Coronaviruset: Aktuell information riktad till medlemmar

Corona

För att hantera den allvarliga situationen med smittspridning är det viktigt att följa myndigheternas information och riktlinjer.

Förvärrat läge i förskolan och skolan väntas de kommande veckorna

Fokusera på undervisningen och elevhälsouppdraget och prioritera bort arbetsuppgifter och uppdrag som ni bedömer inte är nödvändiga just nu. Den tillfälliga förordningen gäller fortfarande, använd de möjligheter som den ger. Mer information finns på Skolverkets webbplats

Vid personalbrist på grund av sjukdom eller karantän
Utgångspunkten är att all undervisning ska bedrivas på plats men på grund av det mycket ansträngda läget som innebär att många medarbetare är antingen sjuka eller i karantän vill vi påminna om den förordning (2 § p 1, förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta), som reglerar när man får bedriva fjärr- och distansundervisning. Den tar sikte på lägen där det är personalbrist bland annat på grund av frånvaro som orsakas av att individer följer Folkhälsomyndighetens råd om karantän vid smitta, eller att stanna hemma vid minsta symtom. I detta läge som ju råder på många håll får huvudmannen själv besluta om att gå över till fjärr- och distansundervisning.
Detta gäller för öppna skolor
Detta gäller för stängda eller delvis stängda skolor  

Skolstart 2022 – Närundervisning är fortsatt huvudprincipen
Folkhälsomyndigheten bedömer att principen om närundervisning som huvudregel inom alla skolformer fortsatt gäller för barn och unga vid skolstarten 2022. Barn blir sällan allvarligt sjuka av covid-19, men för att minska risken för utbrott i skolmiljön är det förebyggande arbetet fortsatt viktigt. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Rekommendation om hemarbete gäller inte pedagogisk verksamhet i skolor

Folkhälsomyndighetens rekommendation om att möjliggöra hemarbete omfattar inte den pedagogiska verksamheten i förskolor och skolor. Ordinarie undervisning och examinationer omfattas inte heller. Men verksamhetsansvarig rekommenderas att göra det möjligt för anställda att arbeta hemifrån när arbetet tillåter det. Verksamheterna behöver också möjliggöra för anställda att hålla avstånd och undvika större samlingar inomhus. Läs mer på Skolverkets webbplats.

Covidpass krävs inte vid öppet hus och mindre luciafiranden

Från och med den 1 december krävs covidpass (också kallat vaccinationspass) som visar att man är vaccinerad för att komma in på vissa tillställningar som har över 100 besökare. Skolor behöver i de flesta fall inte begära covidpass av besökare. Däremot kvarstår rekommendationer om att göra det möjligt att hålla avstånd och erbjuda handsprit. Undantag – Konserter och luciatåg dit allmänheten kan köpa biljetter, eller en stor krets är inbjuden, betraktas som offentlig tillställning. Vid dessa tillställningar behöver besökarna visa upp covidbevis.

Sveriges Kommuner och Regioner har sammanställt vad som gäller för skolor.

Vaccination mot covid-19 till barn 12-15 år

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett informationspaket som kan underlätta kommunikationsinsatser som rör vaccination av barn från 12 år. Det är faktablad, webbtexter, frågor och svar, filmer mm.

Den 8 oktober genomfördes ett digitalt seminarium för att informera om vaccinationen av barn mellan 12 och 15 år som startar i fler regioner 11 oktober. Du kan även ladda ned bilderna från webbinariet.

 

Detta gäller i skolan från den 29 september

Den 29 september upphörde Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att hålla avstånd och undvika trängsel. Läs mer på Skolverkets webbplats.

Den tillfälliga förordningen för skolan som syftar till att ge huvudmännen flexibilitet under coronapandemin gäller även efter den 29 september.

 

Närundervisning ska vara regel i höst – regeringen meddelade 12 augusti att rekommendationen och den tillfälliga ändringen i förordningen kvarstår.

Regeringen har beslutat om en ändring av den tillfälliga förordning som gäller för skolan under pandemin. När höstterminen börjar kommer fjärr- eller distansundervisning som huvudregel att kunna användas i öppna skolor endast om Folkhälsomyndigheten har lämnat en rekommendation om sådan undervisning. Läs mer i informationsmaterialet på regeringens webbplats här.

 

Folkhälsomyndigheten har tagit fram riktlinjer för skolavslutningar

Större gemensamma aktiviteter för samtliga avgångselever eller hela skolan bör undvikas. Detta gäller avslutningar för alla årskurser.

Lär mer om skolavslutningar på Folkhälsomyndighetens webbplats. Information för grundskolan hittar du här och för gymnasieskolan här. Värt att notera är att hyra t.ex. en buss, båt eller liknande för en fest kan räknas som en privat sammankomst och omfattas då av samma regelverk som när man hyr en vanlig lokal för exempelvis privata fester. Det är den som hyr ut lokalen, bussen eller båten som ansvarar för att den inte används till en privat sammankomst med fler än åtta deltagare.


Nationell rekommendation om fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan upphör
Det är istället regionala och lokala förutsättningar som i högre utsträckning avgör om fjärr- eller distansundervisning måste bedrivas framöver. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats här.

