Nya bestämmelser på skolans område 2020

Vid årsskiftet träder några nya lagar och regler i kraft som vi vill informera om.  

1 januari 2020

Barnkonventionen blir svensk lag

Vi har tidigare informerat om den nya regleringen. Här kan du läsa mer om det.

Rätt till förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredje land

Skollagen ändras så att barn till beskickningsmedlemmar från tredje land (dvs. utanför EU, EES och Schweiz) får rätt till avgiftsfri utbildning förskoleklass. Detta gäller alltså barn till exempelvis diplomater. Sedan tidigare har de haft rätt till grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola.

Försöksverksamheten med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning förlängs

Försöksverksamheten med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning förlängs i två år. Ändringen gäller för utbildning som påbörjas mellan 1 juli 2009 och 30 juni 2024.

Fortsatt giltighet av förordningen (2011:355) om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser

Förordningen innehåller bestämmelser om en försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i vissa ämnen i grundskolan, som fortsätter och gäller för utbildning som påbörjas under tiden 1 juli 2012–30 juni 2024. Den huvudman som deltar i försöks-verksamheten får under de tio läsår (tidigare åtta) som följer efter Skolverkets beslut starta spetsutbildning i årskurs 7, SFS 2019:570.

Förlängd försöksverksamhet med distansundervisning i Torsås

Torsås kommun har fått förlängd försöksverksamhet med att anordna nationella program i gymnasieskolan genom distansundervisning för elever från hela landet.  Utbildningen får påbörjas senast vårterminen 2021.