Märklig dom från Kammarrätten i Göteborg

SKR – Sveriges kommuner och regioner har begärt ut uppgifter från SCB avseende statistik för elever i gymnasieskolan. Tanken är att kunna samla ett underlag som bland annat underlättar för elever och föräldrar att välja skola. SCB har dock nekat att lämna ut uppgifterna i de fall det endast finns en friskola i en kommun, med hänvisning till att det skulle kunna innebära en ekonomisk skada för friskolan om uppgifterna lämnas ut. SKR har därefter överklagat SCB:s beslut och nu har Kammarrätten i Göteborg beslutat i ärendet. Kammarrätten anser att SCB:s bedömning är korrekt och beslutet att inte lämna ut uppgifterna fastställs därmed.

Vi är förvånade över Kammarrättens dom. Friskolornas riksförbund menar, i likhet med vad SKR framfört i sitt överklagande, att statistik som avser elevers genomströmning och betygspoäng samt elevsammansättning inte är uppgifter som avser den enskilda huvudmannens ekonomiska förhållanden.

Den enskilda skolhuvudmannen får bidrag per elev enligt skollagen oavsett hur genomströmningen, betygspoängen eller elevsammansättningen ser ut.

Uppgifterna säger därför ingenting om den enskilda huvudmannens ekonomiska förhållanden. Dessutom är uppgifter om elevers studieresultat som huvudregel offentliga uppgifter inom skolan. Därför anser vi att uppgifterna borde lämnats ut.

Om uppgifterna i stället hade varit utpekande för enskilda elever pga att elevunderlaget är för litet, hade förbundet däremot förstått SCB:s ställningstagande. Det har dock inte framförts från SCB:s sida. Förhoppningsvis kommer denna dom inte att ställa till det när det gäller elever och föräldrars möjlighet till transparent information om genomströmning, elevantal mm inför skolvalet. Det vore olyckligt. Informationen i form av nyckeltal för skolors prestationer, genomströmning, resultat på nationella prov mm bör snarare bli tydigare är som i detta fall sekretessbeläggas.

Om vi däremot talar om information som handlar om företagets ekonomiska förhållanden så instämmer vi i SCB:s bedömning. Men så har vi inte uppfattat SKRs begäran i detta fall.

Författare

Prenumerera på bloggen