Sveriges bästa och sämsta grundskolor 2017

FRISKOLORNAS RIKSFÖRBUND | Av de grundskolor som presterar allra bäst är 33 friskolor och 19 kommunala. Det visar Skolverkets uppgifter om skolors viktade meritvärde (SALSA) som Friskolornas riksförbund sammanställt i en ny rapport. Friskolor dominerar i toppen alla de sex senaste läsåren som analyserats.

För andra året i rad presenterar Friskolornas riksförbund en rapport som redovisar de bästa och sämsta svenska svenska grundskolorna enligt Skolverkets SALSA-statistik.

Sammanställningen i korthet

  • Sammanställningen visar att tidigare års trend håller i sig, dvs att även under läsåret 2015/2016 så är friskolor tydligt överrepresenterade bland de skolor som återfinns i toppen av Skolverkets SALSA-statistik över grundskolors resultat med hänsyn tagen till elevernas bakgrundsfaktorer. Sammanställningen över läsåret visar på en marginell förändring vad gäller toppen i jämförelse mellan fristående och kommunala skola, 33 fristående mot 19 kommunala skolor, att jämföra med 36 fristående och 15 kommunala föregående läsår.
  • De fyra skolor som överpresterar mest är Futuraskolan i Stockholm, International Academy Hägersten i Stockholm, Vittra Frösunda i Solna och Malmö International School i Malmö. Alla utom den sista är fristående.
  • Med ännu ett läsår i statistiken är det ännu färre skolor som ligger i topp under alla de studerade läsåren. Den enda kommunala grundskolan som tidigare funnits med i topp, International School of Helsingborg, har trillat ur. Kvar finns de tre fristående huvudmännen Engelska skolan i Eskilstuna, Carlssons skola och Fristående gymnasiets grundskola i Stockholm som för sjätte året i rad återfinns i toppen.
  • När det gäller skolorna i botten så är det tydligt att det är mycket få som ligger kvar under flera år i rad.
  • Andel fristående skolor i botten har minskat, från 18 till 13 medan antal kommunala skolor har ökat från 36 till 40. Att det ändå återfinns många friskolor i botten kan till viss del förklaras av att några skolor är så kallade resursskolor där barn med särskilda behov går, något som bakgrundsfaktorerna inte fångar upp.

Ladda ner rapporten här