11 juni 2020

Idag presenterar Friskolornas riksförbund rapporten: Se skolans verkliga utmaningar – låt alla goda krafter bidra. En genomgång av skolans förändrade förutsättningar och resultat det senaste årtiondet. Rapporten visar på de gemensamma drag de skolhuvudmän som lyckas har och vad som är typiskt för de som misslyckas med sitt uppdrag att lämna ifrån sig elever som har behörighet till gymnasiet.

– Det handlar inte minst om ledarskap, systematisk uppföljning och studiero. Många kommunala och fristående huvudmän klarar av den uppgiften. Men alltför många klarar den inte och följden blir att många elever saknar gymnasiebehörighet, menar Friskolornas riksförbunds vd Ulla Hamilton.

Sammantaget framträder i rapporten bilden av en skola i stark förändring det senaste decenniet. Trots fallande resultat har en allt högre andel elever föräldrar som själva har gymnasie- eller högre utbildning. Men den kanske största förändringen är den kraftigt växande andelen elever med utländsk bakgrund. Det är också bland dessa elever som resultaten generellt är sämst, inte minst de elever som invandrat efter skolstart. I den gruppen är det mindre än hälften som når behörighet till gymnasiet.

– Nio av tio elever som lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet har gått i en kommunal skola. Att vända denna resultatutveckling är svensk skolans verkliga utmaning och här behöver alla goda krafter bidra. Ska vi lyckas vända trenden och på allvar öka andelen elever som når behörighet till gymnasiet så handlar det främst om att lära av de framgångsrika, huvudmän som har fokus på styrning, ledning och ett systematiskt kvalitetsarbete, betonar Ulla Hamilton.

Rapporten, som fokuserar på vad som händer i skolan, blir en tydlig kontrast till den nyligen publicerade utredningen ”En mer likvärdig skola” av Björn Åstrand som har ett stort fokus på sammansättningen av elever och myndighetsorganisation.

– Många grundskolor har problem med resultaten – inte minst bland de elever som har svagast förutsättningar. Men det finns dessvärre inga enkla lösningar. Det finns ingen enkel tombola som blandar eleverna på ”rätt” sätt så att det kommer ut bättre skolresultat. Däremot finns det såväl forskning som goda exempel på hur man kan jobba för att höja kunskapsresultaten, säger Ulla Hamilton.

– Frågan som borde ställas till varje skolhuvudman, oavsett om det är kommunpolitiker eller friskoleägare, är därför: Vad gör ni för att er skola ska klara av sitt kompensatoriska uppdrag och förbättra elevernas skolresultat helt oavsett elevsammansättning? För det finns mycket att lära av de som lyckas avslutar Ulla Hamilton.

Ladda ner rapporten Se skolans verkliga utmaningar.

Se även filmen där Ulla Hamilton intervjuar rapportförfattaren Gustav Blix.

Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Få vill att de egna barnen blir lokförare

19 april 2023

Flera av samhällets viktigaste yrken upplevs som oattraktiva, enligt en undersökning från Axiom, genomförd på uppdrag av Friskolornas riksförbund. Av

Nya ”Fakta om friskolor” är här

18 april 2023

Friskolornas riksförbund ger årligen ut en uppdaterad version av boken ”Fakta om friskolor”. Med siffror och statistik bidrar ”Fakta om

Friskolorna: ”Skolpengen måste vara rättvis”

29 mars 2023

I ett remissyttrande om SOU 2022:53, ”Statens ansvar för skolan”, skriver Friskolornas riksförbund att skolpengssystemet behöver bli mer transparent och