01 december 2017

Friskolornas riksförbund kan konstatera att förslagen i stor utsträckning rimmar med de krav som skollagstiftningen redan idag ställer på huvudmännen alternativt avser förslag som är föremål för utredning eller nyligen har utretts och remitterats. Förbundet avstår därför från att lämna synpunkter.

Ladda ner:
Friskolornas riksförbunds yttrande över slutbetänkandet Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa (SOU 2017:47) Dnr S2017/03553/FS (Pdf, nytt fönster)

Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att yttra sig över förslag i ovan rubricerat slutbetänkande och får anföra följande.

Förbundet har tagit del av de bedömningar och förslag som närmare berör skolhuvudmännen. Förbundet kan konstatera att förslagen i stor utsträckning rimmar med de krav som skollagstiftningen redan idag ställer på huvudmännen alternativt avser förslag som är föremål för utredning eller nyligen har utretts och remitterats. Förbundet avstår därför från att lämna synpunkter och får hänvisa till vad som tidigare har anförts från förbundets sida i aktuella frågor, bland annat Skolkommissionens och Gymnasieutredningens betänkanden samt betänkandet av Utredningen om problematisk elevfrånvaro.  

Förbundet anser dock att det finns anledning att lämna synpunkter på förslag i avsnitt 4.1.2 Inriktning för att skapa jämlika förutsättningar under det tidiga livet.

Kommissionen föreslår bland annat att regeringen bör verka för att utöka antalet platser inom förskollärarutbildningen. Förbundet har inget att invända mot det, men vill framhålla att det redan i dag är ett problem att fylla utbildningsplatserna. Det är därför angeläget att vidta åtgärder i syfte att få fler att söka utbildningen. Förskollärar- och lärarbristen är en av de absolut största utmaningarna, i synnerhet för skolan. Bristen är akut och kommer att vara så under lång tid framöver. För att förskolor och skolor ska klara av sina uppdrag behöver därför alla möjligheter användas i syfte att få fram förskollärare och lärare så att alla barn och elever får en utbildning av god kvalitet.     

Förbundet avstyrker vidare, i likhet med Skolverket, Kommissionens förslag om att regeringen bör ge Skolverket i uppdrag att utveckla nationella likvärdighetsmått för förskolan.  

 

För Friskolornas riksförbund

 

Ulla Hamilton

VD

 

Mariette Dennholt

Förbundsjurist

 

Laglighetsprövning Göteborg

11 april 2024

Göteborgs kommun har beslutat om ett resurstillskott till den kommunala skolverksamheten men beslutade samtidigt att inte betala ut kompensation till

Harvard på gymnasiet

10 april 2024

Sjölins Gymnasium inspireras av Harvards metoder: ”Bidrar till förståelse på djupet” Harvard Business School har gjort sig känt för sin

Årsmöteskonferens – Så kan friskolor bidra i en orolig tid

09 april 2024

Flyktingkatastrofen hann nätt och jämnt mattas av innan Covid-19 gjorde entré. Knappt hade pandemin lagt sig, så utbröt krig i

Skolkommunalrådet ägnar sig åt lagtrots – det är inte okej

08 april 2024

Det socialdemokratiska skolkommunalrådet i Göteborg Viktoria Tryggvadottir Rolka tycker inte om skollagen, och hon tycker inte om det fria skolvalet.