12 oktober 2016

– Alla aktiviteter planeras utifrån hur vi ska stödja eleverna på bästa sätt för bästa möjliga måluppnåelse, säger rektor Stina Jonsson om kvalitetsarbetet på Kunskapsskolan Uppsala Norra.

I en rad intervjuer frågar vi lärare, rektorer och vd:ar om hur deras skolor arbetar med kvalitetsutveckling. Idag får vi läsa svaren från rektorn på Kunskapsskolan Uppsala Norra.

Hallå där Stina Jonsson, rektor på Kunskapsskolan Uppsala Norra, hur arbetar du med det systematiska kvalitetsarbetet på din skola?

– Det systematiska kvalitetsarbetet pågår under hela läsåret hos oss. Under maj-juni har vi dock extra stort fokus då vi sammanställer alla årets utvärderingar, enkätuppföljningar och analyser av delarna av verksamheten som vi gjort under året. Vi gör då en fördjupad analys över resultaten. Det arbetet ligger till grund för nästkommande läsårs Kvalitetsplan där vi tar fram aktiviteter och processer för att förbättra våra resultat inom områden där vi ser att vi behöver utvecklas. Alla aktiviteter planeras utifrån hur vi ska stödja eleverna på bästa sätt för bästa möjliga måluppnåelse.

Vad är kvalitet skulle du säga?

– Kvalitet i det här fallet är för mig när vi samlar bevis för att det vi gör leder till förbättrade studieresultat för eleverna.

Är kvalitetsarbetet betungande?

– Jag upplever inte kvalitetsarbetet som betungande då det sker som en naturlig del av vår verksamhet. Det är inget extra vi gör, det ingår i vardagen.

Får ni frågor från föräldrar om kvalitetsarbetet?

– Jag brukar i rektorsbrev och via föräldraråd berätta om vårt kvalitetsarbete. Hittills upplever jag att föräldrar varit nöjda med den informationen och inte hört av sig mer.

Kan du ge något konkret exempel där du tror ert arbete med kvalitet har gjort en skillnad?

– När det gäller elever med betyg i alla ämnen i slutbetyg i åk 9 är jag helt övertygad om att vårt kvalitetsarbete gjort skillnad. Vi har god rutin på att uppmärksamma elever i god tid då något inte går som det ska, vi hinner då sätta in åtgärder och får elever i stor utsträckning att lyckas i åk 9.

Hur ser ni på betygsinflation?  Vad gör ni för att förhindra att det uppkommer?

– Som jag sa när det gäller kvalitet så är det grunden för detta arbete. Vi är noga med att följa upp att vi har belägg för de betyg som sätts. Vi har byggt organisationen så att alla elever ska få en så likvärdig undervisning och bedömning som möjligt oavsett vilken lärare de möter. Ämneslagen bearbetar och analyserar skolans utbildningsresultat för samtliga årskurser. Vi samrättar och bedömer nationella prov med andra skolor och andra lärare för att säkra att vi bedömer så likvärdigt det går. Vi har också kontinuerlig uppföljning gällande våra satta betyg i förhållande till elevernas resultat på nationella proven. Allt för stora avvikelser signalerar för mig att något inte står rätt till i undervisningen.

Bättre när fler förmågor används i matematik

01 november 2018

När matematikresultaten behövde bli bättre vände sig Erlaskolan till matematikforskare. Idag innehåller matematikundervisningen mer aktivitet och resonerande och eleverna tycker

Fristående förskolor har höjt kvaliteten i Norge

10 oktober 2018

Hans Jacob och Randi Sundby driver Læringsverkstedet som är Norges största huvudman för fristående förskolor. De finns numera också i

Rektorer på friskolor tycker de är friare i sitt uppdrag

05 oktober 2018

Vartannat år undersöker Skolledarna hur deras medlemmar – rektorerna – ser på förutsättningarna för sitt uppdrag. Förbundsordförande Matz Nilson säger

Elev på Marina Läroverket: ”Det förberedde en för vuxenlivet helt enkelt”

11 september 2018

Sebastian Engstrand besöker friskolefartyget Älva mellan seminarierna i Almedalen. Han tog studenten från Marina Läroverket 2015 och minns särskilt den