Förbundet tillstyrker regeringens förslag om förändringar i respektive skolförordning, men med följande förslag till tillägg i paragraftexten: i andra stycket första meningen i respektive paragraf, dvs. ”Om det finns särskilda skäl för endera parten, ska ersättningen för lokalkostnader …”. Alternativt i näst sista meningen i andra stycket i respektive paragraf, dvs. ”… eller annan omständighet för kommunen eller den enskilde huvudmannen.”

Ladda ner:
Friskolornas riksförbunds yttrande över förslagen till förändringar i skol- och gymnasieförordningen avseende bidrag till fristående skolor (Pdf, nytt fösnter)

2017-12-22

Friskolornas riksförbund (förbundet) tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslagen till ändringar i skolförordningarna.

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker regeringens förslag om förändringar i respektive skolförordning, men med följande förslag till tillägg i paragraftexten:  i andra stycket första meningen i respektive paragraf, dvs. ”Om det finns särskilda skäl för endera parten, ska ersättningen för lokalkostnader …”.  Alternativt i näst sista meningen i andra stycket i respektive paragraf, dvs. ”… eller annan omständighet för kommunen eller den enskilde huvudmannen.”

Förbundets synpunkter

Förslagen har samband med utredningen som lämnade betänkandet SOU 2016:66 Det stämmer! Ökad transparens mer lika villkor, som handlade om en översyn av skolpengsbestämmelserna. Utredningen lämnade dock inga förslag rörande förändring av regelverket för beräkning av lokalkostnader.

Förbundet konstaterade dock att just eftersom den kostnadsposten i kommunernas pengbeslut hör till de mest överklagade frågorna, krävs ett förtydligande i lag- eller förordningstext rörande beräkning av lokalkostnad. Förbundet framförde följande i remissvaret över betänkandet Det stämmer!: 

”Förbundet har vid genomgång av rättspraxisen sett att domstolarna i flertalet fall valt att avslå en fristående verksamhets begäran om att få sina lokalkostnader ersatta med faktiskt kostnad, alldeles oavsett hur stor skillnad kommunens genomsnittliga lokalkostnad är jämfört med lokalkostnaderna på den fria marknaden. Kommunen har i stor utsträckning möjlighet att själv påverka sina lokalkostnader genom användande av viss internränta, olika beräkningsgrunder och rätt att ställa av vissa lokaler vid vikande elevunderlag. Det i sin tur innebär att en fristående verksamhet riskerar att missgynnas om en domstol aldrig kan ta hänsyn till orimligheter som uppstår för den fristående verksamheten vid beräkning av lokalkostnader. Förbundet anser att lagstiftningen bör förtydligas avseende när och i vilka situationer undantagsregeln skulle kunna bli tillämplig så att det finns förbättrade möjligheter för en fristående huvudman att få ersättning för faktisk lokalkostnad, när kommunens genomsnittliga kostnad är uppenbart låg i förhållande till marknaden eller andra omständigheter.”

Regeringen föreslår nu ett förtydligande i förordningarna gällande just beräkningen av lokalkostnaden genom att i förordningstexten ta in det som framgår av förarbetena, dvs.  prop. 2008/09:171 och prop. 2009/10:157. Det synes i förstone som om regeringen därmed går förbundet till mötes genom att föreslå ett sådant förtydligande. Det var dock inte ett sådant förtydligande som förbundet önskade. I och med att avkunnade domar stött sig på förarbetestexterna men ändå tydligt visar att de i mycket hög utsträckning stöder kommunens beslut, oavsett hur orimlig följden än blir för den fristående verksamheten, löser inte detta förtydligande de fristående verksamheternas predikament. Det bör framgå av författningarna, dvs. i lagtext eller förordningstext, att båda parterna kan ha rätt att få utnyttja undantagsregeln, dvs. ersättning för faktisk lokalkostnad, i sådana fall där det uppstår orimliga skillnader mellan kommunens och den fristående verksamhetens lokalkostnad. 

Ett sådant förtydligande skulle kunna innebära att ett tillägg görs, tillsammans med det som regeringen föreslagit,  i andra stycket första meningen i respektive paragraf, dvs. ”Om det finns särskilda skäl för endera parten, ska ersättningen för lokalkostnader …”. Ytterligare ett alternativ skulle kunna vara i näst sista meningen i andra stycket i respektive paragraf, dvs. ”… eller annan omständighet för kommunen eller den enskilde huvudmannen.”

 

För Friskolornas riksförbund

 

Ulla Hamilton  

VD                                                                                                           

 

Gudrun Rendling

Förbundsjurist 

 

Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

20 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Så många svenskar vill behålla skolvalet

11 september 2023

Friskolor ifrågasätts ofta i debatten. Men en opinionsundersökning från Demoskop visar att stödet för det fria skolvalet är överväldigande bland

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan