20 juni 2016

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

I Aftonbladet kan man läsa att LO:s ordförande hävdar att den svenska skolan misshandlar deras medlemmars unga. Vad han har för belägg för detta framgår inte. Men om man nu väljer att tolka uttalandet som att det som kritik mot den svenska skolans kvalitet och resultat så välkomnar vi att LO är bekymrade över detta. För det är ju det som är det stora problemet med den svenska skolan, de sjunkande resultaten. I nästa andetag kritiserar LO-ordföranden dock friskolorna och det han kallar ”skolvärldens vinstjakt och segregation.” För säkerhets skulle nämner han inget belägg för detta. Och jag kan förstå det, för det finns nämligen inget belägg för detta påstående.

Det svenska friskolesystemet är något som LO borde omhulda. Det innebär att deras medlemmars barn kan välja skola utan att behöva tänka på om de har råd eller ej, för pengen följer eleven. De behöver inte heller vara oroliga för att ha råd med terminsavgiften, för det är inte tillåtet att ta ut avgift. Och många LO-medlemmar använder sig också av skolvalets möjligheter, det kan många av våra medlemmar vittna om. Problemet är att det alltjämt är många som inte känner till att det finns ett fritt skolval. LO- ordföranden är dåligt påläst när han hävdar att friskolorna ”plockar russinen ur kakan” genom att välja elever.  Tänk om LO skulle ställa sig bakom tanken att alla ska välja skola istället för att häva ur sig påståenden om friskolor som det inte finns belägg för.

Göteborgs kommun är en av landets största skolhuvudmän. Under senare tid har Skolinspektionen utfärdat en mängd viten pga brister i kommunens skolor. Så LO-basen har kanske rätt – skolan misshandlar deras medlemmars unga – men då borde han också rikta sin energi mot de huvudmän som missköter sig. Sluta jaga friskolor, börja jaga de skolor som inte sköter sig. Först då kan vi tro att du menar allvar med din omsorg om medlemmarnas barn.

För så har skriver Skolinspektionen i några av de över 15 vitesförlägganden mot Göteborgs kommun, som de meddelat under det senaste året;

Tynneredsskolan har brister i arbetet med att ge extra anpassningar och särskilt stöd till elever som behöver för det för att klara skolarbetet. Skolan har många elever som saknar godkända betyg i flera ämnen men som ändå inte fångas upp av skolans stödorganisation. De utredningar av elevers behov av stöd som skolan gör tar för lång tid. Det finns dessutom elever som blivit utredda men där skolan inte tagit ställning till om de behöver stödåtgärder eller inte.

Sandeklevsskolan 7-9 har låga kunskapsresultat. Skolan har även omfattande brister i arbetet med att uppmärksamma och utreda elever som kan behöva stöd för att klara skolarbetet. Bristerna har funnits under lång tid och ett stort antal elever riskerar att inte få det stöd de har behov av och har rätt till.

Brudbergsskolan har omfattande brister i arbetet med elevernas trygghet och studiero. Elever, lärare och representanterna för elevhälsan berättar om en otrygg skolmiljö som präglas av bråk mellan elever, och elever som är rädda och undviker delar av skolgården. Trots detta har skolan inte kartlagt vad som orsakar elevernas upplevelser av otrygghet.

Skolan saknar också ett målinriktat arbete för att förebygga och motverka kränkande behandling av elever. 

Tillsynen visar att Göteborgs kommun och rektorn på Svartedalsskolan 4-9 inte har säkrat att alla elever får den undervisning och det aktiva lärarstöd som de behöver för att nå kunskapskraven. Det finns tydliga skillnader inom skolan. I vissa klassrum pågår utmärkt undervisning med tydlig struktur, medan det i flera andra fall finns stora brister, både i undervisningen och i studieron.

Detta är bara några exempel på kritik från Skolinspektionen under våren 2016.

8 av 10 elever går i kommunala grundskolor. För mig är det obegripligt att LO nu hakar på snacket om ”vinstjakt i friskolorna” ( rörelsemarginalen ligger på ca 4 procent före skatt). Tänk om denna kraft i stället kunde läggas på att alla krokade arm för att vända resultatutvecklingen i den svenska skolan. Och till att se till att huvudmän som tex Göteborg, eller för den delen också friskolor som inte sköter sig, skärper sig och levererar god kvalitet åt alla elever. Oavsett huvudman, oavsett elevens bakgrund.

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,