30 augusti 2017

Idag lämnar Friskolornas riksförbund in sitt yttrande över Skolkommissionens betänkande. Förbundet beklagar att Skolkommissionen kommer med förslag som försvagar skolans kunskapsuppdrag, men välkomnar ökat fokus på professionen och på ledarskapet i skolan samt förslaget om ett aktivt skolval för alla.

Idag lämnar Friskolornas riksförbund in sitt yttrande över Skolkommissionens betänkande. Förbundet instämmer i Skolkommissionens syn på ökat fokus på professionen och på ledarskapet i skolan samt vikten av ett aktivt skolval för alla.

Friskolornas riksförbund beklagar att Skolkommissionens betänkande innehåller förslag som innebär att skolans kunskapsuppdrag försvagas i och med det för svensk skola helt nya uppdraget om ”allsidig social sammansättning” av elever. Förutom det problematiska i att kartlägga elevernas sociala bakgrund inför antagning till skolor pekar förbundet på felet med att skylla svaga resultat på eleverna.

– Vi ifrågasätter om förslaget är förenligt med diskrimineringslagstiftningen. Förslaget är olyckligt, det leder till ökat fokus på elevernas bakgrund i stället för på brister i skolornas arbete. Därmed missar man kärnan till problemet med resultatskillnaderna i skolan. Forskning visar att det är otillräckliga insatser från skolor, brist på kunskapsfokus och låga förväntningar, snarare än elevers bakgrund, som ger svaga resultat. Det är inte eleverna det är fel på och förslaget leder inte till ökad likvärdighet utan öppnar snarare för ökat godtycke baserat på vad som lokalt anses vara ”bra” respektive ”dålig” elevbakgrund med hänsyn till kravet på ”allsidig sammansättning”, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Förbundet välkomnar att Skolkommissionen stödjer ett införande av aktivt skolval.

– Ett aktivt skolval är ett viktigt led i arbetet att se till att alla får kunskap om att man kan välja skola. Det ställer krav på kommunerna att informera om skolvalet, men det ställer också krav på alla skolhuvudmän att ha relevant och tydlig informationen om kvaliteten på sina skolor så att alla föräldrar kan göra ett informerat val, säger Ulla Hamilton.

Förbundet instämmer också i förslaget att det är viktigt att forskning knyts närmare den pedagogiska verksamheten.

Saknas snabba åtgärder mot lärarbristen

Men Friskolornas riksförbund saknar förslag på snabba åtgärder mot den akuta lärarbristen.

– Skolans mest akuta problem är lärarbristen och Skolkommissionen har inga förslag på hur den snabbt kan minskas. De saknar katastroftänk. Vi skulle gärna se att arbetsgivare får möjlighet att bedöma om en lärare är skicklig nog att undervisa och sätta betyg, trots bristande behörighet. Vi har också tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting efterlyst större möjligheter till undervisning på entreprenad. Det skulle snabbt kunna undanröja en del av lärarbristen, säger Ulla Hamilton.

Länkar:

Läs hela remissvaret här

För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd

072-529 27 70, ulla.hamilton@friskola.se

För upplysningar:

Magnus Johansson, presskontakt

072-222 78 04, magnus.johansson@friskola.se

Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Få vill att de egna barnen blir lokförare

19 april 2023

Flera av samhällets viktigaste yrken upplevs som oattraktiva, enligt en undersökning från Axiom, genomförd på uppdrag av Friskolornas riksförbund. Av

Nya ”Fakta om friskolor” är här

18 april 2023

Friskolornas riksförbund ger årligen ut en uppdaterad version av boken ”Fakta om friskolor”. Med siffror och statistik bidrar ”Fakta om

Friskolorna: ”Skolpengen måste vara rättvis”

29 mars 2023

I ett remissyttrande om SOU 2022:53, ”Statens ansvar för skolan”, skriver Friskolornas riksförbund att skolpengssystemet behöver bli mer transparent och