Den 13 juni höll vi webbinarier för de medlemmar som vill veta mer om vad ett medlemskap i Almega Utbildning innebär. Du hittar filmer och presentationer på den här sidan: Informationsträffar Almega – Friskolornas riksförbund (friskola.se)

Förutsättningar för medlemskap i Almega Utbildning om man är med i en annan arbetsgivarorganisation

Företag som har kollektivavtal med en annan arbetsgivarorganisation än Almega Tjänsteföretagen, och som vill vara med i Almega Utbildning, behöver skriftligen säga upp sitt medlemskap där och söka medlemskap i Almega samt meddela vilket datum utträdet från den andra arbetsgivarorganisationen sker. Om övergången ska ske i samband med årsskiftet behöver uppsägningen i den andra arbetsgivarorganisationen göras senast den 30 juni, givet att de flesta arbetsgivarorganisationer brukar ha sex månaders uppsägningstid.

Efter att Almega har mottagit en bekräftelse med utträdesdatum, kommer företaget att få en mall för kallelse till eventuell inrangering. Ett möte med företaget bokas av ansvarig förhandlare för närmare genomgång och planering av inrangeringen.

För blanketter och kontakt med Almegas medlemsservice, mejla medlem@almega.se

Vad ett medlemskap i ett förbund inom Almega ger

 

För att få svar på frågor angående kollektivavtalen hedda.mann@almega.se eller daniel.andersson@almega.se

Du kan även ladda ned det brev som vi skickat ut och en sammanfattande presentation från Almega.

Frågor och svar

Just nu är stora förändringar för utbildningssektorn aviserade, inte minst för de icke offentliga förskolorna och skolorna, friskolorna. Då majoriteten av medlemmarna i Friskolornas riksförbund är små, oavsett om driftformen är aktiebolag, förening, stiftelse eller annan juridisk form, behöver organiseringen stärkas. Med den bakgrunden skapas nu ett bransch- och arbetsgivarförbund för hela utbildningsbranschen som ska bidra till att värna entreprenörskap, kompetens och erfarenheter som är viktiga för hela landets utbildningsväsen.

Från halvårsskiftet kommer Friskolornas riksförbund att ombildas till att bli en organisation för hela det privata utbildningsområdet och dessutom bli en arbetsgivarorganisation som tecknar kollektivavtal. Det innebär att medlemmar i Almega Tjänsteföretagen går över till den nya organisationen och att den nya organisationen kommer att bli en del av Svenskt Näringsliv och ingå i Almegagruppen.

Det i sin tur innebär att medlemmarna av denna nya organisation kommer att få ett bredare medlemspaket jämfört med det som branschorganisationen Friskolornas riksförbund erbjuder i dag.

Vad menas med ett bredare medlemspaket?
Den nya organisationen kommer också erbjuda arbetsgivarfrågor. Det innebär att medlemmarna omfattas av kollektivavtal och det som följer med kollektivavtalet, dvs försäkringar, rådgivning kring arbetsgivarfrågor, arbetsmiljöfrågor, processhjälp mm.

Kommer inte Friskolornas riksförbunds branschjuridiska rådgivning att finnas kvar?
Den kommer att finnas kvar som idag.

Blir det inte mycket dyrare att bli medlem i den nya organisationen jämfört med dagens avgift?
Under 2024 kommer du att betala de avgift som du betalat tidigare till Friskolornas riksförbund, dvs baserat på verksamhetens omsättning. År 2025 blir det också en avgift som baseras på lönesumman. Du kan se vad denna förändring innebär genom att använda denna räknesnurra
Bli medlem i Almega – tjänstesektorns ledande arbetsgivarorganisation

Blir det samma kostnad för dig som idag redan är medlem i både Almega och Friskolornas riksförbund?
Ja, det blir samma kostnad både 2024 och 2025.

Riskerar inte vi som är små att försvinna i en stor Stockholmsbaserad organisation som Almega
För det första så finns det många små verksamheter som är medlemmar i Almega Tjänsteföretagen. Det är framför allt de små som har stor nytta av såväl försäkringslösningarna som arbetsgivarstödet. Dessutom så finns Almega genom regionala kontor runt om i landet, såsom i Malmö, Växjö, Linköping, Göteborg, Örebro, Sundsvall, Umeå och Luleå, förutom det i Stockholm.

På vilket sätt är det bättre att verksamheten omfattas av kollektivavtal?
Det finns många myter om kollektivavtal, som att de skulle vara dyra för arbetsgivaren, att det är lättare att komma överens med medarbetare om man inte har ett kollektivavtal. Här kan du läsa om nio myter om kollektivavtal inom Almegas område.

9 myter om kollektivavtal | Almega

På vilket sätt kommer branschen och den enskilde medlemmen, ha nytta av Almega och att finnas inom Almega?
Vi få en starkare organisation där friskolorna och de privata utbildningsföretagen får en självklar plats inom ramen för Svenskt Näringsliv och får också representation inom olika organ inom Svenskt Näringsliv. Det ger en starkare grund att stå på och det innebär också erbjudanden när det gäller arbetsgivarområdet som Friskolornas riksförbund inte har idag.

Hur kommer den nya organisationen att se ut?
Den juridiska personen Friskolornas riksförbund kommer att ombildas till att även vara ett arbetsgivarförbund. Det görs genom att det i stadgarna skrivs in att förbundet är en organisation som också tecknar kollektivavtal för sina medlemmar. Den nya organisationen blir därmed ett bransch- och arbetsgivarförbund som tecknar kollektivavtal med fackliga motparter.

När kommer den nya organisationen att vara på plats?
Under förutsättning att alla besluten tas på Almega Tjänsteföretagens årsmöte och Friskolornas riksförbunds årsmöte i april så är planen vid halvårsskiftet 2024.

Varför görs detta?
Friskolorna är som bransch idag en liten organisation och mot bakgrund av den kraftiga opinionsbildning som sker kring frågan om friskolor och privat utbildningsföretagande så ser vi att det blir en starkare organisation genom dessa förändringar. Arbetsgivardelen, som idag finns hos Almega Tjänsteföretagen och tillförs den nya organisationen, har en väldigt stark ekonomi.

Kan den nya organisationen få fler medlemmar än vad Friskolornas riksförbund har idag?
Det allra flesta stora företag är idag medlemmar i både Friskolornas riksförbund och Almega Tjänsteföretagen. Däremot är det många mindre friskolor och fria förskolor som är medlemmar i antingen Friskolornas riksförbund eller Almega Tjänsteföretagen. Syftet är nu att samla privata utbildningsföretag i den nya organisationer för att skapa en större och starkare organisation.

Vilka medlemmar är det som kommer att tillkomma från Almega Tjänsteföretagen?
Cirka 45 procent av Almega Tjänsteföretagens medlemmar är verksamma inom det privata utbildningsområdet som friskolor eller fria förskolor och kommer rekommenderas att gå med i den nya organisationen. Almega Tjänsteföretagen kommer från september 2025 inte att teckna något kollektivavtal för friskolor och fria förskolor, utan det gör den nya organisationen. Även andra privata utbildningsföretag, till exempel vuxenutbildningsbranschen, som idag finns inom andra delar av Almega kommer att erbjudas medlemskap. Det innebär att den nya organisationen också består av medlemmar som erbjuder utbildning inom andra områden än bara skola och förskola.

Kan vi vara med i bara branschorganisationen?
Nej det kommer inte att vara möjligt.

Vi har bra lösningar idag med våra medarbetare utan kollektivavtal. Innebär detta att vi tvingas sluta kollektivavtal?
Om facklig motpart (Sveriges Lärare, Kommunal och/eller Vision) har medlemmar och begär att avtalet ska kopplas in så börjar det att gälla nästkommande månadsskifte.

Vad händer medlemmar som idag är medlemmar i Friskolornas Riksförbund och annan arbetsgivarorganisation, som till exempel Fremia?
Dessa företag kommer inte vara kvar i den konstellationen. Det tillåter inte Svenskt Näringsliv. Antingen måste de lämna annat arbetsgivarförbund för att också ha sin arbetsgivardel i det nya förbundet eller så måste de lämna det nya förbundet. De som lämnar Fremia för den nya organisationen kommer att få en något lägre medlemsavgift.

Vad händer med medarbetarna på Friskolornas riksförbunds kansli?
Den nya organisationen baseras på Friskolornas riksförbund varför det inte är aktuellt med förändringar för förbundets medarbetare. De kommer att vara kvar. Dessutom finns inom Almega förhandlare kopplade till utbildningsområdet. Det nya förbundet kommer även att få del av och kunna nyttja Almegas gemensamma näringspolitik, kommunikation, värvning och satsningar i Almedalen.