05 mars 2020

5 mars var förbundet, tillsammans med Skolverket, SKR, Idéburna skolor och Folkhälsomyndigheten på möte med statssekreterare Erik Nilsson på utbildningsdepartementet för att diskutera hanteringen av Coronaviruset. Under mötet fördes bra diskussioner om vilka frågor som nu är viktigast att hantera. Förbundet framförde vikten av samordnad information och att den är tydlig. Det behövs riktlinjer som stöttar både skolledning och föräldrar och tydligt visa t.ex. kontaktvägar och vad som händer vid ev. smittspridning. Förbundet lämnade bif pm till regeringen och övriga deltagare på mötet om vad vi anser är av störst vikt just nu, se utdrag nedan. Ladda ner vår pm om riktlinjerna PM Coronavirus riktlinjer

 

Behov av nationella riktlinjer
Vi ser att det finns ett stort behov av nationella riktlinjer för att komma till rätta med problem som uppstår just nu. Skäl för nya, nationella riktlinjer är bl.a. följande

  • krav på nya riktlinjer som har legitimitet och som tar föräldrars oro på allvar
  • tydlighet för oroliga föräldrar, vilket också minskar trycket på skolhuvudmän att fatta egna beslut
  • likhet i besluten hos alla skolhuvudmän
  • följdproblem som inte kan lösas på skolnivå, t.ex. rätten att distansundervisa m m

Nationell plan

Det kan, utöver nationella riktlinjer som tar sikte på nuläget, också behövas ytterligare planer för hur Corona-viruset ska hanteras på längre sikt. Det skulle kunna handla om vad som kommer att gälla om det inträffar ett akut Corona-utbrott på en skola, om det upptäcks att personal drabbats av Corona/Covid-19, om hela skolor tvingas stänga ned, osv. Vi kan hoppas på att planerna inte behöver användas. Men det går heller inte att stå utan sådana planer om det värsta scenariot inträffar.

 Frågor att ta hänsyn till

Det kan tyckas enkelt att fatta beslut om att vissa elever bör stanna hemma från skolan. Det innebär dock följdfrågor som behöver hanteras i samband med riktlinjer kring att barn och elever eventuellt ska stanna hemma från förskola och skola. Dessa berör också annan lagstiftning och andra myndigheter, än de på skolområdet.

  • Tillsyn – när en elev fullgör skolplikten övergår tillsynsansvaret till skolan. Tillsynsansvaret minskar med elevens ökande ålder och mognad. Vem har tillsynsansvar för elev som inte befinner sig i skolan, men som får undervisning?
  • VAB – för de yngre eleverna finns alltså en tillsynsproblematik, men vi utgår från att det är föräldrarna som får stanna hemma med barnen. För friska barn utgår ingen ersättning för vård av barn. Föräldrar får i så fall stanna hemma utan ersättning. Är det rimligt?
  • Undervisningen – hur ska undervisningen för eleverna som ska stanna hemma kunna genomföras på ett bra sätt? Idag finns inte utrymme i skollagen för distansundervisning. De yngre eleverna skulle möjligen inte heller kunna hantera distansundervisning utan introduktion.
  • Skolpeng – på sikt: om fler elever eller rent av en hel skola behöver stänga, vad händer med grundbeloppet/skolpengen för eleverna?

Frukostseminarium 7/12: Så kan skolan bidra till att bekämpa gängen

22 november 2023

Gängbrottsligheten har trängt sig in även i skolans värld. Barn i mellanstadieåldern rekryteras som knarksäljare, kurirer och torpeder. Elever är

Debatt: Sundbyberg har undanhållit pengar från friskoleelever

20 november 2023

”En fråga förblir obesvarad när politiker och andra opinionsbildare går till attack mot friskolor. Varför väljer så många friskolor? Sedan

Friskolornas elever förtjänar rättvisa villkor

03 november 2023

På morgonen, fredagen den 3 november, presenterades regeringens skolpengsutredning. Friskolornas riksförbund välkomnar en ordentlig genomlysning av kommunernas faktiska skolkostnader, men

P4 Gävleborg om skolpengsrapporten

25 oktober 2023

P4 Gävleborg uppmärksammar att Gävle kommun, tillsammans med Helsingborg, faller bäst ut i rapporten ”Är friskolorna överkompenserade?”. Av 32 granskade