Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Det är mycket fokus på elever som behöver stöd för att de inte lär lika snabbt som de flesta andra. Men det finns också elever som lär snabbare och vill lära sig mer än de flesta andra och de har också rätt att nå så långt som möjligt. Viktor Rydbergs Gymnasium Odenplan är en skola där högpresterande elever får de utmaningar de har rätt till. Läs om det i artikeln här nedanför.

***

Alla elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. Det är en bestämmelse i skollagen som alla skolor har att följa. Men i slutet av 2018 presenterade Skolinspektionen en granskningsrapport om skolors stöd för högpresterande elever som visar att de eleverna ofta saknar anpassade utmaningar.

kristylundstromVRG.jpg
Kristy Lundström, Skolchef Viktor Rydbergs Skolor (Foto: Viktor Rydbergs Skolor)

En skola som avviker från det mönstret – och där alltså även högpresterande elever får förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt – är VRG Odenplan som klarade Skolinspektionens granskning utan anmärkning.

Så kan eleverna nå så långt som möjligt

Kristy Lundström, skolchef för Viktor Rydbergs Skolor där VRG Odenplan ingår, menar att motivationen riskerar att gå förlorad om elever inte utmanas på rätt nivå.

– Alla elever ha rätt till en skolgång där de får stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. För att nå det ambitiösa målet måste vi anpassa undervisningen till var och en av våra elever. Vi måste ta hänsyn till den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och förståelse och skapa de bästa förutsättningarna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Om vi misslyckas med läroplanens intention riskerar vi att eleven inte känner sig motiverad. Motivation är en grundförutsättning för en aktiv inlärningsprocess.

Kännetecknas av nyfikenhet, engagemang, intresse och närvaro

Om en elev inte tar till sig kunskaper i liknande takt som de flesta andra är det ett tecken på att skolan kan behöva anpassa undervisningen för att eleven ska nå målen. Men hur upptäcker man att en elev kan nå längre än de flesta andra?

-För oss är högpresterande elever de som tycker om möjligheten att få lära sig något nytt eller fördjupa sig och bredda sina kunskaper. Det är också de som studerar för – och har möjlighet att nå – en avancerad nivå i sin kunskapsutveckling. Typiska karaktärsdrag för högpresterande elever inkluderar, men är inte begränsade till, nyfikenhet, engagemang, intresse och närvaro, säger Kristy Lundström.

Kristy nämner också flera viktiga faktorer för att lärandet ska fungera så bra som möjligt för högpresterande elever. Dessa faktorer är kunniga lärare som vill skapa relationer med sina elever, att eleverna utmanas på rätt nivå, tydlig och formativ återkoppling som visar hur eleverna kan utvecklas vidare, att det finns en stödjande miljö där klasskamrater lär och jobbar tillsammans. Dessutom att inlärningsaktiviteter är relevanta för eleverna, vilket möjliggör kopplingar mellan olika kunskapsområden.

Särskilt stöd för högpresterande elever

Flera typer av anpassningar är inte unika för just högpresterande elever, utan gäller också för elever som kan ha svårare att lära.

-Vissa anpassningar är de samma och utgår från elevernas intressen och förutsättningar – utveckla studiestrategier som ett sätt att hantera stress eller olika uttrycks- och examinationssätt för att visa kunskap, säger Kristy Lundström.

Men Kristy poängterar också att det finns särskilda omständigheter för just högpresterande elever.

-Högpresterande elever har också särskilda behov. Som extrem tydlighet för att de inte ska känna att de måste överprestera samt hjälp med att hitta en nivå på arbetet som är tillräckligt bra. Och stöd från elevhälsan och mentorer för att hitta balans mellan studier och fritid, vilket leder till en hållbar och hälsosam tillvaro både i och utanför skolan.

Högpresterande elever kan också vara utvecklande för lärarna.

-För att fortsätta att utmana elever som har kommit långt i sin kunskapsutveckling kan lärarna behöva jobba tillsammans och ta del av varandras expertområde, säger Kristy Lundström.

Vad betyder det för er att ni får ett så bra omdöme av Skolinspektionen?

-Det bekräftar att det vi gör är korrekt och gynnar våra elever. Vi tar alltid chansen att läsa Skolinspektionens rapporter och råd om hur vi kan utveckla vår undervisning. Vi frågor ofta våra elever om formativ återkoppling så att vi kan fortsätta utveckla vår undervisning. Och vi arbetar tillsammans för att identifiera vilka metoder, aktiviteter och bemötande som fungerar bäst med våra elever. Tack vare det samlade arbetet av alla som jobbar på skolan kan vi fortsätta att förädla arbetsmetoderna och utveckla skolan, säger Kristy Lundström.

 

Exempel på hur elever får förutsättningar att nå så långt som möjligt

  • Använd olika uttrycks- och examinationssätt för att visa kunskap
  • Utveckla studiestrategier som ett sätt att hantera stress
  • Extrem tydlighet för att elever inte ska känna att de måste överprestera
  • Hjälp eleven att hitta en nivå på arbetet som är tillräckligt bra
  • Stöd från elevhälsan och mentorer för att hitta balans mellan studier och fritid
  • Ha kunniga lärare som vill skapa relationer med sina elever
  • Utmana eleverna på rätt nivå
  • Ge tydlig och formativ återkoppling som visar hur eleverna kan utvecklas vidare
  • Se till att det råder en stödjande miljö där klasskamrater lär och jobbar tillsammans

Länkar

Ladda ner Skolinspektionens beslut för VRG Odenplan efter kvalitetsgranskning av utmanande undervisning för högpresterande elever (Pdf, nytt fönster).

Mer om Viktor Rydbergs Skolor på vrskolor.se (nytt fönster)

***

Den här texten är också publicerad på friskola.se.

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,