Vad är viktigast? Individens val eller ”rätt blandning av elever”?

Människor är olika och har olika behov. Föräldrar och barn har mycket bättre förutsättningar för att hitta rätt skolval än en skolbyråkrat eller politiker, som ju faktiskt är alternativet till ett skolval.

På vår årsmöteskonferens presenterades bl a en rapport om Obligatoriskt skolval. Forskaren, Ek dr, Erik Lakomaa har beskrivit forskningsläget när det gäller val av skola. Till detta presenteras också en undersökning som genomförts av Novus i de sju kommuner som redan har ett obligatoriskt skolval, om vilka kriterier som är viktiga när föräldrar väljer skola. Se intervjun med honom här.

Nacka har haft obligatoriskt skolval sedan 1995, Täby sedan 1996, Sollentuna sedan 2008, Botkyrka 2012, Helsingborg läsåret 2017/18 och Borås samt Malmö från och med nuvarande läsår. Modellerna är lite olika i sin utformning men de innebär att alla måste välja grundskola.

Via Novus-undersökningen får vi en bild av vilka faktorer som påverkar föräldrarnas val. Undersökningen visar tex att föräldrar med barn i friskolor värderar närhet till hemmet lägre än föräldrar med barn i kommunala skolor. Eftersom den viktigaste grunden för skolsegregationen är boendesegregationen så är detta en intressant information i sig. De viktigaste faktorerna för föräldrars skolval är frånvaro av våld/ mobbing och att det är ordning och reda i klassrummet.

Frånvaron av våld/mobbing värderas högre av föräldrar som valt en friskola än de som har barn i kommunal skola. Det framförs ofta i debatten att lika väljer lika, dvs att barnens kamrater går på en viss skola är en viktig faktor för skolvalet. Undersökningen visar att andelen som fäster stor vikt vid vilken skola barnens kamrater går i är låg. De föräldrar som har barn i kommunala skolor lägger i högre grad stor vikt vid detta.

Av de testade kriterierna hade ” eleverna har liknande bakgrund” minst betydelse. Med detta sagt är det viktigt att påpeka att de skolor som har en tydligt profil, som tex språklig eller musik, nästan enbart är friskolor.

Ett införande av obligatoriskt skolval minskar effekten av den kraftiga boendesegregationen. Det kan tydliggöra skillnader mellan skolor. Det ställer också högre krav på att kommuner informerar om skolvalet och vilka val som finns. Det ökar kraven på skolhuvudmännen att informera om skolornas resultat, profil mm. Det ökar också förutsättningarna för att föräldrar och barn ska hitta bästa val av skola till den enskilde. Om vikten av information talar forskaren Dany Kessel här.

Människor är olika och har olika behov. Föräldrar och barn har mycket bättre förutsättningar för att hitta rätt skolval än en skolbyråkrat eller politiker, som ju faktiskt är alternativet till ett skolval. Det vet allmänheten och det är därför det fria skolvalet har ett enormt starkt stöd bland dem. Därför borde fler kommuner följa efter de sju som redan tagit steget, och införa ett obligatoriskt skolval och skapa bättre förutsättningar för alla att välja skola. Jag och Stefan Koskinen har skrivit om detta i en debattartikel.

/