Distansundervisning på högstadiet och i gymnasieskola en vecka efter sportlovet

Smittskyddet i Region Stockholm, Skåne och Halland rekommenderar att högstadier och gymnasieskolor i största möjliga mån ska bedriva distansundervisning för att bryta eventuella smittkedjor. Detta gäller för Skåne och Halland hela vecka 9 och för Stockholm hela vecka 10. Rekommendationen kan komma att inspekteras av AMV. Vi vill också påminna om att alltid använda munskydd i kollektivtrafiken samt vikten av att hålla avstånd. Läs mer om de allmänna rekommendationerna på Folkhälsomyndighetens webbplats här.

Har du varit utomlands? Undvik nära kontakter i minst sju dagar

Nya varianter av Covid-19 har ökad spridning i andra länder. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att personer född 2014 eller tidigare bör testa sig vid inresa till Sverige samt igen efter fem dagar. Resenärer bör också undvika nära kontakter. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats här.

Folkhälsomyndighetens har uppdaterat sin rekommendation för gymnasieskolan.

Från måndag den 25 januari ska gymnasierna ha en kombination av när- och fjärr- eller distansundervisning.

Folkhälsomyndigheten har 21 januari justerat sin rekommendation för gymnasieskolan. Fr o m den 25 januari t o m den 1 april rekommenderas gymnasieskolorna ha en kombination av när- och fjärr- eller distansundervisning. Av den undervisning som omfattas av rekommendationen för gymnasieskolan bör andelen fjärr- eller distansundervisning ligga mellan 20 procent och 80 procent.

Maximalt 80 procent av undervisningen ska således ges som fjärr- eller distansundervisning och varje elev bör ges minst 20 procent närundervisning.

Beslutet ska fattas av huvudmännen i samråd med rektor. Vid beslut om hur undervisningen vid en skola ska organiseras ska stor hänsyn tas till smittspridningssituationen lokalt och regionalt, enligt både FHM och utbildningsdepartementet. I enlighet med de riktlinjer som gäller sedan tidigare.

De undantag som har gällt för undervisning av vissa elevgrupper och vissa moment i undervisningen samt för gymnasiesärskolan, gäller fortfarande och faller således utanför rekommendationen.

Det i sin tur innebär att elever som tidigare varit undantagna från fjärr- och distansundervisning inte ingår i de aktuella procentsatserna.

Fortsatt gäller dock också att de regionala smittskyddsläkarna fortfarande kan rekommendera stängning av skolor helt eller delvis och övergång till fjärr- eller distansundervisning i regioner som är särskilt utsatta.

 

Läs mer om bakgrunden och vad som gäller på Skolverkets och FHM webbplatser:

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19—regler-for-skolor-och-forskolor/coronaviruset—fragor-och-svar-utifran-skollagstiftningen

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19—regler-for-skolor-och-forskolor/regler-for-forskolor-och-skolor-som-ar-oppna-stangda-eller-varit-stangda-under-coronapandemin

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/januari/gradvis-atergang-till-narundervisning-pa-gymnasiet

Högstadieskolor får möjlighet till fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel och minska smittspridningen

En ny förordning antas imorgon, 8 januari, och börjar gälla på måndag 11 januari. Om det inte funnit några andra sätt att minska trängsel kan huvudmannen fatta beslut om skolan ska bedriva fjärr eller distansundervisning. Ta del av informationsmaterialet på regeringens webbplats här. Informationen uppdateras.

Förebyggande arbete i förskoleklass, grundskolan och fritidshem under covid-19 pandemin

Läs råd och tips på Skolverkets webbplats här.

Fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan förlängs till och med den 24 januari 2021.

Från och med måndag 7 december kommer undervisningen i gymnasieskolan att drivas på distans. Samma regelverk som i våras gäller, dvs fortsatt undervisning i skolan för elever med social oro eller trångboddhet i hemmet, elever med behov av nära kontakt med sin lärare samt elever som har svårt att hitta struktur och rutiner för sina studier. Undantag är även möjliga för praktiska moment som inte kan skjutas upp, nationella prov, andra examinationer som inte går att genomföra på distans. Undantag gäller också för elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion. Övriga skolformer, inklusive gymnasiesärskola omfattas inte. Rekommendationen gäller till och med den 24 januari 2021. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats här.

Förtydligande angående rekommendation om distansundervisning för högstadiet i Stockholms län.

Rekommendation om distansundervisning för högstadiet, som gäller från måndag 14 december, gäller för alla skolhuvudmän – fristående såväl som kommunala skolor. Läs mer här.

Vårens nationella prov ställs in

Beslutet omfattar bland annat grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. detta gäller dock ej årskurs 3, sameskolan årskurs 3 eller årskurs 4 i specialskolan.

De nationella proven i åk 3 ska genomföras men behöver inte redovisas nationellt då proven genomförs under en längre period som omfattar tio veckor och som en del av ordinarie undervisning.

Läs mer om de nationella proven på Skolverkets webbplats här.

Fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan resten av terminen

Från och med måndag 7 december kommer undervisningen i gymnasieskolan att drivas på distans. Samma regelverk som i våras gäller, dvs fortsatt undervisning i skolan för elever med social oro eller trångboddhet i hemmet, elever med behov av nära kontakt med sin lärare samt elever som har svårt att hitta struktur och rutiner för sina studier. Undantag är även möjliga för praktiska moment som inte kan skjutas upp, nationella prov, andra examinationer som inte går att genomföra på distans. Undantag gäller också för elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion. Övriga skolformer, inklusive gymnasiesärskola omfattas inte. Rekommendationen gäller till och med den 6 januari 2021. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats här.

Även symtomfria barn i för- och grundskola ska stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19

Folkhälsomyndigheten gör nu en förändring i rekommendationen förhållningsregler för hushållskontakter i den uppdaterade vägledningen för smittspårning: även symtomfria barn i för- och grundskola ska stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Sedan tidigare gäller rekommendationen för äldre elever, som elever i gymnasieskolan. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats här.

Nu har Länsstyrelsen i Sthlm (sedan tre dagar) gått ut med info om att även privata företag ingår i prioriteringen för personal i förskola, grund- och gymnasieskola när det gäller Covid-19. Detta gäller bara i Region Stockholm men vi hoppas på att fler kommer att följa efter. Läs mer på Vårdgivarguiden region Stockholm här.

Från och med 23 november får gymnasieskolor utökade möjligheter att bedriva fjärr- eller distansundervisning för att minska trängsel i skolan.

Tidigare har distansundervisning på grund av trängsel endast varit tillåtet för att undvika att det blir trångt i kollektivtrafiken när eleverna är på väg till och från skolan. Nu utökas möjligheterna till fjärr- och distansundervisning. Det är fortfarande upp till huvudmannen att bedöma om det är lämpligt att bedriva fjärr- och distansundervisning eller fortsätta bedriva närundervisning. Läs regeringens stödmaterial här.

Enligt Folkhälsomyndigheten har lärare har ingen högre risk för att smittas av covid-19

Barn utgör fortsatt en liten andel av de rapporterade covid-19-fallen i Sverige. En ny rapport visar att grundskollärare, förskollärare och barnskötare som träffar större grupper av barn, inte har en högre risk för att diagnostiseras med covid-19 jämfört med andra yrkesgrupper. Läs med på Folkhälsomyndighetens hemsida här.

Folkhälsomyndigheten har även sammanställt kunskaper om Covid-19 hos barn och unga som du kan läsa mer om här.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell informationsinsats som  riktar sig till barn och ungdomar och unga vuxna i alla skol- och utbildningsformer i Sverige. Läs och ladda ner underlag här

Hushållskarantän vid Covid-19

Nu gäller nya riktlinjer kring att personer i samma hushåll som en person som har konstaterad covid 19 skall sätta sig i karantän, på anmodan av läkare. Läs mer utförlig information här. Frågor och svar på Skolverkets webbplats hittar du här och mer på Folkhälsomyndighetens webbplats här.

I höst ordinarie undervisning på plats i gymnasieskolan
Dock riskerar resandet, framför allt under rusningstrafik, öka trängseln i kollektivtrafiken. Regeringen har därför, genom en förordningsändring, gjort det möjligt för gymnasieskolor att kombinera undervisning i skolans lokaler med fjärr- och distansundervisning.

Förordningsändringen gäller från och med 10 augusti. Läs regeringens pressmeddelande här.


Skolverket har uppdaterat sin information och förtydligat:

– Vad som är giltig frånvaro.
– Om smittkänsliga barn behöver gå till skolan.
– Vad som gäller om vårdnadshavaren tillhör en riskgrupp.
– Vad som gäller om vårdnadshavaren håller sitt barn hemma på grund av oro.
– Vad som gäller skolplikten.

Läs på mer på Skolverkets hemsida här.

Öppna skolor
Regeringen har fattat ett beslut som gör det möjligt för skolor som är öppna att erbjuda fjärr- eller distansundervisning när det behövs på grund av att elever eller lärare inte är närvarande i skolan med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende sjukdomen covid-19. Det gäller t ex elever och lärare som har milda symtom på smitta och som i vanliga fall hade varit i skolan. Hur undervisningen närmare ska organiseras är en fråga för skolan, huvudmannen och rektorn behöver organisera utbildningen så att det blir en rimlig arbetssituation för både lärare och elever. Det handlar således om en möjlighet och innebär alltså inte någon skyldighet för en huvudman att tillämpa bestämmelserna. Syftet med beslutet är inte heller att lösa situationen när barn hålls hemma från skolan på grund av föräldrars oro.

Läs regeringens information om beslutet här.
Läs Skolverkets information här.

Delvis stängda skolor
Regeringen har öppnat upp för att huvudmän under vissa förhållanden kan hålla skolenheter delvis stängda. Samtidigt understryker regeringen att alla gymnasieskolor fortsatt rekommenderas att bedriva undervisning via fjärr eller distans för att hindra smittspridningen av det nya coronaviruset. Den nya regeln innebär att skolhuvudman för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola kan delvis stänga en skolenhet

– om en huvudman har bedömt att en så stor andel av personalen vid en skolenhet är frånvarande med anledning av det virus som orsakar covid-19 att det inte går att bedriva verksamheten,
– efter samråd med smittskyddsläkare som en åtgärd för att motverka spridning av det virus som orsakar covid-19
– med anledning av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som berör skolområdet.

