Sedan friskolereformen 1992 har både antalet och andelen elever i friskolor ökat stadigt. Idag går 378 000 barn och elever i en fristående förskola eller skola. Det är 18 procent av drygt 2 miljoner barn och elever i svenska förskolor och skolor. Idag finns också elever i fristående verksamheter i alla landets kommuner.

Läsåret 1992/93 var det bara 1,0 procent av grundskoleleverna och 1,7 procent av gymnasie-eleverna som gick i en fristående skola. Läsåret 2001/02 hade andelen ökat till 4,8 procent i grundskolan, och 6,1 procent i gymnasieskolan. Fristående förskolors andel av barnen var ca 15 %. Läsåret 2019/2020 var siffran för förskolan 20 procent, drygt 105 000 barn. Motsvarande siffra för grundskolan var 15 procent (6), ca 175 300 elever, och för gymnasieskolan 28 procent, drygt 97 000 elever.

Källa Skolverket

Utveckling av antalet skoleenheter sedan juni 1992

Det finns närmare 4 000 fristående förskolor och skolor i Sverige. Det är 25 procent av de totalt cirka 16 000 svenska förskolorna och skolorna. 2  757 (28 procent) av de närmare 9 800 förskolorna är en fristående verksamhet. 822 av 4 834 (17 procent) grundskolor och 434 av 1 307 (33 procent) gymnasieskolor är fristående.

Källa Skolverket

Statistik över skolor påverkades av att begreppet skolenhet infördes i skollagen 2011. Varje skolenhet ska ledas av en rektor och det ska vara tydligt vem som har ansvar för ledningen och samordningen av det pedagogiska arbetet på skolenheten. En del skolor har delats upp på flera skolenheter och andra har omorganiserats med anledning av förändringen. Övergången från skolor till skolenheter i statistiken innebar en tydlig ökning av antalet kommunala enheter läsåret 2012/13 jämfört med tidigare läsår.

Källa: Skolverket

Var finns friskolorna?

När friskolereformen infördes så fanns friskolorna primärt i storstadsområdena. Idag finns det fristående grundskolor förutom i ett tiotal kommuner och fristående gymnasieskolor i 99 kommuner.  Alla kommuner har någon elev som går i en fristående verksamhet, antingen i den egna eller någon annan kommun.

Många familjer är beredda att låta barnen resa över kommungränser för att få en plats i en fristående skola. Internationella Engelska Skolan har t.ex elever från ca 155 kommuner men de bedriver för närvarande skolverksamhet i knappt 30 kommuner.

Hur ser inriktningarna ut bland fristående grundskolor?

Inom fristående skolor delas statistiken upp i tre olika inriktningar. De flesta av de 865 friskolorna har en allmän inriktning. Konfessionell inriktning har angetts av s66 skolor och 41 skolor har angett inriktning mot waldorfpedagogik. En lagändring som trädde ikraft den 1 januari 2016 innebar att riksinternatskolornas särställning upphörde. De skolenheterna redovisas därför fortsättningsvis under de andra inriktningarna för fristående skolor. Att en stor del av friskolorna återfinns under rubriken ”allmän inriktning” ska inte tas som intäkt för att alla dessa skolor är lika. De skiljer sig betydligt åt genom att ha olika pedagogiska inriktningar och olika profiler.

Hur stora/små är de fristående grundskolorna?

Av friskoleeleverna går 9,3 procent i skolor som har 99 eller färre elever. Motsvarande siffra för de kommunala skolorna är 5,8 procent.

67 procent av friskoleeleverna går i skolor som har 100-499 elever. Motsvarande siffra för kommunala skolor är 78,1 procent.

Andelen elever som går i skolor som har fler än 800 elever är 7,9 procent av eleverna i friskolor fördelat på 13 skolor och på den kommunala sidan handlar det om 3,6 procent av eleverna fördelat på 35 skolor.