29 juni 2017

   Den 11 september 2017 går remisstiden ut för utredningen Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning. Det är det slutliga förslag som Ilmar Reepalu lämnar som innehåller svaret på uppdraget som allianspartierna tvingade fram till utredningen om vinstbegränsningar, att bl a analysera hur olika kvalitetsmått kan användas på ett strategiskt sätt vid uppföljning av utförda välfärdstjänster. Det vore utmärkt om så många medlemmar som möjligt skickade in ett eget remissvar med anledning av förslaget.

   Den 11 september 2017 går remisstiden ut för SOU 2017:38 Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning. Det är det slutliga förslag som Ilmar Reepalu lämnar som innehåller svaret på uppdraget som allianspartierna tvingade fram till utredningen om vinstbegränsningar, att bl a analysera hur olika kvalitetsmått kan användas på ett strategiskt sätt vid uppföljning av utförda välfärdstjänster.

   Hans förslag finns presenterat här. 

   Utredningen lämnar inga konkreta förslag på lagändringar som berör skolområdet. Däremot  ifrågasätts möjligheterna att på ett rättvisande sätt mäta kvalitet. Utredningen anser att en vinstbegränsning inte kan ersättas med utökade kvalitetskrav och vidhåller därmed förslaget på vinstbegränsning. Det förslag som har blivit grundligt sågat att många myndigheter och officiella remissinstanser och därtill lett till att det inkommit 644 spontana remissvar. 

   I det nu aktuella utredningsförslaget menar man att det är svårt att genomföra tillförlitliga kvalitetsmätningar inom sektorer som vård, skola och omsorg. Utredaren skriver:

   ”Välfärdstjänsterna kännetecknas också av att de ofta kräver individuell anpassning. Forskningen har visat att marknadsstyrning genom privata utförare passar bäst för tjänster som är enkla, lätta att specificera och mäta och som inte kräver särskilda investeringar. För välfärdstjänster har det däremot visat sig komplicerat att skriva kontrakt som upprätthåller och utvecklar kvaliteten.”

   I korthet innebär utredningens förslag på skolområdet följande:

   • En vinstbegränsning måste till eftersom det inte är möjligt att ersätta en vinstbegränsning med utökade kvalitetskrav. En vinstbegränsning ger förutsättning för en mer tillitsbaserad styrning.
   • Statskontoret ges i uppdrag att följa upp huvudmännens uppföljning och kontroll av privata utförare i välfärden.
   • Vid kvalitetsmätningar och uppföljning bör även faktorer som samverkan och hur väl insatserna hållits ihop runt en enskild person utvärderas.
   • Kvalitetsmätningar och uppföljningar bör i större utsträckning avspegla och följa upp jämlikhet och fördelning.
   • Det pågående arbetet med att ta fram progressionsmått på skolområdet bör fortsätta.
   • E-hälsomyndigheten ges i uppdrag att ta fram definition av begreppet enhet.
   • Skolverket och Socialstyrelsen ges i uppdrag att presentera statistik uppdelad så att idéburna aktörer redovisas särskilt.
   • Det bör övervägas om idéburna aktörer ska kunna ges undantag från olika regelverk, en utredning bör tillsättas för detta ändamål.

   Utredaren vill också se ett ansvar för huvudmannen för att tillse att det är en ”allsidig social sammansättning” i dess skolenheter och vill ha indikatorer som kontinuerligt mäter utvecklingen så att ytterligare åtgärder kan vidtas om det finns behov för att få en allsidig social sammansättning i skolan.

   När det gäller de sk idéburna aktörerna så skriver han ”Det skulle också vara möjligt att skapa en ny juridisk form som utformas enbart för idéburna aktörer och som är avsedd att säkerställa att FN:s kriterier för icke-vinstsyftande aktörer uppfylls.” Han fortsätter ”Utifrån en rättssäker bedömning av vilka aktörer som är idéburna kan avsteg göras från de regler som anses lämpliga. Det skulle tex kunna vara vissa delar i en ägar- och ledningsprövning eller krav på viss ekonomisk stabilitet.”

   Mot bakgrund av att utredaren vidhåller sitt förslag om vinstbegränsning och dessutom menar att kvalitet ej kan mätas så menar förbundet att det vore utmärkt om så många medlemmar som möjligt skickade in ett eget remissvar med anledning av förslaget. Remissyttrandet kan inskränka sig till att

   1. Åter avvisa förslaget till en vinsbegränsning
   2. Bifoga en egen redovisning av hur man jobbar med kvalitetsfrågor och systematiskt kvalitetsarbete, tex en kvalitetsrapport.

   Här finns utredningen.

   Remisstiden går ut 11 september. Hör gärna av Dig om det finns några frågor maa detta. Och skicka gärna kopia på ert remissvar till oss.

    

   Nya lagar och regler från halvårsskiftet 2024

   19 juni 2024

   I sommar och till hösten börjar några nya lagar och regler att gälla. På Skolverkets webb finns samlad information om

   Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret

   17 juni 2024

   Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret U2024/01028 Ladda ned hela remissvaret Remissvar FR_pm Utökad kontroll

   Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

   17 juni 2024

   Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

   Informationsträffar Almega

   13 juni 2024

   Den 13 juni höll vi tre webbinarier för de medlemmar som vill veta mer om vad ett medlemskap i Almega