Nya möjligheter för fjärrundervisning på entreprenad

En statlig utredning har lämnat förslag om att modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål ska kunna ske på entreprenad i större utsträckning än idag. Både kommunala och fristående skolor ska kunna beställa sådana tjänster – och utförarna ska kunna vara både kommuner ​och privata företag.

Utredningen föreslår också att modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål ska kunna ske genom fjärrundervisning, men då måste utföraren vara en godkänd skolhuvudman. Huvudmannaskapet – det huvudsakliga ansvaret för undervisningen – för en elev kvarstår där det finns idag.

Den lösning som utredningen föreslår ska vara ett komplement när möjligheten att bedriva verksamheten inom huvudmannens egen organisation saknas. Förslaget gäller såväl grundskolan som gymnasieskolan och särskoleformerna.

Utredningen lämnar just nu inte något förslag om att det ska bli tillåtet med fjärrundervisning på entreprenad för svenska som andraspråk. Anledningen är att konsekvenserna för ett så centralt ämne inte har hunnit utredas ordentligt. Svenska som andraspråk kommer att ingå i den fortsatta utredningen för andra skolämnen. Den utredningen ska vara klar 30 maj 2017.

Läs mer på regeringen.se (nytt fönster)