Ämnesprov – elever i friskolor bättre på ämnesprov

I ämnesprovet i engelska i årskurs 9 2017/2018 nådde 98,3 procent av eleverna i fristående skolor godkänt betyg. Riksgenomsnittet var 95,8 och i kommunala skolor 95,2. I svenska blev 97,6 procent av eleverna i fristående skolor godkända. Motsvarande siffror för kommunala skolor och genomsnittet i riket är 96,2 och 96,5.

Under vårterminen 2018 fanns indikationer på att vissa av de nationella delproven i matematik i årskurs 9 varit åtkomliga på förhand. Skolverket rekommenderade då att skolan skulle använda ersättningsprov. Resultaten från ersättningsprov samlas inte in. Istället gavs instruktionen vid insamling att resultaten att ange att ”eleven ej deltagit”, vilket syftar på att ordinarie prov inte använts. För provbetyget i matematik är den totala andelen elever som har rapporterats in som ”eleven ej deltagit” så stor (närmare 76 procent) att resultaten inte kan publiceras med den kvalitet som gäller för officiell statistik enligt 3 a § lagen (2001:99) om den officiella statistiken

Även på motsvarande ämnesprov i årskurs 6 2017/18 lyckades elever i fristående skolor bäst, framför allt i svenska. För proven i årskurs 3 finns inget sammanvägt provbetyg att jämföra.