har inte gjort ett sammandrag av den pedagogiska personalens svar på Skolenkäten. Fyra av frågorna motsvararfyra i sammandraget för vårdnadshavare och elever. Frågorna om nöjdhet och vilja att rekommendera ställs inte till lärare. Därför har resultatet på två andra viktiga frågor tagits med – bedömning och rektor.