Regeringen föreslår nu att kommunerna ska kunna sänka skolpengen för friskolor. De elever som väljer en friskola riskerar alltså att få en lägre skolpeng.

I samband med Reepalu-utredningens arbete fick Skolinspektionen i uppdrag att göra en genomgång av hur ekonomin såg ut i friskolebranschen. Något liknande uppdrag har inte getts i anslutning till det utredningsförslag som nu regeringen gör till sitt, varför det helt saknas konsekvensanalys av regeringsförslagets effekter för friskolor.

Att granska friskolors ekonomi är en viktig del i Skolinspektionens tillsynsarbete och även när det gäller att godkänna tillståndsansökningar.

Skolinspektionen skriver på sin hemsida:
”En huvudman som är godkänd att bedriva verksamhet inom skolväsendet är skyldig att löpande säkerställa att kraven på erfarenhet eller insikt samt lämplighet är uppfyllda inom ägar- och ledningskretsen. Huvudmannen behöver också löpande säkerställa att det finns ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten. Skolinspektionen har tillsyn över att så är fallet. Detta innebär att Skolinspektionen inom ramen för sitt tillsynsuppdrag kommer att pröva om huvudmannen uppfyller de nya kraven.”

Detta är aspekter som vi kommer att ta vid frukostseminariet den 29 mars .

Medverkar gör

 

Vi bjuder på frukost från kl 08:00 och seminariet äger rum kl 08:30-09:30

Plats Almega-huset Sturegatan 11

Anmäl dig  här.

Du som inte kan vara på plats kan delta via Teams

Boka redan nu vårt nästa frukostseminarium. Den 4 maj har vi ett frukostseminarium på temat skolvalet i förhållande till svensk och europeisk konstitutionell rätt. Föräldrarnas rätt att välja skola – och hur det kan kopplas till Europakonventionen för mänskliga rättigheter och Barnkonventionen