Svensk skola i en ny tid

Flera av skolans utmaningar är tidlösa och kommer alltid vara aktuella. Men skolans huvuduppdrag är kunskapsförmedling och att därmed få individer att växa. Andra frågor blir mer aktuella allt eftersom tekniska landvinningar ställer de i vårt blickfång. Vår årsmöteskonferens ”Svensk skola i en ny tid” tog avstamp både i det aktuella och i de eviga frågorna – allt med fokus på skolans verkliga utmaningar. Här några exempel från dagen;

Går det att vända en skola som dömts ut?

Det handlar inte bara om bra lektioner. Det handlar också om bra relationer – mellan lärare och elever.

Ingen vuxen accepterar att det förekom stora störningar på arbetsplatsen eller rent av slagsmål. Beskrivningar av skolor med ordningsproblem låter många gånger hopplösa. Men det finns exempel som visar att det går att vända och det går att återskapa ordningen och studiero.

”Det var konstanta slagsmål. Skolan stängde fredag lunch, varje fredag. För då var det kaos där. Ständiga konflikter och man förstörde inredning” Susanne Norman, ”Skolvändare” av bl a Storvretskolan i Botkyrka

Den kommunala skolan gick att rädda. Ledarskapet spelar roll. Utvecklingen vändes och på bara två till tre veckor hade det blivit en märkbar förbättring. Lösningen låter enkel men var inte utan ansträngning – de införde ordningsregler och såg till att de efterföljdes, de tröttade ut eleverna som bråkade

 

 

 

”När det inte är fokus på lärandet så lär sig eleverna något annat. Då är det något annat som händer i klassrummet”, Mats Rosenkvist, grundare och skolutvecklare BRAVOlesson.

Det komplexa ledarskapet

Om det finns en fråga som sticker ut när det gäller en skolas kvalitet så är det ledarskapet. Det är svårt att definiera ett gott ledarskap men de allra flesta känner igen ett dåligt när de ser det. Skolans komplexa miljö ställer höga krav på ledningen.

”Vi är överens om ledarskapet och där finns det en övertygelse och ett förhållningssätt som säger att det aldrig är OK att ge upp på en elev” Lena Lingman, grundare och rektor för Hudikgymnasiet och Hudikskolan.

”Målet är att dom ska tro på sig själva lika mycket när de går ut som vi tror på de när dom kommer in”, Lena Lingman.

 

 

”För ett bolag som Ericsson är det så självklart att man rekryterar arbetskraft från andra länder. Självklart ska man vara utbildad och ha legitimation men det har de.” Anna Sörelius Nordenborg, Internationella Engelska skolan, om att rekrytera duktiga utbildade lärare från engelsktalande länder till skolan och hitta de resurser som finns.

Jag vill göra mamma stolt!

Elever har inte samma förutsättningar och kommer från olika bakgrunder och familjeförhållanden. En del elever kommer från svåra förhållanden eller studieovana hem. Men en bra skola möter eleverna utifrån deras förutsättningar och vågar ställa krav.

 

 

 

 

”Materiella villkor i hemmet spelade ingen roll. Men om man kom från väldigt omtänksam hemmiljö.” Ali Osman, docent i pedagogik och forskare vid Stockholms universitet, om en av sina studier om hur det kommer sig att elever ”mot alla odds” klarar skolan galant.  

En engagerad lärare som öppnar upp för samtal och dialog med eleverna har större chans att nå fram. Det hoppfulla budskapet är att det är möjligt att visa eleven en annan framtid.

 

”Har eleven svårt med motionen så beror det oftast på att eleven inte tror att man klarar ut det. Så det handlar om att samtala med eleven och den skickliga läraren är ju den som ska göra det här” Kerstin Wirstedt, Sverigechef Kunskapsskolan.

Om det spelar mindre roll var eleven kommer från så spelar det desto större roll vart hen är på väg. En av nycklarna för att utveckla kunskaper är att ta reda på hur kunskapsnivån ser ut i nuläget.

 

”Vi tar emot alla elever som kommer till oss oavsett vad de har för bakgrund och så startar vi där. Men vi måste ju hela tiden ta reda på – hur långt har de kommit då? Och det gör vi inte bara för sakens skull utan det är för att ta reda på vilka åtgärder vi ska sätta in. Vi måste ju ta reda på vad eleven kan och vad vi behöver göra för att de ska lära sig mer.” Kerstin Wirstedt, Sverigechef Kunskapsskolan.