Kommuner med fristående skolor -
2 av 3 har fristående grundskola

Det finns fristående förskolor i 243 av landets 290 kommuner. Fristående grundskolor finns i 186 kommuner och fristående gymnasieskolor i 100 kommuner. Kommunala förskolor och grundskolor finns i samtliga 290 kommuner. 242 kommuner har kommun- eller landstingsdriven gymnasieskola.[i]

 
Fristående
Kommun/Landsting
Förskolor
243
290
Grundskolor 186 290
Gymnasieskolor 100 255

Antal kommuner med fristående och offentliga skolor (Skolverket, 2017).

Fördelning av skolor
- 1 av 4 är fristående

Det finns närmare 4 000 fristående förskolor och skolor i Sverige. Det är 25 procent av de totalt cirka 16 000 svenska förskolorna och skolorna. 2 668 (27 procent) av de närmare 10 000 förskolorna är en fristående verksamhet. 827 av 4 839 (17 procent) grundskolor och 428 av 1 313 (33 procent) gymnasieskolor är fristående.[ii]

Andel barn/elever i fristående verksamheter (Skolverket, 2017).

Var fjärde fristående grundskola (23 procent) har färre än 65 elever. Av de fristående gymnasieskolorna har var tredje (33 procent) färre än 100 elever.[iii]

Fördelning av barn och elever
- 1 av 5 i fristående verksamhet

Närmare 340 000 barn och elever går i en fristående förskola eller skola. Det är 18 procent av drygt 1,9 miljoner barn och elever i svenska förskolor och skolor. I förskolan går 20 procent, 97 000 barn, i en fristående verksamhet. Motsvarande siffra för grundskolan[iv] är 15 procent, 158 000 elever, och för gymnasieskolan 26 procent, närmare 88 000 elever.[v]

86,4 procent av eleverna i fristående grundskolor går i skolor med allmän inriktning (här ingår skolor med särskild profil, såsom t ex pedagogisk, språklig eller ämnesprofil). 7,8 procent går i konfessionella skolor, 4,5 procent i waldorfskolor och 1,3 procent i internationella skolor.[vi]

Fördelning av elever i fristående grundskolor per inriktning på skolan (Skolverket, 2016).

I de fristående gymnasieskolorna går 30 procent av eleverna på ett yrkesprogram. 62 procent går på ett högskoleförberedande program och 7 procent ett introduktionsprogram. I offentligt drivna skolor (kommun- eller landstingsdrivna) går 26 procent på ett yrkesprogram, 53 procent på ett högskoleförberedande program och 21 procent på ett introduktionsprogram.[vii]

 

Grundskolan

Gymnasieskolan

Skola totalt

 

Elever

Skolor

Elever

Skolor

Elever

Skolor

Aktiebolag

98 564

68%

518

61%

71 319

86%

382

87%

75%

70%

Föreningar

27 136

19%

230

27%

2 139

3%

16

4%

13%

19%

Stiftelser

18 098

13%

91

11%

9 141

11%

35

8%

12%

10%

Övriga

237

<1%

8

<1%

398

<1%

6

1%

<1%

<1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förskolan

 

 

 

 

 

 

 

Barn

Enheter

 

 

 

 

 

 

Bolag*

51 074

53%

1 029

39%

 

 

 

 

 

 

Övriga**

45 236

47%

1 624

61%

 

 

 

 

 

 

Fysiska personer

354

<1%

15

<1%

 

 

 

 

 

 

Skolor/förskolor och elever/barn i fristående förskolor och skolor per associationsform (Skolverket, 2016. Läsåret 2015/16).
* aktiebolag, enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag
** t ex ekonomiska föreningar, ideella föreningar och registrerade trossamfund

Storlek och bolagsform
- 93 procent har en eller två skolor

Av de aktörer[viii] som driver fristående grund- eller gymnasieskola har 93 procent (651 av 701) endast en eller två skolenheter (om en aktör driver både grund- och gymnasieskola räknas det som olika enheter och i vissa fall drivs olika stadier i grundskolan som olika skolenheter, även om de finns på samma adress). 84 procent driver bara en skola. Det är bara åtta aktörer (1 procent av alla) som driver fler än 10 skolor. De driver 30 procent av skolenheterna och där går 40 procent av eleverna.[ix]

Antal skolenheter

Antal aktörer

1
2
3
4
5
6
7
8
9
16
20
28
30
33
36
37
187

587
64
16
10
9
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Antal aktörer som driver grund- och gymnasieskolor fördelat på hur många skolenheter de har (Skolverket, 2016).