Vad är skillnaden mellan stängd och delvis stängd?

Stängd innebär att skolenhetens lokaler är stängda för eleverna, men att fjärr- eller distansundervisning kan bedrivas, eller att någon verksamhet tillfälligt inte alls bedrivs.

Delvis stängd innebär att utbildning kan bedrivas med en mindre andel elever närvarande i skolenhetens lokaler och att övrig undervisning bedrivs som fjärr- eller distansundervisning, eller att viss verksamhet tillfälligt inte alls bedrivs.

Huvudmannen behöver inte ha samma lösningar för alla sina skolenheter.

Det här innebär att stängda gymnasieskolor nu kan erbjuda en mindre andel elever möjligheten att bland annat genomföra prov, få undervisning i praktiska moment och få särskilt stöd i skolans lokaler. Ändringen ger också ökad möjlighet att möta behoven hos de elever som har svårt att följa undervisning på distans genom att tillåta att särskilt stöd ges individuellt eller i mindre grupper i skolan.

Regeringen har tagit fram ett informationsmaterial som beskriver de olika förordningsförändringar. som skett. Du kan ta del av informationsmaterialet om förordningsändringarna här.

Frågor som bland annat tydliggörs i materialet:

 • I vilka situationer får en huvudman besluta om att delvis stänga en verksamhet?
  • I tre av de fyra situationer som gäller för att helt stänga en skolenhet.
 • Vilka elever kan vara i skolan då den är delvis stängd?
 • Hur kan utbildningen organiseras när bara en mindre andel av eleverna får vara i skolan?
 • Vad gäller för skolmåltider om en skolenhet är helt eller delvis stängd?
 • Vilka möjligheter har huvudmannen att organisera undervisningen om man beslutat om att helt eller delvis stänga en skolenhet?
 • Vem har rätt till omsorg förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet om regeringen beslutar om att stänga skolor? Vilka vårdnadshavare och barn/elever handlar det om?
 • Vad avses med samhällsviktig verksamhet?
 • Vem är ansvarig för att erbjuda omsorg i förskola fritidshem och pedagogisk omsorg?
  • Det beror på vem som beslutar om stängning, om huvudmannen själv beslutar har huvudmannen också ansvaret, bara om regeringen beslutar är hemkommunen ansvarig att ordna med omsorgen.
 • Vad ska huvudmannen göra när det är huvudmannen som har ansvaret för att erbjuda omsorg?
 • Får en huvudman samarbeta med annan huvudman vid behov?
  • Ja, genom entreprenadavtal med annan huvudman, dvs. kommunen eller fristående huvudman.

Vi har dessutom sammanställt information med länkar som berör följande aktuella områden:

– Det nya regelverk som gör det möjligt för regeringen att stänga förskolor och grundskolor och vad som gäller om det skulle ske samt vilka yrkeskategorier som ska tillförsäkras barnomsorg om regelverket träder ikraft. Läs regeringens pressmeddelande här.

Ny information från MSB och Skolverket, som handlar om huvudmannens stängning av förskola och fritidshem  

MSB – Myndigheten för samhällsberedskap har fattat beslut om föreskrifter för när en huvudman tvingas stänga förskola och fritidshem med anledning av Covid-19. Föreskrifterna är en komplettering till den förordning som regeringen fattat beslut om när det gäller stängning och den rätt till barnomsorg som vissa föräldrar har. Det handlar om föräldrar i viktig samhällstjänst.  (Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta) Här kan du läsa förordningen

MSB:s föreskrifter förtydligar bl.a. vilka som avses i samhällsviktig tjänst och i informationsmaterialet finns också ett brev till ”verksamheter”, dvs. till föräldrars arbetsgivare, som ska identifiera sådana medarbetare.

Skolverket bidrar med en checklista som huvudmannen kan använda sig av inför en egen stängning.

Vi vill förtydliga att bestämmelserna i detta utskick handlar om de fall då huvudmannen själv beslutar att stänga verksamheten pga. Covid-10. I det fall där regeringen bestämmer om en nedstängning, gäller i stället att kommunen är huvudman för de barn och elever som behöver omsorg pga. föräldrars samhällsviktiga arbete. Då hänvisar vi i stället till den överenskommelse som träffats mellan SKR, Friskolornas riksförbund och Idéburen skola, där kommunen och den fristående verksamheten kan samverka för att minska följderna för barnen och eleverna. Du kan läsa överenskommelsen här.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg. Läs MSBs brev till enskilda huvudmän. MSB har på sin hemsida uppdaterat med dokument som kan skickas ut till vårdnadshavare och till verksamhetsutövare som har frågor om vad som gäller vid en stängning. Skolverket har, i samarbete med MSB, gjort en checklista till enskilda huvudmän SOM GÄLLER OM HUVUDMANNEN SJÄLV STÄNGER. Ladda ned de olika dokumenten. MSB informationsblad till vårdnadshavare, MSB stöd till verksamhetsutövare är min verksamhet samhällsviktig vid skolstängning Skolverket checklistan enskilda huvudmän Läs mer på MSBs hemsida här. Frågor kan ställas till samhallsviktigverksamhet@msb.se.

