Friskolornas riks­förbund lämnar sitt remissvar till utredningen En mer likvärdig skola

Friskolornas riksförbund lämnar nu sitt remissyttrande över utredningen ”En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning”. Vi välkomnar förslaget att alla ska välja skola och att föräldrar kan lista obegränsat antal skolor. Alla ska känna till möjligheten att välja skola och det måste finnas relevant information som underlag för individens skolval.

-Vi beklagar att utredningen inte lyckats med sitt grundläggande uppdrag; att analysera hur dagens finansiering tar hänsyn till elevers behov, skolors förutsättningar för en likvärdig utbildning och om resursskillnader påverkar kunskapsresultaten, säger Ulla Hamilton vd Friskolornas riksförbund.

-Denna brist hindrar inte utredningen att presentera genomgripande förslag. Allvarligast är det som ger kommuner rätt att göra avdrag på skolpengen för friskolor, baserat på en beräkning som på goda grunder kan ifrågasättas. De elever som väljer en friskola straffas med en lägre skolpeng och nedskärningen av skolpengen omöjliggör för ett stort antal, framförallt mindre, friskolor att bedriva sin verksamhet, konstaterar Ulla Hamilton.

-Vi beklagar att utredningen inte föreslagit hur systemet för tilläggsbelopp kan förbättras, säger Ulla Hamilton. Situationen för många elever med särskilda behov illustrerar bristen på likvärdighet i svensk skola. Ett resursfördelningssystem som inte fungerar drabbar dessa elever då resursskolor som är inriktade på elever i behov av särskilt stöd, får för små resurser.

Förbundet är också kritiskt mot bl a följande förslag:
-Att regionala skolmyndigheter inrättas och de följdförslag som kopplas till detta
-Att skolhuvudmännen fråntas ansvaret för skolplaceringen
-Att möjligheten att byta skola under terminen begränsas
-Att friskolor förbjuds att ha kö som urvalsgrund och ersätts med lottning.
-Kravet på en allsidig sammansättning vid urval (vad det innebär kan skilja sig från skola till skola) gör det svårt för föräldrar att förutse skolplaceringen innan beskedet kommer i april.

Hon fortsätter; Samtidigt kvarstår den relativa närheten som urvalsgrund till kommunala skolor, vilket gör att boendesegregationen alltjämt riskerar att få stort genomslag.

– Men införandet av ett obligatoriskt skolval är ett viktigt första steg. Det skapar möjligheter att bryta effekten av boendesegregationen. Därtill behöver populära skolor få möjlighet att växa. Och fokus på vad som faktiskt händer i klassrummet leder till bättre kvalitet och ökar i sin tur likvärdigheten i svensk skola utan att minska på valfriheten, avslutar Ulla Hamilton vd Friskolornas riksförbund.

Ladda ned hela yttrandet här.