Intervjuserie: Så lyfter friskolorna skolans kvalitet

 I en rad intervjuer frågar vi ett antal friskolor hur de arbetar med kvalitetsutveckling. Denna gång får vi läsa svaren från VD:n för Raoul Wallenbergskolan.

 I en rad intervjuer frågar vi ett antal friskolor hur de arbetar med kvalitetsutveckling. Denna gång får vi läsa svaren från VD:n för Raoul Wallenbergskolan.

 

Hallå där Maria Ljungkvist, hur jobbar ni med kvalitetsfrågor på Raoul Wallenbergskolan?

– Kvalitet är ett brett begrepp. Om vi pratar om det systematiska kvalitetsarbetet så använder vi flera verktyg.  Ett viktigt sådant är vårt balanserade styrkort där vi använder en rad indikatorer i relation till uppsatta mål. Det handlar förstås om kunskapsresultaten men kan även handla om exempelvis arbetsro. Om vi tar fallet med arbetsro så får vi indikationer genom att ställa frågor till eleverna. Utifrån detta gör vi sedan en analys och resultatet diskuteras både utifrån lokalt uppsatta mål och de mer visionära målen för hela vår verksamhet. På så sätt försöker vi hela tiden förbättra vår verksamhet men ändå ta hänsyn till lokala skillnader.

En annan metod är vår stege för att utvärdera och utveckla vår personal. Det innebär att medarbetarna utvärderas utifrån ett poängsystem baserad på bland annat iakttagelser genom att vi sitter med på lektioner. Stegen används sedan i sin tur till att dra slutsatser om insatser såsom utbildning och annat för att se till vi får en hög lägsta nivå på vår pedagogiska personal.

En tredje exempel som bara är i sin linda är en sorts enkät som medarbetarna fyller i om sin egen verksamhet och som sedan utgör grunden för en bredare analys och diskussion i arbetslagen och med rektor för att hjälpa varandra att bli bättre.

Sammantaget kan man säga att vårt systematiska kvalitetsarbete har en viktig roll i att det tvingar fram ett analytiskt förhållningssätt där alla måste tänka mer strategiskt. Det gäller särskilt rektorerna, så att de får ett helikopterperspektiv. Jag tycker mig se en tendens de senaste året i Skolsverige att ansvarsutkrävandet hela tiden skickas uppåt och läggs på huvudmannen. Där ligger förstås ett stort ansvar men genom våra metoder får alla roller en adekvat utvärdering och analyseras.

 

Varför är kvalitetsarbetet viktigt?               

– Det är viktigt eftersom vi måste följer upp vad vi gör, för att veta hur vi kan bli bättre.  

 

Hur ser ni på betygsinflation?  Vad gör ni för att förhindra att det uppkommer?

Vi jämför betygen med de nationella proven. Vi har också som princip att läraren själv inte rättar sina egna elever. Tyvärr är påtryckningar för föräldrarna allt vanligare. I de fallen föräldrarna är påstridiga erbjuder vi dem att eleven kan få komma skriva om sina prov under en heldag med en annan lärare så att eleven för en chans till att visa vad den kan. Det är en för skolan kostsam lösning om de tackar ja, med i de allra flesta fall är det ett effektivt sätt att få klarhet i frågan om rättvisa betyg.

 

Vad är ett systematiskt kvalitetarbete?

– Att säkerställa att engagemanget i organisationen kommer till sin rätt i förhållande till våra uppsatta mål.

 

Var får ni er inspiration ifrån? Annan bransch? Egna idéer?

– Vi utvecklar mycket själva. Men det balanserade styrkortet har jag själv tagit med när jag började arbeta här. Det kommer ursprungligen från näringslivet.

 

Tror ni att era skolor sticker ut i sitt arbete med kvalitet?

– Vi är nog lite speciella. Vårt mycket systematiska kvalitetsarbete är nog sällsynt.