 

Nedan finns samlat länkar till myndigheterna och längre ned på sidan finns en checklista för förbundets medlemmar som Academedia sammanställt.

Folkhälsomyndighetens information till förskolor och skolor

Folkhälsomyndighetens rekommendation från den 18 mars att huvudmän till bl a gymnasieskolor ska gå över till fjärr- och distansundervisning. Läs mer här.

Sveriges kommuner och regioners (SKR) information om kommunens ansvar för förskola och skola

Här hittar du bland annat information om hur SKR ser på skolpeng och skolmåltider

Skolverkets information till förskolor och skolor

Samlad information från Krismyndigheten gällande skola och barnomsorg

Ett nytt stöd för distansundervisning i skolan – Skolahemma 

Vi vill också rekommendera er att läsa AcadeMedias sida för sina skolor.

AcadeMedia har sammanställt en checklista för förbundets medlemmar baserad på alla deras kontinuitetsplaner för olika verksamhetsfunktioner i syfte att skapa en checklista som stöd för skolverksamheters beredskapshantering. Dokumentet baseras på myndigheternas råd för att motverka Coronavirusets påverkan på verksamheten och spridning i samhället. 

 

Academedias allmänna råd och kontinuitetshantering (allmänfarlig smitta)

Bakgrund 

Folkhälsomyndigheten har gått ut med att hela samhället behöver ha beredskap för att hantera Coronaviruset. Detta dokument innehåller allmänna råd som stöd för skolverksamheters beredskapsarbete och kontinuitetshantering. Mycket går att applicera på hela skolkedjan, från förskola till gymnasium och vuxenutbildning. Det är dock viktigt att alltid utgå från sina egna förutsättningar. En förskola på en mindre ort eller i ett område där “alla känner alla” kan inte agera som en gymnasieskola med 1000 elever i en storstad. Om du har frågor, hör av dig (kontaktuppgifter i slutet av denna text.)

Exempel på scenarier

Leveranser av viktiga varor och tjänster uteblir eller minskar kraftigt

Elev eller medarbetare är i hemkarantän eftersom hen testats för coronaprov.

Enstaka medarbetare, elev, förskolebarn och/eller deltagare som testas positivt för coronavirus och har vistats i verksamheten före symptom

Många medarbetare, elev, förskolebarn och/eller deltagare som testas positivt för coronaviruset inom samma verksamhet

Verksamheten saknar tillräcklig bemanning till följd av medarbetare som är på provtagning, är i karantän, eller smittats och är sjukskrivna.

Större utbrott av coronaviruset inom samma stad, stadsdel, kommun

Påtryckningar av andra att stänga verksamhet (kan vara externa eller interna)

Beslut av myndighet att stänga verksamhet.

 

Vilka åtgärder som man genomför vid dessa scenarier kommer att variera från verksamhet till verksamhet. Detta dokument innehåller korta punkter tänkta som ett stöd i processen fram till beslut. Använd dem som är relevanta.

När stänger vi en enhet?

Vi stänger enheter på myndigheters uppmaning eller myndigheters beslut.

Vi stänger också enheter om vi på grund av personalbrist eller andra omständigheter inte kan garantera säkerheten eller verksamhetsdrift på en acceptabel nivå i lokalerna (observera att vi inte själva ansvarar för smittspridningsbedömningar, det är Folkhälsomyndighetens uppgift).

Beslutskedja
Folkhälsomyndighetens nationella rekommendationer är att skolor ska hållas öppna tills annat meddelas ur ett smittskyddsperspektiv. Viktigt att understryka är att det i Folkhälsomyndighetens information till förskolor och skolor daterad 2020-03-01 står följande: “Det är huvudmannen, det vill säga kommunen för kommunala skolor och styrelsen för fristående skolor, som har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för skolorna. De fattar beslut i frågor kopplade till arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret och Folkhälsomyndighetens bedömning kan därför tjäna som underlag för sådana beslut”. Detta betyder att vi fattar beslut om exempelvis hemskickning av elever/stängning av enhet om vi bedömer att det är motiverat ur ett arbetsgivar- eller arbetsmiljöansvar.

Verksamhet
Planera för att driva och organisera verksamheten utifrån alternativa lösningar och arbetssätt (till exempel att arbeta hemifrån). Identifiera, avgränsa och prioritera för hur verksamhet ska hanteras utifrån de nu givna förutsättningarna.

Undervisningstid
Planera för hur elevernas ska få sin garanterade undervisningstid vid eventuell längre stängning av skola (myndighetsbeslut). Ett sätt kan vara att planera för undervisning på distans i 14 dagar (för elever som nått den mognad som behövs för detta). Exempel på ett sådant upplägg kan vara att filma undervisning från annan skola, handledning via digital plattform, grupparbeten via Teams, etc. Planera även för hur undervisningen ska säkerställas för elever som inte kan tillgodogöra sig undervisning på distans (till exempel genom att förlänga läsåret).

