GDPR – Dataskyddsförordningen  

Alla myndigheter, företag och föreningar måste kunna hantera personuppgifter för att kunna utföra uppdrag, service och tjänster. Samtidigt finns behov av regler för att skydda vår integritet och det finns därför bestämmelser om hur personuppgifter får hanteras. Idag finns ett EU-rättsligt direktiv och personuppgiftslagen (PUL), men reglerna ändras snart.

Ladda ner hela vårt PM GDPR

Innehåll

 

Den 25 maj träder EU:s Dataskyddsförordning/GDPR (eng. förkortning av General Data Protection Regulation) i kraft. Eftersom GDPR är en förordning blir den direkt tillämplig i Sverige. Den omfattar all behandling av personuppgifter som sker i myndigheter, föreningar och företag inom EU. Samma dag upphävs PUL. Syftet är att ge medborgarna starkare rättigheter med fokus på ett ökat integritetsskydd.

GDPR innehåller viktiga nyheter. Den ställer bland annat strängare krav på hur personuppgifter samlas in och används och den som bryter mot reglerna riskerar kännbara böter. Därför är det viktigt att känna till vad som gäller.

Förbundet har vid höstens regionträffar informerat om de nya kraven och en utbildningsdag hölls i februari. Vi är inte specialister inom just detta område, men vill i detta dokument sammanställa nödvändig information om vad man behöver tänka på vid behandling av personuppgifter som rör barn, elever och deras föräldrar i förskolor och skolor. Vi bifogar också länkar till information där man kan läsa mer om de nya reglerna. Vi vill också säga att om skolan har bra kunskap om PUL, så är det en bra grund att utgå ifrån eftersom många av bestämmelserna i GDPR gäller redan idag men genom PUL.

Trots de nya bestämmelserna i GDPR så kommer det att finnas stöd för att föra i princip alla nödvändiga personuppgifter i förskola och skola, samtycke kommer bara att behövas i undantagsfall.

Lite mer om dataskyddslagstiftningen för förskolor och skolor  

GDPR är en EU-gemensam lagstiftning, men ger dock ett visst utrymme för nationella bestämmelser. Därför finns det även en ny dataskyddslag som kompletterar GDPR i vissa frågor där det behövs. Inom utbildningsområdet finns det dessutom behov av ytterligare kompletteringar och regeringen har därför i en proposition Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet (prop. 2017/18:218) föreslagit ett nytt kapitel i skollagen med regler som framför allt handlar om fristående huvudmäns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter. Riksdagen fattar beslut i juni och reglerna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.

Några av de viktigaste nyheterna

Här listas kortfattat några av de viktigaste nyheterna, nedan går vi därefter in närmare på frågorna.

Personuppgiftsansvarig är skyldig att kunna visa att GDPR följs och det ställs större krav på att arbeta systematiskt med dataskydd. Man behöver därför ha koll på vilka uppgifter som förs och varför.

 • Krav på att ha en registerförteckning över de olika sätt som personuppgifter hanteras och av vem.
 • Strängare krav på att informera berörda om hur deras personuppgifter hanteras.
 • Förbud mot att behandla känsliga personuppgifter, om inte vissa förutsättningar gäller. Exempel på undantag är samtycke, inom hälso- och sjukvård, arbetsrätt eller kollektivavtal. I skollagen kommer det också att ges visst utrymme för sådan behandling.
 • Den s.k. missbruksregeln i PUL försvinner, dvs. undantaget som har möjliggjort personuppgiftsbehandling i löpande text (mejl, word-filer, enkla listor). All sådan behandling måste alltså följa förordningens regler. Det kommer det dock att finnas nya bestämmelser som ger stöd för nödvändig behandling i ärenden m.m. enligt nedan.
 • Högre krav på utformningen av samtycke.
 • Skyldighet att rapportera förlorad kontroll av personuppgifter.
 • Datainspektionen får större befogenheter.
 • Nya och tuffare sanktioner införs. Om man brister i sin behandling av personuppgifter kan man åläggas att betala en administrativ sanktionsavgift på upp till 20 miljoner euro eller fyra procent av organisationens omsättning.

Viktiga begrepp

En personuppgift är all slags information som kan knytas till en levande person, t.ex. namn, personnummer, e-postadress, uppgifter om hälsa och allergier, fotografier, betyg, ip-adress, nicknames med mera. Det är därför inte någon idé att börja kalla barn eller elever för förkortningar eller kodord för att komma undan bestämmelserna i GDPR – även sådana ”namn” går att knyta till en viss person.

