Olyckligt att SCB:s beslut tvingar Skolverket stänga statistikinformation

Jag har tidigare skrivit om att SCB:s omtolkning av statistiksekretessen när det gäller friskolor är mycket olyckligt. Från förbundets sida vill vi verkligen ha så mycket transparens som möjligt när det gäller elevresultat, genomströmning och annan skolstatistik. Det är viktigt underlag för såväl föräldrars och elevers skolval som för utvärdering av skolors resultat. Vi använder själva detta i egna rapporter.

Dessvärre har SCB:s tolkning bekräftats av Kammarrätten vilken gör att den gäller. För Skolverkets del får detta stora konsekvenser eftersom all den skolstatistik som de publicerar kommer via SCB och därmed påverkas av SCB:s förändrade sekretessbedömning.

Vi välkomnar därför att regeringen i förra veckan gav Skolverket respektive SCB uppdrag att lösa problemet så att Skolverket kan publicera Skolenhetsregister och övrig statistik utan att bryta mot sekretesslagstiftningen. Av uppdragen framgår det att detta är en mycket större fråga än frågan om offentlighetsprincipen.

Förhoppningsvis kan detta leda till att Skolverkets information om skolors resultat, genomströmning mm blir än bättre än idag.

De som hävdar att friskolorna har drivit på för att SCB ska fatta detta beslut har helt fel. Det framgår också av min kommentar i december 2019, när beslutet kom.

Så skyll inte situationen på friskolorna. Det är SCB:s förändrade sekretesstolkning som är orsaken till att Skolverket agerar som de gör idag. De vill nämligen följa lagen. Vi vill givetvis bistå Skolverket och SCB i arbetet med att hitta en bra lösning på dagens situation så att statistiksekretess inte hindrar möjligheterna till information, utvärdering och jämförelser.

Författare

Prenumerera på bloggen