70 procent av alla grund- och gymnasieskolor drivs som aktiebolag och där går 75 procent av eleverna. Störst andel aktiebolag finns i gymnasieskolan, där drivs 87 procent av skolorna som aktiebolag. I dessa skolor går 86 procent av eleverna. I grundskolan är andelen fristående skolor som drivs som aktiebolag 61 procent. 39 procent av de fristående förskolorna drivs som bolag. Andelen elever i fristående grundskolor som går i en bolagsdriven skola är 68 procent medan 53 procent av förskolebarnen går i en förskola som drivs som bolag.[x]

Förskolornas storlek

De allra flesta företag som driver fristående förskolor är små. Över hälften har färre än 10 anställda (1), närmare 8 av 10 har färre än 20 anställda (2) och 9 av 10 har färre än 50 anställda (3).

Antal anställda Antal huvudmän Andel av alla huvudmän Summerat  
Uppgift saknas 5 0,2%    
0 16 0,8%    
1-4 186 9,1%    
5-9 914 45,0% 55,1% (1)
10-19 468 23,0% 78,2% (2)
20-49 296 14,6% 92,7% (3)
50-99 102 5,0%    
100-199 26 1,3%    
200-499 15 0,7%    
500-999 2 0,1%    
1000-4999 3 0,1%    
Totalt 2033 100%    

Källa: Skolverkets adressunderlag vid redovisning av åtgärder i samband statsbidrag för minskning av barngruppernas storlek i förskolan 2015/16.

Elevernas bakgrund
- skillnaden minskar mellan huvudmännen

24 procent av eleverna i fristående grundskolor har utländsk bakgrund. I kommunala grundskolor är motsvarande siffra 22 procent. I fristående gymnasieskolor har 28 procent av eleverna utländsk bakgrund, i kommunala skolor 33 procent. Motsvarande siffra för landstingsdrivna skolor är 5 procent.[xi]

Elevernas socioekonomiska bakgrund. Gymnasieksolan 2016/17, grundskolan 2015/16 (Skolverket/Siris, 2017).

Sett till elevernas socioekonomiska bakgrund så har skillnaden minskat mellan fristående och kommunala skolor. Allt fler elever har föräldrar med eftergymnasial utbildning. I grundskolan har 68 procent av eleverna i fristående skolor föräldrar med eftergymnasial utbildning. I kommunala grundskolor är motsvarande siffra 55 procent.[xii]

Andel elever i grundskolan som har föräldrar med eftergymnasial utbildning (Skolverket, 2016).

I kommunala gymnasieskolor minskade andelen elever som har högutbildade föräldrar 2016/17 från året innan till följd av många nyinvandrade elever. I fristående skolor är siffran oförändrad. I gymnasieskolan har 51 procent av eleverna som går i fristående skolor högutbildade föräldrar, 45 procent i kommunala skolor. I landstingsdrivna gymnasieskolor har 40 procent av eleverna högutbildade föräldrar.[xiii]

25,0 procent av eleverna i fristående grundskolor är berättigade till undervisning i modersmål. I kommunala skolor är andelen 25,5 procent. Andelen elever som också deltar i modersmåls-undervisning är 15,1 procent i fristående skolor och 14,2 procent i kommunala skolor.[xiv]

Andelen elever med särskilt stöd (som har ett upprättat åtgärdsprogram) är i fristående skolor 5,5 procent och i kommunala skolor 5,6 procent.[xv]


[i] Skolverket.se/statistik (2016). Läsåret 2015/16. Inräknat gymnasieförbund så finns det 252 kommunala huvudmän för gymnasieskolor.

[ii] Skolverket.se/statistik (2016). Läsåret 2015/16.

[iii] Skolverket/Siris (2016). Läsåret 2015/16.

[iv] Inklusive förskoleklass

[v] Skolverket.se/statistik (2016). Läsåret 2015/16.

[vi] Skolverkets skolenhetsregister för juni månad 2016.

[vii] Skolverket.se/statistik. Läsåret 2015/16.

[viii] Med aktör menas här en skolhuvudman eller kluster av skolhuvudmän som har samhörighet. genom bolag eller varumärke.

[ix] Skolverkets skolenhetsregister för juni månad. 2016/Siris. Läsåret 2015/16.

[x] Skolverkets skolenhetsregister för juni månad 2016/Siris. Läsåret 2015/16. Bland ”övriga” för grund- och gymnasieskolor finns handelsbolag, offentliga korporationer och anstalter samt skolor som saknar uppgift om associationsform i datamaterialet. Med ”föreningar” avses ideella och ekonomiska föreningar.

[xi] Skolverket/Siris (2016). Läsåret 2015/16.

[xii] Skolverket/Siris (2016). Läsåret 2015/16.

[xiii] Skolverket/Siris (2016). Läsåret 2015/16.

[xiv] Skolverket.se/statistik. Läsåret 2015/16.

[xv] Skolverket.se/statistik. Läsåret 2015/16.