Vissa personuppgifter är mer integritetsnära till sin natur och kategoriseras som känsliga personuppgifter och avser uppgifter om hälsa, etniskt ursprung, sexualliv och sexuell läggning, religion, politisk åskådning, genetiska och biometriska uppgifter för att identifiera en person samt fackligt medlemskap. De har ett starkare skydd i GDPR.

Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna, dvs. alla olika åtgärder eller kombinationer av åtgärder. Det kan t.ex. vara samla in, registrera, organisera, strukturera, lagra, bearbeta, lämna ut uppgifterna, med mera.

Personuppgiftsansvarig är den som är ytterst ansvarig för personuppgiftsbehandlingen (ofta ett företag eller organisation). För fristående förskolor och skolor är det företaget/organisationen, dvs. huvudmannen som är godkänd att bedriva förskolan/skolan. Huvudmannen företräds i sin tur av styrelsen.

Dataskyddsombud är den person som av personuppgiftsansvarig utsetts till att självständigt se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt enligt GDPR. Dataskyddsombudet är också ombud för de registrerade. Myndigheter är skyldiga att ha ett ombud, men företag och organisationer får bedöma om det finns skäl för att utse ett sådant, t ex. om man hanterar stora mängder känsliga personuppgifter som en del i verksamheten. Utses ett ombud ska den personuppgiftsansvarige anmäla detta till Datainspektionen. På Datainspektionens hemsida finns mer information och även rekommendationer att ta del av.

Personuppgiftsbiträde är den som utanför den personuppgiftsansvariges organisation behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Det kan exempelvis vara olika systemleverantörer eller en leverantör av digitala läromedel. Om man vill anlita ett personuppgiftsbiträde måste ett skriftligt avtal tecknas. Avtalet ska bland annat innehålla instruktioner för hur biträdet får behandla personuppgifterna.

Personuppgiftsincidenter handlar om att man har utsatts för ett dataintrång eller råkat ut för en händelse där man förlorat kontrollen av personuppgifter som vid förlust av dator, usb-minne, telefon eller har råkat skicka vidare personuppgifter till någon obehörig, exempelvis ett mail med integritetskänsliga personuppgifter har skickats till fel person. Sådana incidenter måste i vissa fall rapporteras till Datainspektionen.

Grundläggande krav och principer för behandling av personuppgifter

Man måste ha stöd i dataskyddsförordningen för att få hantera personuppgifter, det måste finnas en rättslig grund för annars är behandlingen inte laglig (art 6.1 GDPR).

För att kunna behandla personuppgifter krävs att två saker är uppfyllda:

 1. Att det finns en rättslig grund för behandlingen OCH
 2. Att det finns ett nödvändigt syfte/ändamål med behandlingen.

Begreppet rättslig grund redogörs närmare för i nästa avsnitt.
Ändamålskravet innebär att man bara får samla in uppgifterna för särskilda, uttryckligen angivna och berättigade syften. Syftet/ändamålet måste man vara klar över innan insamlingen av personuppgifter börjar och uppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som inte rimmar med syftet. Ändamålen ska dokumenteras skriftligt och den registrerade ska få information om det både när uppgifterna samlas in och annars när denne begär det.

Förutom kraven ovan finns ett antal grundläggande principer som måste beaktas:

 1. Uppgifterna måste vara riktiga och uppdaterade (korrekta).
 2. Uppgiftsminimering, dvs. uppgifterna ska vara adekvata, relevanta och man ska inte samla in fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för det angivna ändamålet.
 3. Uppgifterna får inte behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen (lagringsminimering).
 4. Behandlingen ska ske på ett tryggt och säkert sätt (integritet och konfidentialitet).
 5. Behandlingen ska också ske med öppenhet för alla berörda (informationskrav).

 

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

GDPR innehåller flera olika rättsliga grunder som innebär att verksamheten har rätt att behandla personuppgifter (tillsammans med ett tydligt ändamål). Rättslig grund kan utgöras av exempelvis allmänt intresse, rättslig förpliktelse (lag, beslut, kollektivavtal), myndighetsutövning, samtycke eller s.k. intresseavvägning. Ibland kan flera rättsliga grunder vara tillämpliga samtidigt.

Det kommer att finnas stöd för behandling av i princip alla nödvändiga personuppgifter i förskolor och skolor. Samtycke från vårdnadshavare och elever kommer bara att behövas för vissa uppgifter.

