24 mars 2017

Skollagens och läroplanens intentioner har vi tolkat i relation till vår vision ”att utbilda tågluffare” och i relation till vår värdegrund kring en god miljö för lärande, säger Fridaskolornas koncernchef och vd Malin Johansson.

I en intervjuserie låter vi olika medlemmar berätta om sitt kvalitetsarbete. Fridaskolan startade hösten 1993 i Vänersborg och finns idag i flera västsvenska städer där de driver förskolor, grundskolor och en gymnasieskola. Här kan vi läsa svaren från Fridas koncernchef och vd.

Hallå där Malin Johansson, hur arbetar ni med det systematiska kvalitetsarbetet på Fridaskolorna?

– Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från det uppdrag som de statliga styrdokumenten givit oss – att granska utbildningens kvalitet. Skollagens och läroplanens intentioner har vi tolkat i relation till vår vision ”att utbilda tågluffare” och i relation till vår värdegrund kring en god miljö för lärande. Inställningen att förändring är ett naturligt tillstånd handlar om att bygga en organisation där lärande är ett naturligt inslag. Att ständigt granska vår egen verksamhet (dvs. att systematiskt undersöka om vi lever som vi lär och lever upp till det uppdrag vi har inom svensk skola) samt omsätta relevant forskning i vår praktik är viktiga grundpelare i vårt kvalitetsarbete.

– I Fridas systematiska kvalitetsarbete är framförhållning, planering, uppföljning och utvärdering naturliga inslag i samtliga delar av organisationen. En viktig faktor i Fridas systematiska kvalitetsarbete har varit att fokuset inte bara legat på att mäta resultat i form av betyg, meritvärden etc., utan också på de processer som leder fram till goda resultat. För processerna har vi formulerat ett antal nyckeltal (processnyckeltal) som utgår från våra riktlinjer och värdegrund. Om man vill lista ett antal framgångsfaktorer skulle jag vilja lyfta fram följande:

 

1. En stark gemensam vision, värdegrund och riktlinjer för verksamheten

2. Konsekvent och uthållig satsning på kompetensutveckling av samtlig personal

– Att avsätta tid varje vecka för att bedriva kompetensutveckling, föra dialoger om utveckling med utgångspunkt från vision, värdegrund, riktlinjer, forskning och beprövad erfarenhet är avgörande för att få till ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete inom våra verksamheter.

3. En kultur av självvärdering som involverar samtliga

– För att utvecklingen ska går via klassrummet är det viktigt att involvera alla delar av systemet. Pedagoger, elever, ledare och föräldrar får göra sina röster hörda i vårt kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet hos oss har en kultur av självvärdering, där utforskande frågor används för att granska vår verksamhet. Det handlar inte om att beskriva enbart vad vi gör, utan vad det vi gör gör. Att se vilka effekter vårt sätt att organisera lärandet och undervisningen har på elevernas utveckling och lärande är centralt för oss.

4. Bron mellan teori och praktik

– Att belysa och forma vår praktik med utgångspunkt från aktuell och relevant forskning kring skola och lärande har sedan starten 1993 varit avgörande för oss

5. Ledarutbildning

– När det gäller systematisk skolutveckling är ledarskapet oerhört väsentligt. Frida har sedan starten bedrivit en intern ledarutbildning med syfte att ge våra ledare redskap för att i praktiken omsätta vår vision, vår värdegrund och våra riktlinjer.

 

Vad är kvalitet tycker du?

– Att ge en precis definition av kvalitet är svårt, oavsett kontext. Det går dock att fånga kvalitet genom att vara uppmärksam (att kunna diskriminera) och noggrant iaktta olika faktorer. Det kan vara en utmaning att definiera kvalitet i skolan, men vi känner väl igen kvalitet när vi möter den.

– För oss på Frida avgörs kvaliteten av närheten till visionen och hur väl vi levererar en helhet och en utbildning som möjliggör för varje individ att bli en tågluffare, en kompetent och insiktsfull samhällsmedborgare .

 

Tror du ert sätt att arbeta med kvalitet skiljer sig från andra skolors?

– Det är inte så enkelt att svara på. Jag tänker att det säkert är så att vi inom svensk skola arbetar på olika sätt. Det viktiga är att varje huvudman – med utgångspunkt från styrdokumentens intentioner och verksamhetens vision och målsättningar – bedriver ett kvalitetsarbetet som gynnar eleverna, deras lärande och utveckling och resultat.

 

Är kvalitetsarbetet betungande?

– Inte alls. Att granska vår verksamhet, att värdera det vi gör och effekterna av det i relation till uppdraget ligger inbäddat i vår idé om en lärande organisation och att hela tiden justera och förändra för att göra bättre.

 

Får ni frågor från föräldrar om kvalitetsarbetet?

– Vi får frågor från föräldrar när det gäller det som det systematiska kvalitetsarbetet handlar om: utbildningens kvalitet. Däremot ställer vi frågor till föräldrarna om kvalitetsarbetet, exempelvis genom intervjuer och andra typer av dialogforum.

 

Ni har ju skickat in ett remissvar med anledning av Välfärdsutredningen, vad skulle det betyda för er om Ilmar Reepalus utredning blev verklighet?

– Tidigare har debatten handlat mycket om hur stora vinster som de s.k. välfärdsföretagen har delat ut till sina ägare. Den debatten har inte rört Fridaskolorna, eftersom Fridaskolorna aldrig tillämpat vinstutdelning, utan haft som idé att allt eventuellt överskott ska stanna kvar i verksamheten. Att spara vinster innebär en möjlighet för företaget att samla medel inför såväl renoveringar av klassrum eller skolrestauranger som att starta nya skolor. Vinst är också en förutsättning för att kunna bygga upp en buffert som stärker förmågan att hantera oförutsedda händelser. Denna möjlighet har inneburit att Fridaskolorna, sedan starten 1993, stadigt kunnat växa av egen kraft och kunnat starta nya skolor utan att behöva låna pengar till investeringarna.

– Nu föreslår utredningen att ett s.k. vinsttak ska införas. Vinsttaket reglerar inte hur mycket ägarna får plocka ut ur företaget, utan vinsttaket reglerar hur mycket vinst eller överskott som företaget över huvud taget får lov att göra.

– Fridaskolorna äger inte sina verksamhetslokaler. Den största tillgången vi har är vårt varumärke, personalens kompetens, väl inarbetade processer och våra kunder. Det är tillgångar som varken kan eller får fångas upp i någon bokföring och som därför inte heller ingår när tillåten vinst räknas fram. Det tillåtna vinsttakmer för Fridaskolorna skull bli ett minusvärde, vi skulle alltså tvingas gå med förlust.

Olof Granström: Så framtidssäkrar vi skolan

06 maj 2024

Olof Granström, statsvetare och ekonom, som tidigare jobbat nära Hans Rosling på Gapminder, deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor

Pär Lager: Så fungerar Ukraina trots kriget

06 maj 2024

Pär Lager vid Försvarshögskolan deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor bidra i en orolig tid. Du kan se hela

Niklas Arnberg: Så pandemisäkrar vi skolan

06 maj 2024

Niklas Arnberg, professor i virologi och generalsekreterare för Virus- och pandemifonden, deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor bidra i

Torbjörn Kock (S): Så kan vi mäta kvalitet i skolan

06 maj 2024

Torbjörn Kock (S) är ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Nyköping. Där har de utarbetat 17 nyckeltal för att mäta