08 juni 2020

– Jag beklagar att utredningen lämnar ett förslag som försämrar förutsättningar för friskolor att bedriva gymnasieutbildning. Dessutom innebär det en uppenbar risk för att många elever inte får sitt val tillgodosett eftersom den regionala arbetsmarknadens behov i stor utsträckning kommer att styra utbudet, säger Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund om den statliga utredningen som i dag överlämnades till regeringen.

Precis som med Björn Åstrands nyligen presenterade utredning för grundskolan eftersträvas en kraftigt ökad statlig styrning. Denna gång handlar det om planering och dimensioneringen av gymnasieskolans programutbud, som ska beslutas av en regional skolmyndighet. Staten fastställer de regionala ramarna. Ett förslag som riskerar att leda till en enorm regional planeringsbyråkrati och till att elevens val kommer i andra hand. Kommunen ska ansvara för inrättandet av regionala branschråd som ska lämna synpunkter på programutbudet.

När en friskolehuvudman ansöker om tillstånd ska Skolinspektionen pröva om ”följderna beaktas för gymnasieskolor med offentliga och enskilda huvudmän som ligger inom det område där den fristående skolans elever huvudsakligen förväntas komma ifrån. Vid bedömningen av om godkännandet ska beviljas ska det även beaktas att ett godkännande inte negativt påverkar ett effektivt nyttjande av resurser i området.”

-Detta är ett klart avsteg från det öppenhetskrav som idag är viktigt för fristående skolors verksamhet och innebär en begränsning av antalet platser. Perspektivet rörande utbildningens kvalitet saknas och riskerar att förhindra att utbildningar med högre kvalitet etableras, konstaterar Ulla Hamilton

Utredaren är bekymrad över att för få elever väljer yrkesprogrammen och efterfrågar en bättre samverkan mellan skola och näringsliv. Samtidigt lämnas inga förslag på hur man skulle kunna öka intresset för yrkesprogrammen. Cirka 30 procent av friskoleeleverna går idag på ett yrkesprogram, en högre andel än i kommunala skolor. En viktig förklaring till att friskolor är mer attraktiva är förmodligen att de just har ett nära samarbete med den bransch som programmen inriktas mot. Industrigymnasierna är bara ett exempel på detta, som har många sökande per plats.

-I stället för att bygga vidare på detta presenterar nu utredningen ett förslag som riskerar att slå undan fötterna för fristående verksamheter. Vi lever i en snabbt föränderlig värld. Det måste finnas möjligheter att snabbt erbjuda specialutformade program inom ramen för gymnasieutbildning. Vi ser inget av detta i utredningens förslag, tvärtom förslag som innebär en imponerande planeringsbyråkrati, avslutar Ulla Hamilton.

Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Få vill att de egna barnen blir lokförare

19 april 2023

Flera av samhällets viktigaste yrken upplevs som oattraktiva, enligt en undersökning från Axiom, genomförd på uppdrag av Friskolornas riksförbund. Av

Nya ”Fakta om friskolor” är här

18 april 2023

Friskolornas riksförbund ger årligen ut en uppdaterad version av boken ”Fakta om friskolor”. Med siffror och statistik bidrar ”Fakta om

Friskolorna: ”Skolpengen måste vara rättvis”

29 mars 2023

I ett remissyttrande om SOU 2022:53, ”Statens ansvar för skolan”, skriver Friskolornas riksförbund att skolpengssystemet behöver bli mer transparent och