Allmänt intresse (Art 6.1 e)

Begreppet allmänt intresse är ett unionsrättsligt begrepp som inte definieras någonstans, men man kan beskriva det som något som är av intresse för eller berör många människor på ett bredare plan. Man kan läsa mer om detta i regeringens prop. 2017/18:218 sid 42-47.

Att tillhandahålla utbildning och undervisning utifrån nationella krav och mål samt att tillhandahålla elevhälsa med allt vad detta innebär av personuppgiftsbehandling anses vara en uppgift av allmänt intresse, både när kommuner och friskolor utför den. Därtill finns många bestämmelser med utpekat ansvar för huvudmän, rektorer och förskolechefer och lärare/förskollärare. Det finns därför behov av att kunna behandla personuppgifter för att kunna fullgöra uppgifter utifrån vad skollagstiftningen kräver.

I skollagstiftningen (skollagen, läroplanerna och skolformsförordningarna och skolmyndigheternas förskrifter) finns tydliga skrivningar om förskolans och skolans uppdrag och bestämmelser med många olika krav på vad verksamheterna är skyldiga att göra för att fullgöra kraven i förhållande till barn/elever och vårdnadshavare, beslut som ska fattas och dokumentation som ska finnas osv.

Allmänt intresse kommer därför att vara den vanligaste rättsliga grunden för många av de behandlingar som är nödvändiga att göra i era verksamheter. Men även andra rättsliga grunder kan samtidigt vara tillämpliga.

Rättslig förpliktelse (Art 6.1 c)

Det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvarige måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet. I skollagstiftningen finns det en hel del förpliktelser med ett tydligt syfte. Det handlar t.ex. om att eleven och vårdnadshavare fortlöpande ska informeras om elevens utveckling, att åtgärdsprogram ska utarbetas, att elever ska ges betyg, att modersmålsundervisning ska erbjudas i vissa fall m.m. Även orosanmälningar till socialtjänsten eller tillbudsrapporter till Arbetsmiljöverket är skyldigheter enligt lag. Dessa personuppgiftsbehandlingar utförs utifrån en rättslig förpliktelse.

Men som ovan nämndes kommer den rättsliga grunden allmänt intresse också att vara tillämplig i merparten av fallen.

Myndighetsutövning (Art 6.1 e)

Det handlar om att den personuppgiftsansvarige måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter. Friskolor är visserligen inte myndigheter, men vissa uppgifter betraktas som myndighetsutövning. Typexemplet är betygssättning, men det finns också andra bestämmelser som handlar om ärendehandläggning i förskolor och skolor och om olika beslut som ska fattas, t.ex. mottagande av elever, särskilt stöd och åtgärdsprogram samt disciplinära åtgärder, även en hel del beslut som får överklagas av elev/vårdnadshavare.

Men som vi ovan också har nämnt är rättsliga grunden allmänt intresse oftast också tillämplig eftersom de olika uppgifterna också ingår i uppgiften att anordna utbildning.

Intresseavvägning (Art 6.1 f)

I vissa fall får den personuppgiftsansvarige behandla personuppgifter utan samtycke om den personuppgiftsansvariges intressen väger tyngre än den registrerades och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet för att fullgöra sina uppgifter. Denna grund kan inte myndigheter/kommunala skolor tillämpa, däremot friskolor. Men man behöver göra en noggrann bedömning eftersom uppgifter om barn anses vara särskilt skyddsvärda. I de allra flesta fall kommer andra rättsliga grunder att vara tillämpliga, intresseavvägning blir sannolikt därför sällan aktuellt.

Samtycke (Art 6.1 a)

GDPR ställer särskilda krav på utformningen av samtycket jämfört med PUL. Samtycke ska inhämtas för varje särskilt syfte, vara klart och tydligt samt ges efter att den registrerade har fått information om personuppgiftsbehandlingen. Ett samtycke får alltså inte vara för omfattande. Dessutom ska det vara frivilligt och samtycket kan alltid återkallas, vilket man också behöver informera om. Som personuppgiftsansvarig måste man kunna bevisa att samtycke har inhämtats, se till att det finns rutiner för att dokumentera och bevara dessa. För barn och elevers räkning behöver båda vårdnadshavarnas samtycke inhämtas. Om samtycket återkallas, innebär det inte att tidigare hantering blir olaglig, däremot får förskolan/skolan inte fortsätta hantera personuppgifterna.

