Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Jag skrev nyligen om att det är lite fokus på skolpolitikernas (dvs skolhuvudmännens) ansvar för de kommunala skolorna. Skolinspektionen har nu kommit med ett hot om att stänga Nya Raketskolan i Kiruna, för så kan man tolka det beslut om vitesföreläggande som Skolinspektionen tagit. Det uppgår till 1 Mkr och det kommer att utdömas om inte ett antal uppräknade åtgärder vidtagits, och redovisats till Skolinspektionen, senast den 20 juni 2024.

Det ska bli intressant att se om det kommer någon krönika i Expressen med anledning av denna kommunala skolas brister på ett flertal områden, bland annat när det gäller betygsättningen. Det ska också bli intressant att se om det höjs röster för att kommuner inte borde få driva skolor mot bakgrund av detta exempel från en kommunal skolhuvudman…..

Men åter till allvaret, för Skolinspektionens kritik är inte nådig. Jag citerar direkt ur deras beslut;

Kiruna kommun ska vidta följande åtgärder
Undervisning
1. Se till att eleverna på Nya Raketskolan 4-6 får undervisningstid i ämnena idrott och hälsa och musik i enlighet med huvudmannens beslut om timplan, om inte avvikelser är beslutade genom beslut om anpassad studiegång, anpassad timplan eller prioriterad timplan. Inkom med en redogörelse för vilken undervisningstid eleverna i respektive årskurs har fått i nämnda ämnen under perioden 12 februari 2024–13 juni 2024 (10 kap. 4–5 §§ skollagen samt 9 kap. 3 § och bilaga 1 skolförordningen [2011:185])

2. Se till att undervisningen i ämnet musik bedrivs under ledning av lärare som ansvarar för undervisningen. Undervisningen ska ledas av legitimerade och behöriga lärare om inte någon av skollagens undantagsregler är tillämpliga. Personer som bedriver undervisning ska vara anställda som lärare. Inkom med en redogörelse för vilken eller vilka lärare som ansvarar för undervisningen i ovanstående ämne, anställningsavtal för berörd lärare samt underlag som styrker dennes legitimation och behörighet alternativt, om någon av skollagens undantagsregler är tillämpliga, dennes erfarenhet och utbildning. Huvudmannen ska även i förekommande fall redogöra för skälen till varför huvudmannen bedömt att en undantagsregel varit tillämplig för lärare som bedriver undervisning med stöd av en sådan undantagsregel. (1 kap. 3 § och 2 kap. 13, 15 och 18–21 §§ skollagen)

3. Upphör med att överlämna uppgifter hänförliga till undervisning i ämnet musik på entreprenad. (23 kap. 2 § andra stycket skollagen)

Särskilt stöd
1. Se till att, vid minst ett tillfälle under vårterminen 2024, informera samtliga lärare och övrig skolpersonal om skollagens krav kring när de ska anmäla till rektorn att en elev kan vara i behov av särskilt stöd. Ifall det kommer ny personal till skolan efter att sådan information har lämnats ska även den nya personalen få motsvarande information. Inkom med en redogörelse för när och hur informationen har förmedlats. (2 kap. 34 § andra stycket samt 3 kap. 5 och 7 §§ skollagen)

2. För varje anmälan om behov av särskilt stöd som inkommer till rektorn ska rektorn se till att starta en utredning. I varje sådan utredning av behov av särskilt stöd som startas ska samråd ske med elevhälsan. Rektorn ska dokumentera hur många sådana anmälningar som inkommit till rektorn under perioden 12 februari 2024–13 juni 2024 samt vilket datum utredning har startats för respektive elev. Inkom med ovan angiven dokumentation. (3 kap. 7 § skollagen)

3. För varje utredning om särskilt stöd som har färdigställts under perioden 12 februari 2024–13 juni 2024 ska rektorn, eller den rektorn överlåtit beslutanderätten till, fatta beslut om att utarbeta åtgärdsprogram eller inte utarbeta åtgärdsprogram. Rektorn ska dokumentera hur många sådana beslut som fattas under perioden 12 februari 2024–13 juni 2024. Inkom med ovan angiven dokumentation. (3 kap. 9 § skollagen)

