08 februari 2018

Här följer en kort redogörelse av regeringens två lagrådsremisser som rör fristående förskolor och skolor och som just nu granskas av lagrådet.

Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet

Förslaget är i princip det som sågats av en stor majoritet av remissinstanserna. Det är ett nytt tillståndssystem som innebär att för att få ta del av skolpengen så måste friskolan acceptera begränsningen av rörelseresultatet. Utformningen av denna begränsning är max 7 procent + statslåneräntan av det operativa kapitalet. Eftersom de flesta inte har något operativt kapital så landar det på noll. Förslaget är tänkt att införas den 1 januari 2019 och de som har tillstånd idag har att meddela om de avser att acceptera de nya begränsningarna senast under februari 2019.

Fler detaljer finns på Friskolebloggen.

När civilministern presenterade lagrådsremissen baserad på Reepalus förslag talade han om att regeringen har lyssnat på remissinstanserna och föreslår två undantag:

  1. Kravet på begränsning av rörelseresultatet ska inte gälla ideella verksamheter, stiftelser och s k svb-bolag (bolag med särskild vinstutdelningsbegränsning).
  2. Små friskolor ska få göra ett överskott motsvarande ett prisbasbelopp per år, ca 45 000 kr.

Dessa undantag finns inte med i den lagrådsremiss som lämnats till lagrådet. Däremot har vi fått dessa förslag på remiss, remisstiden går ut den 19 april. Det innebär att när riksdagen ska rösta om den proposition som regeringen lägger efter lagrådets granskning, så finns inte dessa undantag med.

Här hittar du hela lagrådsremissen

Ökade tillståndskrav inom socialtjänsten och skolväsendet

Denna lagrådsremiss bygger på den Ägarprövningsutredningens förslag. Den innebär att tillstånd endast ska beviljas till den som genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat den insikt som krävs för att bedriva verksamhet enligt skollagen. För juridisk person ska prövningen avse vd och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten, styrelseledamöter, suppleanter, bolagsmän i kommanditbolag, personer som direkt eller indirekt har ett väsentligt inflytande över verksamheten. Skolinspektionen beviljar godkännande och gör ägarprövning av verksamheter utom fristående förskola samt fritidshem som inte drivs tillsammans med grundskola. De ska prövas av kommunen.

Tillstånd kan återkallas om ” det befaras att verksamheten är på väg att hamna på obestånd”. Viljan och förmågan att fullgöra skyldigheten mot det allmänna, laglydighet i övrigt och andra omständigheter av betydelse ska beaktas vid lämplighetsprövningen. Tillsynsmyndigheterna ska få göra utdrag ur belastningsregistret. Förändringar i den krets som omfattas av ägar- och ledningsprövningen ska anmälas inom en månad efter förändringen, tillstånd kan återkallas om kraven inte är uppfyllda. Godkännandeprövningen ska avgiftsfinansieras.

Förbundet menar att lagrådsremissens utformning leder till en rättsosäkerhet. Vad kraven innebär mer konkret avseende insikt hos ledande befattningshavare är otydligt, vilket skapar risk för skönsmässiga bedömningar och därmed rättsosäkerhet. Möjligheterna att återkalla tillstånd utan förvarning ökas radikalt, t ex redan vid misstanke om försvagad ekonomi.

Det är oklart hur kravet på insikt hos alla ledande befattningshavare ska tolkas när det gäller t ex föräldrakooperativ. Det är orimligt att kräva att alla verksamheter ska ha kompetens ”inhouse” avseende arbetsmiljölagstiftning, arbetsrätt, ekonomisk kompetens som tar sikte på verksamhetens associationsform, utöver det som idag krävs om kunskap om skollagen. Förslaget innebär att dessa kunskaper inte får tillhandahållas från tex konsulter eller arbetsgivarorganisationer. Förslaget innehåller inget krav på ägar- och ledarprövning för offentlig verksamhet.

Förbundet jobbar nu med att uppmärksamma politikerna på att detta är en undermålig lagtext. Alla partier har uttalat sig för att det ska införas en prövning, förbundet har också uttalat sig för detta. Men detta lagförslag är helt enkelt rättsosäkert.

Här hittar du hela lagrådsremissen

 

Olof Granström: Så framtidssäkrar vi skolan

06 maj 2024

Olof Granström, statsvetare och ekonom, som tidigare jobbat nära Hans Rosling på Gapminder, deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor

Pär Lager: Så fungerar Ukraina trots kriget

06 maj 2024

Pär Lager vid Försvarshögskolan deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor bidra i en orolig tid. Du kan se hela

Niklas Arnberg: Så pandemisäkrar vi skolan

06 maj 2024

Niklas Arnberg, professor i virologi och generalsekreterare för Virus- och pandemifonden, deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor bidra i

Torbjörn Kock (S): Så kan vi mäta kvalitet i skolan

06 maj 2024

Torbjörn Kock (S) är ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Nyköping. Där har de utarbetat 17 nyckeltal för att mäta