Möjligheten att använda samtycke är således begränsad och ska därför bara användas i undantagsfall. Överväg därför alltid först om personuppgiftsbehandlingen har stöd i någon av de andra rättsliga grunderna. De vanligaste situationerna när samtycke kan vara en lämplig grund är inför fotografering eller att i övrigt lägga ut uppgifter på hemsidan, t.ex. resultat i idrottstävlingar eller liknande, eller för att dokumentera verksamheten i förskola och skola genom film och fotografier. Hos Datainspektionen kan man läsa mer om vad som gäller och vad man bör tänka på.

Känsliga personuppgifter – viktigt att veta!

Enligt GDPR gäller ett förbud mot att behandla känsliga personuppgifter. Dessa får bara behandlas under vissa omständigheter; det måste finnas både en rättslig grund och ett absolut nödvändigt syfte.

För alla förskolor och skolor finns det förstås behov av nödvändig behandling av känsliga personuppgifter. Det handlar bland annat om olika utredningar inför mottagande i särskolan, att kunna ta emot elever i särskolan eller förskolor och skolor som bara tar emot elever i behov av särskilt stöd. Det gäller även t.ex. uppgifter i utredningar inom elevhälsan, i arbetet med särskilt stöd och mot kränkande behandling, vid disciplinära åtgärder, erbjudande av modersmålsundervisning och specialkost pga. allergier eller religiös övertygelse samt vid ansökan om tilläggsbelopp med mera. Se ovan om begreppet känsliga personuppgifter.

För kommunala skolor kommer den svenska dataskyddslagen med bestämmelser för myndigheter att vara tillämplig när det gäller behandling av känsliga personuppgifter. När det gäller fristående förskolor och skolor har regeringen bedömt att det även behövs kompletterande reglering i skollagen i stället; förslagen finns i propositionen som riksdagen ska behandla i juni. Där framgår att behandling av känsliga personuppgifter som är nödvändig för en hantering som motsvarar handläggningen av ett ärende hos en myndighet, ska tillåtas. Dessutom ska man i fristående verksamheter få behandla känsliga personuppgifter även i annat fall om behandlingen är nödvändig i verksamheten och inte innebär ett otillbörligt intrång i den registrerades personliga integritet. Det gäller i frågor som i stycket ovan anges men även i t.ex. kommunikation om barnets hälsa mellan förskola/skola och föräldrar samt inom elevhälsans psykosociala- och specialpedagogiska verksamhet. Dessutom finns det behov av att behandla personuppgifter som rör lagöverträdelser vid disciplinära åtgärder, t ex. vid avstängning av en narkotikapåverkad elev då man behöver anteckna uppgifter om narkotikabrott samt i andra nödvändiga behandlingar i ärenden, dvs. i löpande text inom elevhälsan och i skriftlig dokumentation som krävs vid disciplinära åtgärder.

Lite mer om några av de grundläggande principerna

Krav på öppenhet – informationskrav

GDPR innehåller, precis som PUL har gjort, krav på att personuppgiftsansvarig ska informera berörda personer om den behandling som sker. Det ska vara klart och tydligt vilka personuppgifter som samlas in och varför. Den rättsliga grunden för behandlingen och ändamålet ska framgå. Man ska även göra informationen lättillgänglig och formulerad med ett klart och tydligt språk.

Ett tips är att göra detta årligen inför höstterminsstart. Föräldrar kan informeras på föräldramöten och/eller i informationsbrev. Information om vilka personuppgifter som behandlas bör alltid ligga på hemsidan.

Komplettera också med kontaktuppgifter till den som är ansvarig om någon har synpunkter, vill rätta uppgifter eller har klagomål. Datainspektionen har mer information om vad man behöver tänka på här.

