Ny lag gör det möjligt för regeringen att tillfälligt stänga förskolor och grundskolor

Riksdagen har 19 mars 2020 fattat beslut om en ny lag som gör det möjligt för regeringen att tillfälligt stänga förskolor och skolor. DEN NYA LAGEN ÄR EN FÖRBEREDELSE FÖR DET FALL ATT DET SKULLE BLI AKTUELLT ATT VIDTA SÅ OMFATTANDE ÅTGÄRDER SOM STÄNGNING. Lagen gäller från den 21 mars 2020. DEN innebär OCKSÅ att en skolhuvudman i vissa fall får besluta att tillfälligt stänga en förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet, utifrån samma förutsättningar som gäller enligt den förordning för grundskolan som regeringen beslutade om den 13 mars, dvs. utifrån samråd med smittskyddsläkare eller pga. att så stor del av personalen blivit sjuk att det inte går att bedriva verksamheten.

Regeringen har vid upprepade tillfällen understrukit att beslut om att stänga skolor alltid ska vila på en rekommendation från Folkhälsomyndigheten, som gör bedömningen utifrån ett smittspridningsperspektiv. Den nya lagen ger regeringen möjlighet att tillfälligt stänga förskolor, skolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet på nationell, regional eller kommunal nivå. VIKTIGT är att det i dagsläget inte finns något beslut om att stänga några skolor.

Läs regeringens pressmeddelande om den nya lagen här.

Läs även vad Academedia skriver här.

Den nya lagen gör det möjligt för regeringen att fatta beslut om hur en skolstängning ska gå till. Det kan bland annat handla om att en huvudman ska fortsätta erbjuda förskola och fritidshem för barn och elever som har behov av särskilt stöd, eller har vårdnadshavare som jobbar i, eller på annat sätt deltar i samhällsviktig verksamhet. De som arbetar inom samhällsviktiga funktioner kommer att ha rätt till barnomsorg.

UPPDATERING – Regeringen fortsätter att förbereda för ett förändrat läge och har 20 mars fattat beslut om en förordning för att säkra barnomsorg för personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet. Även barn med fysiska, psykiska eller andra särskilda skäl exempelvis sociala skäl omfattas av detta beslut. Läs regeringens pressmeddelande här.