15 september 2017

Friskolornas riksförbund ansluter sig till de synpunkter som lämnas i Svenskt Näringslivs remissvar med Dnr 106/2017. Förbundet lyfter också fram att när det gäller fristående förskolor är det kommunen där förskolan är belägen som beslutar om godkännande att bedriva förskoleverksamhet och som har tillsynsansvaret för verksamheten. För fristående grund- och gymnasieskolor är Skolinspektionen ansvarig myndighet för godkännande och tillsyn. Bestämmelsen om godkännande finns i 2 kap. 5 § skollagen och i skollagens 26 kapitel reglerar myndigheternas tillsyn.

Ladda ner:
Friskolornas riksförbunds yttrande över betänkandet Ny lag om företagshemligheter (SOU 2017:45) (Pdf, nytt fönster)

Friskolornas riksförbund har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag i ovan rubricerat betänkande.

Friskolornas riksförbund ansluter sig till de synpunkter som lämnas i Svenskt Näringslivs remissvar med Dnr 106/2017.

Friskolornas riksförbund vill dock även ta tillfället i akt att lyfta fram en problematik som kan drabba enskilda huvudmän som bedriver fristående förskolor.

När det gäller fristående förskolor är det kommunen där förskolan är belägen som beslutar om godkännande att bedriva förskoleverksamhet och som har tillsynsansvaret för verksamheten. För fristående grund- och gymnasieskolor är Skolinspektionen ansvarig myndighet för godkännande och tillsyn. Bestämmelsen om godkännande finns i 2 kap. 5 § skollagen och i skollagens 26 kapitel reglerar myndigheternas tillsyn.

I samband med godkännande och tillsyn ska de enskilda huvudmännen lämna in den dokumentation som myndigheterna begär för att kunna fatta sina beslut, det är dock inte närmare reglerat vilka uppgifter och dokumentation som ska bifogas ansökan om godkännande. I samband med tillsyn har myndigheterna stora befogenheter.

Definitionen av tillsyn anges i 26 kap. 2 § skollagen som lyder ”Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid granskningen.”

Vidare anges om uppgiftsskyldigheten följande i 26 kap. 7 § ”Den vars verksamhet står under tillsyn enligt denna lag är skyldig att på tillsynsmyndighetens begäran lämna upplysningar samt tillhandahålla handlingar och annat material som behövs för tillsynen.”

Förbundet får emellanåt frågor från våra medlemmar om de olika underlag som begärs in av myndigheterna. Det handlar framför allt om de dokument som kommuner efterfrågar från fristående förskolor, där ansvariga för förskolan ställer sig frågande till varför dokument om visioner, policydokument, detaljerad information och beskrivningar av arbetssätt och metoder eller mer detaljerad och specifik företagsinformation som inte handlar om bedömningen av verksamhetens stabilitet och ekonomi, för att nämna några exempel. Vissa upplever att efterfrågade uppgifter och dokument inte i grunden har någon betydelse för bedömningen om huvudmannen lever upp till skollagstiftningens krav så som tillsynen definieras. Ofta handlar det om kommuner som kanske inte är så positiva till fristående alternativ i förskolan. Myndigheten bedriver motsvarande verksamhet i egen regi samtidigt som den godkänner och utövar tillsyn av en ”konkurrent”. Det finns medlemmar som efter genomförd tillsyn fått kännedom om att dokument som lämnats in till kommunen senare har använts i den kommunala verksamheten. Detta upplevs förstås som både olustigt, oprofessionellt och problematiskt utifrån ett konkurrenshänseende. Samtidigt upplever man det som svårt att neka inlämnande av dokumentation på grund av det stora mandat som kommunen har med stöd av 26 kap. skollagen. Utifrån ett konkurrensperspektiv är detta en viktig information att lyfta fram.  

Vi kan slutligen nämna att det finns i dag drygt 2 600 fristående förskolor i Sverige och det finns fristående förskolor i 243 av landets kommuner. Kommunerna utför sina uppdrag på många olika sätt utifrån de befogenheter man har och det är inte alltid lagstiftningen som ligger till grund för kommunernas beslut. Därför har förbundet också föreslagit att godkännande och tillsyn av fristående förskolor ska överföras till Skolinspektionen utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv.  

 

För Friskolornas riksförbund

 

Ulla Hamilton

VD

 

Mariette Dennholt

Förbundsjurist

 

Tänk om politikerna hade valt Akelius modell

23 februari 2024

Det är aldrig lugnt i den offentliga debatten när det gäller friskolefrågan, men i samband med att Roger Akelius klev

Läsa i dialog

21 februari 2024

Så väcker Tellusbarn små barns läslust Tellusbarn har flera förskolor där en majoritet av barnen har ett annat modersmål än

Vd intervjuar Andreas och Sara på Karlsundsskolan i Örebro

20 februari 2024

På Karlslundsskolan i Örebro är rörelse en naturlig del av skoldagen. Skolan är en certifierad generation Pepp-skola vilket innebär att

Vd intervjuar Malin Nordesjö, Tisenhultgruppen

19 februari 2024

Malin Nordesjö är ägare och vd på Tisenhultgruppen, som bland annat driver Futuraskolorna. Här intervjuas hon av Ulla Hamilton, vd