Radering av uppgifter

En viktig regel i dataskyddsförordningen är att man inte får spara personuppgifter för länge. När uppgifterna inte längre behövs för det ändamål som de en gång samlades in för, så ska de tas bort. Även med PUL har rensning varit viktigt att tänka på, men nu införs utökade möjligheter för privatpersoner att begära radering av uppgifter enligt art. 17, dvs. en rätt att bli bortglömd. Det ska ske utan onödigt dröjsmål. Det finns undantag från rätten till radering om behandlingen är nödvändig för att tillgodose andra viktiga rättigheter som t. ex. för att uppfylla en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. Det innebär att en vårdnadshavare med barn i förskolan och skolan inte kommer att kunna hävda denna rätt så länge barnet/eleven finns kvar i verksamheten. Det kan också finnas skäl för att spara uppgifter pga. av annan lagstiftning eller för att kunna möta andra krav, t.ex. Skolinspektionens krav på att ta del av dokumentation i anmälningsärenden även efter att barnet slutat i verksamheten (gäller framför allt kränkande behandling där utredning görs även två år efter det att barnet/eleven slutat). I vår PM om dokumenthantering redogör vi för de olika krav på bevarande av dokumentation som gäller för fristående förskolor och skolor. Ta även gärna hjälp av motsvarande kommunala nämnds dokumenthanteringsplan, där det anges hur länge olika dokument ska sparas och när de får gallras (slängas).

Krav på registerförteckning över behandling

Ett första och viktigt steg i att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen är att ha kontroll över vilka personuppgifter som hanteras i organisationen. Alla personuppgiftsansvariga är skyldiga att föra en förteckning som anger och beskriver de olika sätt som man hanterar personuppgifter på tillsammans med den lagliga grunden och ändamålet med behandlingen. Förteckningen ska vara tillgänglig i elektroniskt format, t.ex. i ett Excel-kalkylark. Den behöver ses över och uppdateras om man använder personuppgifter för nya ändamål.

Förteckningen ska innehålla följande:

 • Ändamålen med behandlingen.
 • En beskrivning av kategorierna av registrerade och kategorierna av personuppgifter.
 • De kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.
 • Namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige, den personuppgiftsansvariges företrädare (styrelsen) samt dataskyddsombudet om man har utsett sådan.
 • Om möjligt, de förutsedda tidsfristerna för radering av de olika kategorierna av uppgifter.
 • Om möjligt, en allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.
 • I tillämpliga fall, överföringar av personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation.

Säkerhetsaspekter

Man behöver fundera över hur personuppgifterna som hanteras skyddas så att obehöriga personer inte kan komma åt dem. Skyddet kan bestå av tekniska åtgärder som antivirusprogram, brandvägg, trådlöst nätverk med kryptering och datorer med uppdaterade program. Det är också viktigt med organisatoriska åtgärder som exempelvis begränsar vilka anställda som får ta del av olika typer av personuppgifter. Läs mer om säkerhetsfrågorna på Datainspektionens hemsida.

Incidentrapportering

Personuppgiftsincidenter ska anmälas till Datainspektionen utan onödigt dröjsmål, inte senare än 72 timmar från kännedom, om incidenten är allvarlig. Även berörda personer måste i vissa fall informeras, om det är stor risk att deras rättigheter och friheter kan påverkas, t. ex. om det finns risk för id-stöld eller bedrägeri. Det här ställer därför krav på att den personuppgiftsansvarige har rutiner för att kunna upptäcka, rapportera och utreda personuppgiftsincidenter. På Datainspektionens hemsida finns mer information om vad som gäller.  En personuppgiftsincident kan t.ex. utgöras av att någon i personalen tappar bort ett USB med lagrade personuppgifter, förlorar sin telefon om den använts i arbetet, datorer som används i skolan stjäls m fl.

Särskilt om kommunikation via e-post

Vi har fått många frågor om hur man bör tänka vid kommunikation via mejl.

GDPR innehåller inte några förbud mot kommunicering per mejl. Kommunikation via mejl är naturligt som en del i verksamhetens arbete. Men även här behöver man tänka på att man har en rättslig grund och ett ändamål med behandlingen, som vid vilken annan behandling som helst. Bestäm också hur länge man behöver spara e-post och radera mejlen efter den tiden. Spara aldrig mejl med personuppgifter för att det kan vara bra att ha, för över personuppgifter till andra system och radera mejlet.

När det gäller känsliga personuppgifter via e-post måste man vara extra försiktig. Undvik det i möjligaste mån! Om man tänker skicka känsliga personuppgifter, t ex en ansökan om tilläggsbelopp till kommunen måste man vara klar över två saker:

 1. Har vi tillräckligt hög säkerhet – krypterad e-post rekommenderas!
 2. Kan vi säkerställa att mejlet kommer till rätt person? – E-legitimation rekommenderas!
 3. Går detta inte att säkerställa – skicka i stället med ordinarie postgång.

Vad man behöver tänka på och göra!

