Får friskolor omplacera elever permanent?

De disciplinära åtgärder som en skol kan vidta finns i skollagen, de gäller för båda kommunala och fristående skolor. En friskola kan inte permanent omplacera en elev till en annan skola, det kan däremot kommuner göra.

Skollagen rymmer de disciplinära åtgärder en skola kan vidta om en elev stör ordningen eller på annat sätt i hindrar andra elevers rätt till trygghet och studiero.

De disciplinära åtgärderna anges i 5 kap. skollagen och gäller såväl för fristående som kommunala skolor. Åtgärderna tas upp i inledningen i Skolverkets vägledande promemoria Trygghet och studiero.

De disciplinära åtgärderna är

  • Utvisning ur undervisningslokalen
  • Kvarsittning
  • Skriftlig varning
  • Tillfällig omplacering av en elev
  • Tillfällig placering av en elev vid en annan skola
  • Avstängning i vissa obligatoriska skolformer
  • Olika slags avstängning i de frivilliga skolformerna

Beslut om tillfällig omplacering är alltså möjligt att fatta. Men, det finns däremot inte något stöd i 5 kap. skollagen för att besluta om permanent omplacering av en elev, varken för friskolor eller kommuner.

Kommunen kan flytta en elev permanent

För kommuner finns det dock en möjlighet att – i undantagsfall – besluta om att flytta en elev till en annan skola, om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers rätt till trygghet och studiero.

Den bestämmelsen finns på ett annat ställe i skollagen än de disciplinära åtgärderna. I 10 kap. 30 § skollagen står det:

Placering vid en skolenhet

30 § En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå.

Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola.

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om

1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller

2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

Beslut enligt andra stycket 2 gäller omedelbart, om inte annat beslutas.

Motsvarande lagstöd saknas för fristående skolor. Skillnaden framgår också av Skolverkets vägledande pm Trygghet och studiero under avsnittet Tillfällig omplacering vid annan skolenhet:

Placeringen vid den andra skolan ska bara i undantagsfall vara längre än två veckor och den får aldrig vara längre än fyra veckor.

Elever i kommunala grundskolor och grundsärskolor kan dock flyttas permanent till en annan skola för att ge de andra eleverna trygghet och studiero.

På sida 379 i förarbetena till skollagen (prop. 2009/10:165) finns det ett kort resonemang om denna möjlighet för kommuner.