Storlek och bolagsform – 95 procent har en eller två enheter

Av de aktörer som driver fristående för-, grund- eller gymnasieskola har 95 procent endast en eller två enheter. 91 procent driver bara en enhet. Det är 20 aktörer (1 procent av alla) som driver fler än 10 enheter. De driver 22 procent av förskole- och skolenheterna. Inom förskola har 93 procent av aktörerna bara en enhet. Inom grundskola och gymnasieskola är det 90 respektive 80 procent. Med aktör menas här en skolhuvudman eller kluster av skolhuvudmän som har samhörighet genom bolag eller varumärke.

70 procent av alla grund- och gymnasieskolor drivs som aktiebolag och där går 76 procent av eleverna. Störst andel aktiebolag finns i gymnasieskolan, där drivs 89 procent av skolorna som aktiebolag. I dessa skolor går 87 procent av friskoleeleverna. I grundskolan är andelen fristående skolor som drivs som aktiebolag 61 procent. 41 procent av de fristående förskolorna drivs som bolag. Andelen elever i fristående grundskolor som går i en bolagsdriven skola är 70 procent medan 55 procent av förskolebarnen går i en förskola som drivs som bolag.