01 december 2017

Friskolornas riksförbund kan konstatera att förslagen i stor utsträckning rimmar med de krav som skollagstiftningen redan idag ställer på huvudmännen alternativt avser förslag som är föremål för utredning eller nyligen har utretts och remitterats. Förbundet avstår därför från att lämna synpunkter.

Ladda ner:
Friskolornas riksförbunds yttrande över slutbetänkandet Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa (SOU 2017:47) Dnr S2017/03553/FS (Pdf, nytt fönster)

Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att yttra sig över förslag i ovan rubricerat slutbetänkande och får anföra följande.

Förbundet har tagit del av de bedömningar och förslag som närmare berör skolhuvudmännen. Förbundet kan konstatera att förslagen i stor utsträckning rimmar med de krav som skollagstiftningen redan idag ställer på huvudmännen alternativt avser förslag som är föremål för utredning eller nyligen har utretts och remitterats. Förbundet avstår därför från att lämna synpunkter och får hänvisa till vad som tidigare har anförts från förbundets sida i aktuella frågor, bland annat Skolkommissionens och Gymnasieutredningens betänkanden samt betänkandet av Utredningen om problematisk elevfrånvaro.  

Förbundet anser dock att det finns anledning att lämna synpunkter på förslag i avsnitt 4.1.2 Inriktning för att skapa jämlika förutsättningar under det tidiga livet.

Kommissionen föreslår bland annat att regeringen bör verka för att utöka antalet platser inom förskollärarutbildningen. Förbundet har inget att invända mot det, men vill framhålla att det redan i dag är ett problem att fylla utbildningsplatserna. Det är därför angeläget att vidta åtgärder i syfte att få fler att söka utbildningen. Förskollärar- och lärarbristen är en av de absolut största utmaningarna, i synnerhet för skolan. Bristen är akut och kommer att vara så under lång tid framöver. För att förskolor och skolor ska klara av sina uppdrag behöver därför alla möjligheter användas i syfte att få fram förskollärare och lärare så att alla barn och elever får en utbildning av god kvalitet.     

Förbundet avstyrker vidare, i likhet med Skolverket, Kommissionens förslag om att regeringen bör ge Skolverket i uppdrag att utveckla nationella likvärdighetsmått för förskolan.  

 

För Friskolornas riksförbund

 

Ulla Hamilton

VD

 

Mariette Dennholt

Förbundsjurist

 

Material från Huvudmannautbildningen ht 2023

01 december 2023

Material från Huvudmannautbildningen 21 november 2023. Materialet ligger öppet fram tom 20 december. Den här sidan kan bara läsas av

Sätter kommunala grundskolor glädjebetyg?

30 november 2023

Att friskolor sätter glädjebetyg är en återkommande anklagelse i skoldebatten. Skälet är, enligt kritikerna, att friskolor vill locka till sig

Utomordentligt allvarliga anklagelser mot Cordoba International School

29 november 2023

Skolinspektionen meddelar att myndigheten drar in tillståndet för Cordoba International School i Stockholm, med ägaren ALM Education, efter att SÄPO

Lärare i friskolor trivs bättre – år efter år

24 november 2023

I veckan släppte fackförbundet Sveriges Lärare sin, som det nu verkar, årliga rapport inför höstterminens slut. Nu med titeln Den