Så väcker Tellusbarn små barns läslust

Tellusbarn har flera förskolor där en majoritet av barnen har ett annat modersmål än svenska. Med den så kallade DBR-metoden har man framgångsrikt väckt läslust hos barn som tidigare inte visat något intresse för böcker.

Det händer att barn på Tellusbarns förskolor kommer hem till sina föräldrar och ber dem läsa högt. Det kan också hända att de använder ord som de tidigare inte använt och att föräldrarna inte känner till var de har plockat upp dem.

Camilla Suarez är specialpedagog på Tellusbarns förskolor. Hon arbetar med den så kallade DBR-metoden, som hon menar har varit väldigt framgångsrik.

– Vi märker stor skillnad, särskilt hos barn som tidigare hade svårt att vara med på lässtunderna, berättar hon.

DBR, Dialogic Book Reading, eller dialogisk läsning, är en interaktiv läsmetod där en vuxen och ett eller flera barn har en dialog runt texten de läser högt tillsammans. Målet är att hjälpa barn att bygga ordförråd, utveckla verbala färdigheter, och förstå textens struktur och innebörd. Detta är särskilt effektivt för att förbättra färdigheter som medvetenhet om skrift, muntligt språk och förståelse.

Forskning visar att dialogisk läsning kan hjälpa även äldre barn och barn med inlärningssvårigheter. Metoden är systematisk och evidensbaserad.

– Man tar inte bara en bok från hyllan, utan man väljer den efter vad man vill uppnå, säger Camilla Suarez. Pedagogen har förberett frågor för att uppmuntra barnen till samtal. Man kan också välja ut nya ord för barnen som man fokuserar på.

Att väcka läslust hos små barn är något som återkommande lyfts i debatten om läsning. Att tidigt börja bygga ett ordförråd och förstå texter är en källa till såväl glädje som möjligheter senare i livet. För barn som kommer från icke-svenskspråkiga hemmiljöer, och miljöer där läs- och studievana saknas, kan detta bli en utmaning. Just utmaningen är dock något som understryker hur viktigt det är att hitta metoder som öppnar läsandets värld för dem.

– Det finns många möjligheter med DBR och man kan anpassa den efter förutsättningarna. Barnen har kommit olika långt i sin språkutveckling, men på varje nivå är metoden till hjälp, säger Camilla Suarez.

Flera vårdnadshavare på Tellusbarns förskolor vittnar om märkbara framsteg hos sina barn. Man har sett ett utökat ordförråd, intresse för böcker och att barnen kan förklara och resonera kring handlingen i böcker såväl som ords betydelse och olika händelser.

– Vi delar vårdnadshavarnas upplevelse av att barnen lär sig fler ord snabbare, säger Camilla Suarez. Detta stöds dessutom av forskning som indikerar att interaktiv delad bokläsning enligt DBR-metoden kan stödja ett brett spektrum av tidiga språkfärdigheter och att barn som regelbundet läses för i tidiga år lär sig språk snabbare, börjar skolan med ett större ordförråd och blir mer framgångsrika läsare i skolan.

På Tellusbarn läser man om och om igen samma bok och använder olika typer av frågor för att interagera med barnet. Frågorna varierar från enkla ”vad”-frågor för att introducera nya ord, till öppna frågor som uppmuntrar barnet att ge feedback, och mer avancerade frågor som introducerar koncept som textegenskaper och berättelsekomponenter.

Dialogisk läsning är inte en passiv aktivitet där läraren läser och eleverna lyssnar – det är en interaktiv och elevcentrerad aktivitet. Forskning visar också att dialogisk läsning kan vara särskilt fördelaktig för barn till invandrare.

– Styrkan i metoden är möjligheten att anpassa den. Om alla förskolor hade gjort på samma sätt, hade vi missat att ge många barn chansen att utveckla sin läslust och sitt språk, säger Camilla Suarez.

Framgången med DBR-metoden understryker på så sätt vikten av att skolsystemet möjliggör innovation och skapar ett utrymme för att prova nya pedagogiska metoder. Barn med goda förutsättningar och resursstarka föräldrar kanske klarar sig ändå. För barn som saknar svenskan i hemmet krävs ofta nya metoder och nya tankebanor för att förskolan ska kunna ge dem rätt start i livet.

Laglighetsprövning Göteborg

11 april 2024

Göteborgs kommun har beslutat om ett resurstillskott till den kommunala skolverksamheten men beslutade samtidigt att inte betala ut kompensation till

Harvard på gymnasiet

10 april 2024

Sjölins Gymnasium inspireras av Harvards metoder: ”Bidrar till förståelse på djupet” Harvard Business School har gjort sig känt för sin

Årsmöteskonferens – Så kan friskolor bidra i en orolig tid

09 april 2024

Flyktingkatastrofen hann nätt och jämnt mattas av innan Covid-19 gjorde entré. Knappt hade pandemin lagt sig, så utbröt krig i

Skolkommunalrådet ägnar sig åt lagtrots – det är inte okej

08 april 2024

Det socialdemokratiska skolkommunalrådet i Göteborg Viktoria Tryggvadottir Rolka tycker inte om skollagen, och hon tycker inte om det fria skolvalet.