Övrigt
Planera kring praktiska saker som vem som ta hand om posten, att firmatecknare finns tillgänglig vid behov etc.

Hur agerar vi om smittade personer har vistats i lokalerna (elev eller medarbetare bär på smitta)
1) Huvudinriktning är att skolan håller öppet, alla som vill får dock gå hem under ordnade former (vilka som kan gå hem utan att vårdnadshavare är medvetna om att det sker avgörs från fall till fall, tänk “kan detta barn gå hem själv när det blir sjukt under skoldagen?”). För förskola gäller naturligtvis att barnen får, men inte måste, hämtas. Troligt är att i princip alla elever går hem.

2) Kommunicera med vårdnadshavare och medarbetare först. (se exempel nedan).

3) Kommunicera med elever, helst i klassrum.

4) För elever som är kvar på skolan, skapa lämpliga aktiviteter/lämplig undervisning.

5) Utse en person att svara på frågor från media, det är troligt att sådana kommer. Som alltid gäller att myndiga elever själv beslutar om de vill prata med media, minderåriga ska ha vårdnadshavares tillstånd. Vi förmedlar inte intervjuer i detta läge om det inte finns särskilda skäl för det.

6) Skolan ska normalt hållas öppet även kommande dagar. Utgångspunkten är att friska elever och medarbetare är på skolan. Detta både för elevers och medarbetares skull. Arbeta alltså  för att så många som möjligt ska återvända så snart som möjligt, var dock öppen för individuella lösningar.

7) De vårdnadshavare som håller sina barn i grundskolan hemma, och elever på gymnasiet som studerar hemma, måste förstå att de har ett stort ansvar att tillsammans med skolan se till att eleverna verkligen studerar. Att vara hemma i detta läge betyder inte att man är ledig, det betyder att man studerar på annan plats och är alltid undantagsfall. Det är alltid bäst att eleverna är i skolan, bara då kan god undervisning garanteras. Det är skolans uppgift att säkerställa att vårdnadshavare och elever får veta detta. Bäst är att meddela det både muntligt och skriftligt via normala kanaler.


Hur agerar vi när elev eller medarbetare är i hemkarantän eftersom hen tagit coronaprov.
1) Ta reda på om eleven varit i ett riskområde. Om så ska eleven skickas hem/hämtas. Några rektorer har även vid ”i närheten av riskområde” gjort detta och låtit 1177 avgöra (se nedan)

2) Be familjen ringa 1177. Hittills har 100% valt att göra det. Vi ska inte ringa 1177 varken för information eller för att hjälpa till, bara individer med eget ärende ska ringa.

3) Om 1177 skickar vidare till läkare som beslutar att prover ska tas, ger 1177 instruktionen till familjen att hålla sig hemma. Vi informerar normalt inte några andra än mentorer/ansvarspedagoger i detta läge och inskärper vikten av sekretess. Däremot frågar vi familjen om de pratat med andra på skolan om detta,  i så fall är risken för ryktesspridning stor. ”Gör Coronatest” blir snabbt ”har Corona” när ryktet går.  Har familjen informerat några förbereder vi utskick till skolan att använda när ryktet börjar gå, vi kommer snabbt att märka det. Förslag på informationsmail nedan.

4) Om testet är negativt, alltså saknar spår av coronavirus, kommer eleven tillbaka efter att ha fått besked.

5) Om testet är positivt, se särskild plan.

Informationsmail:

Hej,

Jag skickar detta via mail till er så att ni alla nås av informationen. Vi fick sent igår eftermiddag veta att en av familjerna på skolan befann sig i Italien vecka sju. De tog igår prover för Coronaviruset. Ingen av familjemedlemmarna visar i dagsläget något tecken på sjukdom men i väntan på svar, som förväntas komma i dag eller i morgon, fram till dess att de fått svar är de i karantän. Vi skickar ut detta i samförstånd med familjen, varken vi eller de vill att det ska uppstå några rykten. Vi återkommer så fort familjen får det provsvar som vi naturligtvis hoppas och tror kommer att vara negativt, alltså fritt från virus.

Nedan följer ett antal saker att tänka på, och göra.

Vid risk för smitta och oro

Myndighetsinformation
Håll dig uppdaterad på Skolverket och Folkhälsomyndigheten riktlinjer. Frågor om Coronaviruset bör hänvisas till Folkhälsomyndighetens Fråga&svar-sida om du inte själv känner dig inläst på ämnet.

Information
Informera löpande både internt och externt. Säkerställ att all viktig info ligger på ett ställe (förslagsvis på hemsidan och/eller intranätet). AcadeMedias riktlinjer hittar du här.

