Kopieringsavtal med Bonus Copyright Access

Skolkopieringsavtalet – ett nödvändigt förhandstillstånd

Nytt Skolkopieringsavtal fr.o.m. 2018.

För friskolor gäller samma kopieringsregler och motsvarande priser som de kommunala skolorna. Det innebär att samma kopieringsregler och motsvarande priser som gäller för de kommunala skolorna fr.o.m. våren 2018 gäller för friskolor. 

Lärare och elever behöver kunna kopiera och dela texter, bilder och noter i undervisningen. Det kan handla om att t.ex. ladda ner, skriva ut, skanna och fotokopiera faktatexter, foton, artiklar etc. Men även att dela material på skolans slutna nätverk t.ex. lärplattform, lägga in i presentationer och så vidare.

Utan tillstånd från de som har rättigheterna är det inte tillåtet för lärare och elever att kopiera och dela – därför finns Skolkopieringsavtalet.

Bonus Copyright Access har uppdrag att se till att friskolorna tecknar Skolkopieringsavtal. Uppdraget kommer från upphovsmännens, förläggarnas och utgivarnas 14 organisationer på litteratur-, press-, not- och bildområdet. Villkoren i Skolkopieringsavtalet har överenskommits med Friskolornas riksförbund. 

Vad innebär Skolkopieringsavtalet för friskolan?

 • Skolkopieringsavtalet är ett förhandstillstånd för att i viss omfattning få kopiera och dela
 • Genom Skolkopieringsavtalet ger upphovsmän, förlag och utgivare på bild-, text- och notområdet tillsammans ett förhandstillstånd
 • Friskolan behöver inte på förhand veta vilket material som ska användas
 • Både svenskt och utländskt publicerat material får kopieras och delas
 • Materialet kan plockas från bl.a. webben, tidningar och tidskrifter, vetenskapliga publikationer, läroböcker, fackböcker och annan litteratur
 • Utan Skolkopieringsavtal skulle friskolan behöva förhandla individuellt och invänta tillstånd från samtliga berörda rättighetshavare innan lärare och elever får kopiera och dela

Laglig användning av skyddat material i friskolan

Det förhandstillstånd som tecknas genom Bonus Copyright Access är resultatet av att man lagstiftningsvägen ansett det nödvändigt att underlätta skolornas möjlighet att klarera rättigheter.

Det skulle inte vara praktiskt hanterbart för varken skolor eller rättighetshavare om varje tillstånd skulle förhandlas individuellt, det vill säga med alla de svenska och utländska författare, översättare, fotografer, journalister, kompositörer, tecknare, bokförlag, läromedels producenter, musikförlag, tidningsutgivare etc. som berörs av användningen.

Vilka har tecknat Skolkopieringsavtalet?

Alla kommuner, landsting och regioner har ingått Skolkopieringsavtalet för att underlätta lärarnas yrkesutövning i offentlig grund- och gymnasieskola, yrkeshögskola och förskola. Även en majoritet av friskolorna har tecknat Skolkopieringsavtalet.

Vad kostar Skolkopieringsavtalet?

Genom överenskommelsen mellan Friskolornas riksförbund och Bonus Copyright Access tecknar friskolorna Skolkopieringsavtal på samma villkor som de offentliga skolorna och förskolorna.

Pris per elev/barn läsåret 2018/2019

 • Förskola: 20,23 kr
 • Förskoleklass:  35,50 kr
 • Grundskola : 82,00 kr
 • Grundsärskola: 75,48 kr
 • Gymnasieskola: 160,00 kr
 • Gymnasiesärskola: 147,63 kr
 • Yrkeshögskoleutbildning*: 120,00 kr
 • Konst- och kulturutbildning*: 120,00 kr

6 % moms tillkommer.

*Pris för yrkeshögskoleutbildning, konst- och kulturutbildning avser pris per årsplats

Kommentar: Eftersom kommunala skolor fr.o.m. januari 2018 betalar ersättning per elev och kalenderår medan fristående skolor erlägger ersättning per elev och läsår görs en omräkning av de fristående skolornas elevpriser för att uppnå kostnadsneutralitet. Läsårsbeloppen per elev för friskolor 2018/2019 utgör summan av halva det kalenderårsbelopp som gäller per elev för kommunala skolor 2018 och halva det kalenderårsbelopp som gäller per elev för kommunala skolor 2019.

Elevstatistik

Ersättningen för läsåret baseras på SCB:s elevstatistik för respektive läsår under avtalstiden.

För yrkeshögskoleutbildning, konst- och kulturutbildning används statistik från Myndigheten för yrkeshögskolans statistikdatabas, eller likvärdiga uppgifter. Statistiken avser inrapporterade årsplatser.

Kontaktuppgifter

Mer information finns på Bonus Copyright Access webbplats. Kontakta Bonus Copyright via e-post eller telefon 08-545 429 00 för att teckna Skolkopieringsavtalet. Avtalet kan också laddas ner från Bonus Copyright Access webbplats. Skriv ut Skolkopieringsavtalet i två exemplar, underteckna och skicka in båda exemplaren tillsammans med ifylld registerblankett till Bonus Copyright Access, Box 45006, 104 30 Stockholm.

Ladda ner banner och lathund om skolan har avtal

Ladda ner Bonus Copyright Access banner till skolans nätverk så att lärare och elever enkelt får tillgång till information om kopieringsregler och upphovsrätt.

Anvisning om hur du länkar bannern hittar du på Bonus Copyrights webbplats. Lägg bannern så lärare och elever enkelt hittar den. Det finns även en lathund till din hjälp när du ska informera lärare och personal om reglerna. Den hittar du här.