19 mars 2021

Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerad promemoria.

Remissen syftar till att ge ett brett beslutsunderlag inför en framtida förändring och beskriver de generella förutsättningarna för en ändring av den frivilliga skattskyldigheten vid uthyrning av verksamhetslokaler i mervärdesskattelagen (1994:200). I promemorian hänvisas till Svenskt Näringslivs och Fastighetsägarnas hemställan om lagändring från oktober 2018. En hemställan som behandlar olika problem som dagens hyresmoms medför, bland annat fristående förskolors och skolors svårigheter att få tag i lokaler på grund av att hyresvärdar väljer bort sådana hyresgäster vars verksamhet medför att uthyrningen inte kan omfattas av frivillig hyresmoms.

Förbundet välkomnar möjligheten att få yttra sig över denna viktiga fråga och ansluter sig i alla delar till det som Näringslivets Skattedelegation har anfört i yttrande över promemorian den 19 mars 2021.

Förbundet har även tidigare lämnat synpunkter tillsammans med problem- och konsekvensbeskrivningar vad gäller just fristående förskolor och skolor på grund av nuvarande momsreglering. Vi får därför hänvisa till det som anfördes i vårt yttrande över slutbetänkandet Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt (SOU 2015:93), som bifogas.

Förbundet anser att starka skäl talar för en ny reglering som är konkurrensneutral, flexibel och långsiktigt hållbar.

För Friskolornas riksförbund

Ulla Hamilton
VD

Mariette Dennholt
förbundsjurist

Ladda ned hela remissyttrandet här: fr-remissvar-pm-frivillig-sksk-vid-uthyrning-av-lokaler
samt bilaga fr-remissvar-slutbet_oversyn-ers-for-dold-moms_sou2015_93

 

Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

20 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Så många svenskar vill behålla skolvalet

11 september 2023

Friskolor ifrågasätts ofta i debatten. Men en opinionsundersökning från Demoskop visar att stödet för det fria skolvalet är överväldigande bland

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan