04 februari 2022
Veckans PROFIL

Varje dag sitter många elever hemma när de egentligen borde vara i skolan. Omfattande skolfrånvaro riskerar att få svåra konsekvenser och elever som inte fullföljer sin gymnasieutbildning löper högre risk att drabbas av psykisk ohälsa och arbetslöshet. Orsakerna till att en del elever inte går till skolan varierar. Faktorer som rör elevernas psykiska mående och hemförhållanden har ofta en stor påverkan, vad kan skolan göra då?

 

Rektor Stefan Lindh på Drottning Blankas Gymnasieskola i Varberg brinner för det närvarofrämjande arbetet. Han har bland annat ansvarat för en omfattande kartläggning av frånvaroorsaker och har en hel verktygslåda full med konkreta tips till skolor. Under förra året delade han med sig av sina 100 (!) bästa närvarofrämjande tips till AcadeMedia-kollegor runt om i landet.

 

Hur har du arbetat fram dina 100 tips? 
– De kommer från forskning, rapporter och litteratur. Jag har också haft många samtal med rektorer, lärare och elever som lett fram till egen reflektion och beprövad erfarenhet. En del tips är mer omfattande, men många är också små och väldigt konkreta. Det kan till exempel handla om att skriva ett personligt och peppande meddelande till en elev som man vet har det lite kämpigt, eller om att göra skolans entré mer välkomnande för elever som har en negativ känsla kopplat till att komma till skolan.

 

Du har ansvarat för en kartläggning av frånvaroorsaker inom hela Drottning Blanka, kan du berätta mer om den?
– Vi gjorde en kartläggning på huvudmannanivå under en tvåårsperiod. Det var digitala enkäter som riktades särskilt till elever som hade en sammanhängande period av frånvaro. Vi fick in över 4000 svar och detta är ett väldigt bra underlag för oss. Vi gjorde även djupintervjuer. Att ta reda på orsaker till varför elever är frånvarande är avgörande för att kunna veta vilka insatser som behövs.

 

Vad såg ni i resultatet?
– Vi delar in frånvaroorsaker i tre kategorier: skolfaktorer, individfaktorer och hemförhållanden. Skolfaktorerna handlade om framför allt två områden. Det första var att elever inte tyckte att undervisningen var tillräckligt motiverande och det andra att de upplevde att de inte klarade av prov och inlämningar. Det är nog rätt talande för hur det ser ut nationellt. När det gäller individfaktorer så handlade det främst om psykisk ohälsa, och hemförhållandena handlade om att elever fick ta mycket ansvar för hemmet, vilket påverkade skolarbetet.

 

Det är komplext. Vad ska skolan fokusera på i det närvarofrämjande arbetet?
– Det som skolan främst kan påverka, det vill säga kärnuppdraget och undervisningen. Det är också det vi är bäst på. Det finns ibland en risk i att man fastnar i det man inte direkt kan påverka, till exempel hur elever har det hemma eller deras psykiska mående. Men vi måste rikta blicken inåt och fokusera på skolfaktorerna. Skolan kan oftast inte lösa hela problemet med frånvaro, där behövs samverkan med andra aktörer i samhället, däremot kan ju ökad skolnärvaro bidra till att en elev också mår bättre. När man lär sig mår man bra, brukar vi säga inom Drottning Blanka.

 

Hur stor roll spelar skolans organisation?
– Det som är viktigt är att man organiserar utifrån de lokala behoven och att det finns samsyn och samverkan i hela styrkedjan – från huvudman till klassrum. Vår huvudman har en elevhälsoplan med stöd och tydliga rutiner för till exempel kartläggning av frånvaro. Men man får inte fastna i organisationsfrågan heller, det finns alltid saker man kan göra.

 

Behövs det mer kunskap om närvarofrämjande arbete i skolsverige?
– Jag tror att det finns väldigt mycket kunskap, inte minst inom lärarkåren. Det handlar nog mer om att samlas kring frågan och lyfta den mer. Ett bekymmer är att vi saknar nationell statistik för gymnasieskolan, det finns ingen gemensam databas för frånvaro. Den statistik som finns är rätt trubbig och gör ingen skillnad på olika typer av skolfrånvaro. Inom AcadeMedia har vi bra koll, men vi skulle behöva ett nationellt system.

 

Har du något medskick?
– Att alla elever vill gå i skolan. Jag har aldrig träffat en elev som i grunden inte vill, även om en del saker eleverna gör kan tolkas så. Jag har heller aldrig träffat en lärare som inte vill att en elev ska gå i skolan, så vi har ett gemensamt mål. Det tror jag är ett viktigt mind-set att alltid ha med sig.

 

Allra sist, var hittar man dina 100 tips?
– Inom AcadeMedia har vi ett forum som heter Workplace och där finns en diskussionsgrupp med fokus på närvarofrämjande arbete, med runt 700 medlemmar. Men jag har fått frågan om att göra dem tillgängliga för fler, jag får återkomma kring det.

 

Fakta:
Drottning Blankas Gymnasieskola har 27 skolor runt om i Sverige och ingår i AcadeMedia

Skolutveckling under 30 år – värt att uppmärksamma!

23 september 2022

I år är det 30 år sedan friskolereformen beslutades i Sveriges riksdag. Det är värt att uppmärksamma, och det gör

Vinsten bygger trygghet

09 september 2022

Falun är en friskoletät kommun och så många som var femte elev i grundskolan går i en friskola. På gymnasienivå

Skolchefen: Kommunal verksamhet har köpfest i december

02 september 2022

Diskussionen om vinst har präglat friskoledebatten under lång tid. Men är frågan verkligen relevant? Vart tar vinsten vägen och hur

Byskolan: När skolan dör dör en bygd!

23 juni 2022

Vårterminen är slut och för eleverna har det efterlängtade sommarlovet börjat. De yngre barnen ser redan fram emot att få