Hur krångligt blir det med GDPR? Mycket av det som står i förordningen gäller redan idag enligt PUL. Som förskola och skola finns också ofta en vana att ha rutiner för hantering av personuppgifter, även känsliga sådana. Men med de skarpare kraven och inte minst de nya sanktionsreglerna är det viktigt att sätta sig in i den nya regleringen samt gå igenom och se över rutiner och system.

Några frågor man behöver ställa sig så fort det gäller hantering av uppgifter om personer:

 • Är det personuppgifter?
 • Är det behandling? Uppfyller behandlingen ett nödvändigt syfte?
 • Vad har vi för rättsligt stöd för behandlingen?
 • Är behandlingen tillräckligt säker?
 • Måste allt verkligen sparas och när ska vi radera?

Checklista

 • Inventera vilka personuppgifter som finns i era olika system.
 • Inventera vilka känsliga personuppgifter som finns.
 • Vilket rättsligt stöd finns för behandlingen? Är ändamålet tydligt och klart?
 • Tänk på att även bilder och alla andra uppgifter som kan knytas till en person är personuppgifter på webb och i andra sammanhang.
 • Bestäm hur länge de olika personuppgifterna ska sparas. Observera att det kan finnas annan lagstiftning som ställer krav på viss tid (se bl a vår PM om dokumenthantering).
 • Se till att ha rutiner för rensning.
 • Upprätta en registerförteckning av vilka typer av uppgifter det handlar om samt hur de används, t ex i ett Excel-kalkylark.
 • Se över nuvarande samtyckesblanketter så att de överensstämmer med de nya kraven samt er information om samtycke. Det gäller t.ex. för känsliga personuppgifter som erbjudande av specialkost, för fotografering och dokumentation av den pedagogiska verksamheten.
 • Besluta om behov av dataskyddsombud.
 • Ta fram tydlig information till alla berörda om när och hur personuppgifter samlas in och behandlas samt information om hur man begär rättning och radering.
 • Ange kontaktuppgifter till vem man kan vända sig, dataskyddsombudet eller annan person.
 • Säkerställ att uppgifter skyddas på ett bra sätt; genomgång med systemleverantörer för att kunna vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna, t.ex. brandväggar, krypteringsfunktioner och anti-virus m.m.
 • Gå igenom leverantörsavtal för att se om dessa behöver kompletteras med Personuppgiftsbiträdesavtal eller om de behöver förhandlas om pga att det tekniska skyddet i dessa behöver förbättras.
 • Ta fram rutiner för agerande vid dataintrång eller annan förlorad kontroll över uppgifter.
 • Kan vara bra att också ta fram interna policys och riktlinjer med anledning av ovan.
 • Sist men inte minst – Gör all personal medveten om den nya lagstiftningen och rutinerna!

Några bra länkar med fördjupad information, råd och vägledning

Datainspektionen har mycket information på sin hemsida, de arbetar med att uppdatera information löpande så det är bra att löpande hålla sig informerad. Det finns också annan bra information, här finns några sådana länkar.

Datainspektionens fördjupade information om dataskyddsreformen https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Datainspektionen om säkerhet och molntjänster https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/skyldigheter-for-de-som-behandlar-personuppgifter/sakerhet-och-pseudynomisering/

https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/skolor/molntjanster-i-skolan/

Regeringens proposition 2017/18:218 Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/04/prop.-201718218/

EU-kommissionens infograf med information med speciellt fokus på små- och medelstora företag http://www.datainspektionen.se/Documents/Data%20protection%20infographic%20SV-LR.pdf

Information från Sveriges Kommuner och Landsting https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/dataskyddsforordningengdpr.13023.html

Svenskt Näringslivs information om dataskyddsförordningen för företag https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/digitalisering/foretagen-och-dataskyddsforordningen-nya-regler-for-hantering-av_670508.html

Guide med generell information för företagare framtagen av verksamt och Datainspektionen https://www.verksamt.se/driva/gdpr-dataskyddsregler/gdpr-guiden

https://www.dinsakerhet.se/ har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samlat fakta om informationssäkerhet och hur du som privatperson kan skydda din integritet.

https://surfalugnt.se/ finns råd och tips om hur man kan stötta barn och ungdomar till att använda internet på ett säkert och tryggt sätt.

AcadeMedia har mycket bra information om GDPR på sitt öppna intranät, bland annat information till elever och vårdnadshavare samt riktlinjer och policys https://trygg.academedia.se/

Ladda ner hela PMen här (Pdf, nytt fönster)