Kommunikationsplan
Det kan vara bra att göra en enkel kommunikationsplan, om du behöver kommunicera snabbt är det ofta lättare att få det rätt om du är förberedd. En lokal sådan kan förslagsvis innehålla följande rubriker:

Mål med kommunikationen: Ofta i dessa lägen är det tydlig information som ger mottagarna kunskap. Skapa möjligheter till dialog genom att informera om kontaktperson och kontaktuppgifter.
Genom vilka kanaler kommunicerar du, SMS? Schoolsofteller annan plattform? Mail? På hemsidan? Använd helst normal kanal, den kommer dina normala mottagare att gå till först. Mottagargrupper i detta läge: Alltid vårdnadshavare, elever, medarbetare. Kanske media, grannar, övriga skolor på orten/i området. Alltid kommunen för förskolor. Alltid huvudmannen. För vuxenutbildning kund (AF, kommun etcetera).

I dessa lägen är det ofta enklast att använda samma information till alla – ett mail till lokaltidningen kan lyda “Vi skickade just ut följande information till våra vårdnadshavare”, och så hela texten du skickat ut. Du sparar tid och alla får samma information. Båda sakerna är bra.

Möjliga förberedelser
Riktlinjer för hemvändande barn, elever, vuxenstuderande och medarbetare från riskområden
Upprätta riktlinjer och säkerställ att det finns en plan för alla som varit i riskområden. Om personen har luftvägssymtom, hosta eller feber bör personen vara hemma och kontakta 1177 Vårdguiden för vidare bedömning. Av riktlinjerna bör det framgå att rektorn ska ha nära dialog med elev/vårdnadshavare. Om det gäller en medarbetare ska närmaste chef kontaktas. Det är viktigt att hantera varje individ för sig och hitta individuella lösningar samt att beakta patientsekretessen och den enskildes personliga integritet. AcadeMedias riktlinjer hittar du här.

Riskbedömningar
Gör en riskbedömning tillsammans med skyddsombud. I riskbedömningen ska det anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte. I bedömningen ska även arbetsmiljöaspekter, som oro hos medarbetare, elever och vårdnadshavare, beaktas. Riskbedömningen ska även beakta de råd och uppmaningar som framgår av myndigheter och andra expertinstanser. Bedömningen av de allvarliga riskerna ska resultera i förslag till åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Uppdatera riskbedömningen löpande. I samband med riskbedömningen är det även bra att ha en dialog med de lokala arbetstagarorganisationerna om samverkansformerna före eventuella beslut om viktigare förändring som behöver fattas med kort varsel. Mall för riskbedömning ligger i slutet av detta dokument.

Denna riskbedömning blir ditt planeringsverktyg, den är också mycket användbar i kommunikationsplanen. Där kan man ha en rubrik för varje identifierad risk, vilka ska man kommunicera med om en viss risk blir verklighet, och via vilka kanaler. Finns kapacitet, kan man också förbereda mail/innehåll. Det är alltid lättare att ha ett förberett material som ska anpassas, än att börja från noll när något händer.

Stödteam
Tillsätt ett stödteam för att stödja verksamhetens chefer med bland annat krishantering, kommunikation, HR och elevhälsa. På en enskild enhet (eller litet friskoleföretag), översätts detta till att man delar upp arbetet. Exempelvis kan en person vara ansvarig för att normal verksamhet fungerar så bra det går, en annan är ansvarig för att svara på frågor/hantera elever som är hemma. Hur detta ska göras på enhet beslutas av rektor.

Checklista /loggbok
Upprätta en checklista och en loggbok. Uppdatera dokumenten löpande med aktiviteter samt information om händelseutvecklingen, ställningstaganden, beslut och vidtagna åtgärder.

Har du inte möjlighet att föra loggbok parallellt med jobbet, spara alla mail och anteckningar. Att spara material som lett fram till viktiga beslut är viktigt eftersom det kan komma frågor efteråt. Det är inte alltid lätt att komma ihåg varför eller exakt när ett beslut fattades, kombinationen av noteringar och mail/sms är då till stor hjälp.

Checklistan är egentligen samma sak som denna text, gör dock en egen där du tar bort allt som inte är relevant för dig.

Riktlinjer för planerade skolresor eller APL utomlands
Upprätta riktlinjer med stöd av UDs reserekommendationer. Tillämpa försiktighetsprincipen och låt dem som inte vill resa avstå. AcadeMedias riktlinjer hittar du här. Undvik i möjligaste mån att många personer reser utomlands samtidigt, då situationen kan snabbt förändras och arbetsgivaren kan behöva omfördela arbetsuppgifter och medarbetare mellan enheter.

Riktlinjer för planerade tjänsteresor utomlands
Upprätta riktlinjer med stöd av UDs reserekommendationer. Tillämpa försiktighetsprincipen och låt de som inte vill resa avstå. AcadeMedias riktlinjer för tjänsteresor hittar du här. Undvik i möjligaste mån att många personer reser utomlands samtidigt, då situationen kan snabbt förändras och verksamheten kan behöva omfördela arbetsuppgifter och ansvarsområden. Prioritera närvaro på enhet för ledningen och ta med i riskbedömningen inför eventuella ledigheter/resor att förutsättningarna på enheten kan förändras totalt genom ett enda telefonsamtal från smittskyddet.

