22 januari 2017

Friskolornas riksförbund tillstyrker mot bakgrund av detta utredningens förslag om att i skollagen införa en ny bestämmelse som reglerar hur skolor ska förhålla sig när de bjuder in politiska partier till verksamheterna. Det kommer sannolikt att kunna underlätta för rektorerna och skolorna hur man ska förhålla sig i frågan.

Ladda ner:
Friskolornas riksförbunds yttrande över betänkandet Politisk information i skolan – ett led i demokratiuppdraget (SOU 2016:4) Dnr U2016/00155/S (Pdf, nytt fönster)

Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerade betänkande.  

Utredningen har analyserat de bestämmelser som reglerar hur skolor ska förhålla sig när det gäller att bjuda in politiska partier till skolorna och övervägt om det ska vara möjligt att begränsa antalet partier som skolan tar emot på objektiva grunder. Utgångspunkten har varit skolans demokratiska uppdrag som framgår av skollagstiftningen, att elever ska ges möjlighet att i utbildningen ta del av politisk opinionsbildning som en del av skolans uppdrag att förbereda elever för att delta i demokratiska beslutsprocesser i samhälls- och arbetslivet.   

Förbundet har tagit del av utredningens grundliga redogörelse av det gällande rättsläget på området. Förbundet anser att utredningens resonemang kring utgångspunkten samt de överväganden och bedömningar som görs är väl avvägda. Detsamma gäller förslaget om en ny skollagsbestämmelse, som föreslås på grund av att det finns ett behov av tydliggörande om vad som gäller eftersom rättsläget bedöms som oklart.

Förbundet tillstyrker mot bakgrund av detta utredningens förslag om att i skollagen införa en ny bestämmelse som reglerar hur skolor ska förhålla sig när de bjuder in politiska partier till verksamheterna. Det kommer sannolikt att kunna underlätta för rektorerna och skolorna hur man ska förhålla sig i frågan. Förbundet tillstyrker också förslaget om att bestämmelsen träder i kraft den 1 juli 2017.

Förbundet anser dock att ytterligare tydliggöranden behövs för att stötta skolorna hur man ska förhålla sig i olika praktiska situationer och gränsdragningar.  

  • I utredningens förslag om en ny bestämmelse anges begreppet ”företrädare för en skolenhet” utan att det närmare framgår vad som avses med innebörden. Begreppet finns inte i skollagstiftningen och kan därför skapa osäkerhet kring vad som i praktiken avses, är det huvudmannen eller rektorn som menas. I andra delar av utredningen anges att det är rektorn som beslutar om skolan ska bjuda in politiska partier och måste avgöra hur en sådan inbjudan ska göras. Bestämmelsen bör därför tydliggöras i enlighet med detta.
  • Det vore önskvärt att den nya bestämmelsen sista stycke förtydligas avseende tillämpligheten, dvs. när är det tänkt att en aktuell intresseanmälan ska ha inkommit för att skolan ska bli skyldig att delge eleverna information från andra politiska partier som anmält intresse att få medverka. En intresseanmälan kan ju göras först efter det att de övriga partierna har bjudits in till skolan och medverkat.
  • Förbundet anser slutligen att det finns behov av ytterligare närmare vägledning i olika frågor som kan uppstå vid själva besöket när skolan har bjudit in politiska partier, t.ex. i fall då en företrädare för ett politiskt parti fäller uttalanden som kränker eller trakasserar elever eller gör brottsliga uttalanden.

Utredningen har övervägt olika placeringar av den nya skollagsbestämmelsen. Förbundet anser att den nya bestämmelsen lämpligen hör hemma i skollagens 29 kapitel om Övriga bestämmelser i stället för i 1 kap. skollagen som avser övergripande och principiella frågor av annan karaktär.

 

För Friskolornas riksförbund

 

Ulla Hamilton

VD

 

Mariette Dennholt

Förbundsjurist

 

Vd intervjuar: Johan Norberg om skolföretagande

04 oktober 2023

Många kritiserar den så kallade välfärdskapitalismen inom skolans värld. Och vem är bättre skickad att svara på om friskolesektorn är

Internationella Engelska skolans vd: Välkommen att besöka våra skolor!

03 oktober 2023

DN har av någon anledning skrivit ett flertal ledare där de valt att kritisera Internationella Engelska Skolan. Med anledning av

Ingrip i tid mot dåliga skolor

02 oktober 2023

Återigen uppmärksammas Thorenkoncernen i Dagens Nyheter: ”Skolkoncern slipper miljonbelopp i vite – trots upprepade brister”. DN har gått igenom Skolinspektionens

Ska vi ha lottning till alla skolor?

28 september 2023

På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,