Vi välkomnar Skolinspektionens slutsatser om friskolor till regeringen

I dag publicerade Skolinspektionen sin årsgranskning för 2022 och kom med tre rekommendationer till regeringen. Det handlar om att höja kraven på ekonomisk stabilitet, översyn av de undantag som Waldorfskolor har samt tydligare samordning mellan bestämmer som gäller tillsyn och de statliga stödjande insatserna.

Skolinspektionen skriver att en relativt stor andel av de enskilda huvudmännen har en känslig ekonomisk situation och att det riskerar att skapa kvalitetsproblem och risk för nedläggning. Det sätter debatten om friskolors överskott i ett mer nyanserat ljus.

Vi har sagt det förut och det förtjänas att upprepas.

– Skolinspektionen har rätt i att friskolor behöver en ekonomisk buffert, också kallat för vinst, för att klara svårare perioder. Detta sätter diskussionen om en minskad skolpeng för friskolor i blixtbelysning. Vi utgår från att regeringen tar till sig av Skolinspektionens rekommendationer om förutsättningar för en långsiktigt hållbar ersättningsmodell som gynnar kvalitet. I dag är den genomsnittliga rörelsemarginalen 3,5 procent, före skatt. Det finns också en stor oro för vilka effekter som inflationen medför med tanke på att skolpengsmodellen inte beaktar inflation. Av 568 grundskolehuvudmän så är det 537 som har bara en eller två skolenheter. Så ser branschen ut. Det är dessa små verksamheter som är sårbarast.

I övrigt innehåller också Skolinspektionens rapport andra intressanta aspekter, som till exempel vikten av ledarskap och studiero. Detta kommer jag att återkomma till.

Författare

Prenumerera på bloggen