Varor och tjänster
Inventera vilka varor som måste finnas och säkerställ att de finns på plats (dock utan att köpa in mer varor än vad verksamheten kräver). Rekommendationen är att ha råvaror på enheten för tre dagar utan behov av matleverans (mat i frysen och torrvaror). Bidra inte till en överdriven hamstringsiver, töm inte blöjförrådet hos den lokala handlaren – familjers behov går före.

Bemanning
Gör en plan för hur verksamheten kan bemannas vid ovanligt hög sjukfrånvaro (till exempel genom att skapa en vikariepool/resurspool, organisera om arbetet). Om du skulle få bemanningsproblem, kommunicera det med relevanta grupper (vårdnadshavare/elever).

Semester medarbetare
Chef tar som vanligt beslut om semesteransökningar (rekommendation att bevilja semester med beaktning av bemanningssituationen). Beviljad semester kan inte dras tillbaka utan att extraordinära omständigheter råder. Rådgör med jurist innan du tar upp frågan med en medarbetare.  


Barn/elev insjuknar med sjukdomssymptom i skola/förskolemiljön
Kontakta vårdnadshavare. Vårdnadshavare kontaktar 1177 som gör en första bedömning. Om 1177 anser att det är motiverat kommer den uppringande att kontaktas av en specialistläkare per telefon. Det kan ta allt från några minuter till flera dygn innan detta andra samtal kommer, under tiden sätts familjen i hemkarantän.

Patientsekretess och den enskildes personliga integritet
Smittade eller misstänkt smittade personer omfattas av patientsekretess. Som huvudman får vi inte kännedom om smittade eller misstänkt. Undantag görs när till exempel smittskyddet behöver vår hjälp (till exempel vid en smittspårning). Vid sådana situationer gäller patientsekretessen för de medarbetare som får ta del av information.  Beakta även tystnadsplikt enligt 18 § sjuklönelagen (gällande medarbetarnas hälsotillstånd och personliga förhållanden i övrigt).

Information, stödmaterial och rådgivning (länkar)

Skolverket
Krisinformation
Folkhälsomyndigheten
MSB
EU:s smittskyddsmyndighet
Världshälsoorganisationen WHO
1177 vårdguiden
UD reseinformation

Almega


Frågor
Paula Hammerskog, trygghetsdirektör AcadeMedia, e-post paula.hammerskog@academedia.se eller telefon 0733 34 87 50.

Förslag på meddelande om en smittad elev eller medarbetare vistats på skolan, skriv om efter vilken verksamhet du har. Om det varit någon där på kort besök (exempelvis hantverkare som gjort ett litet jobb), kontakta staben för rådgivning.

Hej,

Vi har just fått besked att en person som bär på coronavirus har vistats på vår skola. Därför har vi beslutat att barn/elever får gå hem utan att noteras för ogiltigt frånvaro. Beslutet grundar sig på att vi vet att många vill gå hem, och många familjer vill vara tillsammans.[På grundskolor,lägg till De elever som normalt går hem själva får göra det om de vill. Vi pratar dock med alla innan de går och ber också barnen att kontakta er vårdnadshavare, helst innan de lämnar skolan så att eleven och ni kan rådgöra tillsammans. Barn som normalt inte går hem själva måste hämtas även nu.]

Vi stänger inte skolan utan kommer att bedriva undervisning, samt naturligtvis prata med alla elever om det som hänt för att alla ska förstå och få hjälp att hantera situationen utifrån både fakta och känslor.

Ni som vill hämta era barn, gör det helst utan att ringa oss i förväg eftersom trycket på våra telefoner kommer att vara högt, säkerställ dock när du är här att 
mentor/administration/fritids vet att ditt barn går hem tillsammans med dig.

Vi kommer inom kort att återkomma med mer information och ber dig följa  [kanal].


Din normala avslutningsfras


Namn

(ej i detta läge telefonnummer, du riskerar att bli helt nedringdnär du

behöver fokusera på medarbetare och elever).

Mall för riskbedömning

Riskbedömning och handlingsplan: Verksamhetens namn

Upprättad datum: 2020-xx-xx

Vid bedömningen har följande personer medverkat:

Namn,  Enhetschef
Namn, Skyddsombud

BESKRIVNING

Ärende
Riskbedömning arbetsplats

Bakgrund
Beskriv bakgrunden till att en riskbedömning behöver tas fram.
Beskriv de råd och uppmaningar som framgår av myndigheter och andra expertinstanser.

Övrigt
Riskbedömningen och handlingsplanen uppdateras löpande så snart vi har uppdaterat information.

Riskbedömningen omfattar följande plats/platser:
Verksamhetens namn

Berörda medarbetare eller arbetsgrupper:
Antal berörda medarbetare, elev, förskolebarn och/eller deltagare

RESULTAT AV RISKBEDÖMNING/HANDLINGSPLAN

Risk/

Riskkällor

Risk-

bedömning

Föreslagna åtgärder

Ansvarig

Klart när?

Upp-

följning/
Kontroll

L

å

g

M

e

d

H

ö

g

Exempel på risker:

Smittspridning
Psykisk påfrestning/oro
Högre arbetsbelastning pga av många sjukskrivna
Stor arbetsmängd pga hanteringen av den allmänfarliga smittan
Personalflykt (väljer att stanna hemma pga oro)