Friskolornas riks­förbunds yttrande över PM med skriftlig hearing avseende Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler

Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerad promemoria.

Remissen syftar till att ge ett brett beslutsunderlag inför en framtida förändring och beskriver de generella förutsättningarna för en ändring av den frivilliga skattskyldigheten vid uthyrning av verksamhetslokaler i mervärdesskattelagen (1994:200). I promemorian hänvisas till Svenskt Näringslivs och Fastighetsägarnas hemställan om lagändring från oktober 2018. En hemställan som behandlar olika problem som dagens hyresmoms medför, bland annat fristående förskolors och skolors svårigheter att få tag i lokaler på grund av att hyresvärdar väljer bort sådana hyresgäster vars verksamhet medför att uthyrningen inte kan omfattas av frivillig hyresmoms.

Förbundet välkomnar möjligheten att få yttra sig över denna viktiga fråga och ansluter sig i alla delar till det som Näringslivets Skattedelegation har anfört i yttrande över promemorian den 19 mars 2021.

Förbundet har även tidigare lämnat synpunkter tillsammans med problem- och konsekvensbeskrivningar vad gäller just fristående förskolor och skolor på grund av nuvarande momsreglering. Vi får därför hänvisa till det som anfördes i vårt yttrande över slutbetänkandet Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt (SOU 2015:93), som bifogas.

Förbundet anser att starka skäl talar för en ny reglering som är konkurrensneutral, flexibel och långsiktigt hållbar.

För Friskolornas riksförbund

Ulla Hamilton
VD

Mariette Dennholt
förbundsjurist

Ladda ned hela remissyttrandet här: fr-remissvar-pm-frivillig-sksk-vid-uthyrning-av-lokaler
samt bilaga fr-remissvar-slutbet_oversyn-ers-for-dold-moms_sou2015_93