4. Se till att det av åtgärdsprogram som utarbetas och beslutas framgår elevens behov av särskilt stöd, hur elevens behov ska tillgodoses, det vill säga på vilket sätt och i vilken omfattning det särskilda stödet ska ges, datum för när de särskilda stödåtgärderna ska följas upp och utvärderas, samt vem som ansvarar för uppföljningen respektive utvärderingen. Inkom med tre åtgärdsprogram som exempel. (3 kap. 9 § skollagen)

5. Se till att elever ges det särskilda stöd som är beslutat i elevernas åtgärdsprogram. (3 kap. 9–10 §§ skollagen)

6. Se till att beslutade åtgärdsprogram följs upp och utvärderas vid den tidpunkt som angivits i åtgärdsprogrammet. Inkom med de åtgärdsprogram som har utvärderats under perioden 12 februari 2024–13 juni 2024, samt tillhörande skriftliga utvärderingar. (3 kap. 9 § skollagen)

7. Se till att beslut om anpassad studiegång fattas i enlighet med författningarnas krav i de fall denna särskilda stödåtgärd används. Det innebär att ett sådant beslut ska föregås av en utredning om en elevs behov av särskilt stöd, och utredningen behöver omfatta överväganden om andra stödåtgärder än anpassad studiegång kan tillgodose elevens behov. Det innebär vidare att det är rektorn som ska fatta beslut om anpassad studiegång samt att det av ett sådant beslut ska framgå vilka avvikelser som har gjorts från den timplan samt de ämnen och mål som annars gäller för utbildningen. (3 kap. 7, 9 och 12 §§ skollagen)

8. Rektorn ska se till att ingen elev har anpassad studiegång utan att rektorn har fattat ett formellt beslut om en sådan särskild stödåtgärd. (3 kap. 12 §
skollagen)

Betygssättning och dokumentation av betyg
1. Se till att lärare vid betygsättningen gör en allsidig och sammantagen bedömning av elevens kunskaper i förhållande till de nationella betygskriterier som gäller och sätter det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper. Huvudmannens redovisning ska omfatta en redogörelse för hur rektorn skapar förutsättningar för lärarnas arbete med rättvisande och likvärdiga betyg. (10 kap. 19 § skollagen; Lgr 22, 2.7 Bedömning och betyg)

2. Se till att beslut om betyg, när undervisningen bedrivs av en eller flera lärare som inte är legitimerade, fattas tillsammans med en lärare som är legitimerad. Kan dessa inte enas ska betyget beslutas av den legitimerade läraren under förutsättning att han eller hon är behörig att undervisa i det ämne som betyget avser. I annat fall ska betyget beslutas av rektorn. Det ovansagda gäller inte om kompletterande bestämmelser i skolförordningen är tillämpliga. (3 kap. 16 § skollagen och 6 kap. 3-6 §§ skolförordningen)

3. Se till att beslut om betyg dokumenteras i en betygskatalog i enlighet med författningarnas krav. Det innebär att den eller de lärare som har beslutat om ett betyg ska datera uppgiften om betyg i betygskatalogen och förse uppgiften med sin egenhändiga signatur. Om betygskatalogen förs elektroniskt får uppgiften i stället skrivas under elektroniskt. (6 kap. 10 § skolförordningen samt 7 § Skolverkets föreskrifter om betygskatalog [2011:123])

4. Se till att det av betygskatalogen framgår ifall ett betyg har rättats eller ändrats samt när detta har gjorts. Såväl det gamla som det nya betyget ska framgå och den eller de som beslutar om rättelse eller ändring av ett betyg ska datera och signera uppgiften i betygskatalogen. (15 § Skolverkets föreskrifter om betygskatalog ([2011:123]).

Så lång citat från Skolinspektionens krav. Jag rekommenderar läsning av hela beslutet från Skolinspektionen. Allvarlig kritik minst sagt. Men det föranleder inte mig att kräva att kommunala skolhuvudmän ska bort. Däremot kan jag konstatera att i förhållande till hur stor andel av eleverna i grundskolan som går i kommunala skolor, så känns granskningen från Skolinspektionen inte så proportionell. Inte minst mot bakgrund av det jag skrev om i mitt förra blogginlägg om andelen elever som lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet i Göteborg.

/

 

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,