05 september 2020

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Frågan om statistiksekretessen är minst sagt snårig. Det är knappast någon som har bemödat sig att faktiskt reda ut varför Skolverket stängt sin statistikinformation på nätet.

I grunden handlar det om HUR Skolverket har valt att samla in statistiken från skolhuvudmännen. I en förordning från 2015 fick Skolverket rätt att inrätta ett nationellt informationssystem för skolväsendet. I stället för att använda sig av denna möjlighet har Skolverket köpt statistiken från SCB.

SBC:s är officiell statistikmyndighet med uppdrag att samla in uppgifter för statistikändamål. Det innebär att denna statistik omfattas av särskilda regler (absolut statistiksekretess) för att värna uppgiftslämnarens integritet. Även uppgifter som i andra sammanhang är offentliga omfattas därför av sekretess hos SCB.

Dessa tuffa sekretessregler gäller inte om Skolverket skulle samla in statistiken i enlighet med det bemyndigade som de fick 2015.

Domen i Kammarrätten innebär att Skolverket inte hanterat de uppgifter de fått från SCB i enlighet med bestämmelserna om statistiksekretess, när Skolverket i sin tur använt uppgifterna till annat än just statistik. Skolverket får inte använda uppgifter om identifierbara enskilda huvudmän eller friskolor i myndighetens verksamhet utanför deras statistikenheter eftersom de samlats in för statistikändamål.

Vad handlar det då om för statistik och kan problemet lösas på annat sätt?

Det handlar om bl a

  • * Fakta om skolhuvudmän och skolenheter, bla publicering i databasen SALSA.
  • * Utbildningsguiden där du kan jämföra skolor med varandra inför bl a skolval, få information om antal lärare/elever, andel legitimerade lärare och betygsresultat uppdelat på skolenheter.
  • * Skolenhetsregistret som innehåller uppgifter om vilka skolformer som finns vid skolenheten, vilka årskurser samt adresser och andra kontaktuppgifter till skolenheter och huvudmän.
  • * Uppföljning och utvärdering av skolväsendet
  • * Fördelning av statsbidrag
  • * Skolutveckling som Samverkan för bästa skola, där Skolverket utifrån variabler som elevers meritvärden, migrationsbakgrund och föräldrars utbildningsnivå, gör urval av skolor som har behov av stöd.

SCB har presenterat följande lösning på situationen:

Om Skolverket samlade in ovanstående uppgifter för informationsändamål så kan de även användas för statistikframställning.

Insamling för Skolenhetsregistret kan lösas genom att regeringen i en registerförfattning ger Skolverket i uppgift att hålla detta register.

Eftersom skolhuvudmännen redan rapporterar uppgifter till SCB så kan samma uppgifter också gå till Skolverket.

När det gäller uppgifterna om elevers socioekonomiska variabler, som ligger till grund för bl a statsbidrag och information i SALSA så föreslår SCB att en sekretessbrytande bestämmelse införs i OSL. När det gäller SALSA menar SCB att den ska ses som en del av redovisningen av verksamheten med skolutveckling och inte som idag som en databas.

Med detta skulle frågan lösas utan att friskolor behöver omfattas av offentlighetsprincipen, med alla oproportionerliga effekter som en sådan åtgärd skulle innebära.

/

Skolkommunalrådet ägnar sig åt lagtrots – det är inte okej

08 april 2024

Det socialdemokratiska skolkommunalrådet i Göteborg Viktoria Tryggvadottir Rolka tycker inte om skollagen, och hon tycker inte om det fria skolvalet.

Friskolor höjer andelen behöriga lärare

04 april 2024

Andelen behöriga lärare ökar något i både grundskolan och gymnasieskolan jämfört med föregående läsår. Det skriver Skolverket idag. De har

Mobbing oacceptabelt på IES Borås

22 mars 2024

Skolan är Sveriges vanligaste brottsplats för ungdomar. Detta faktum är svårt att ta in och det är än mer obegripligt

Friskolor lyfter svenska kunskapsresultat

20 mars 2024

Svenska friskoleelever ligger ett helt läsår före elever i kommunala skolor. Förvånad? Många som följt skoldebatten blir nog det. Men