Utredning: Offentlighetsprincip i fristående förskolor

En statlig utredning har lämnat förslag om införande av en offentlighetsprincip i bland annat fristående förskolor. Har du som medlem synpunkter på utredarens förslag är du välkommen att skicka dem till oss på info@friskola.se.

En statlig utredning har lämnat förslag om införande av en offentlighetsprincip i bland annat fristående förskolor. I sitt betänkande skriver utredningen att förslaget kommer att medföra vissa konsekvenser för privata aktörer som bedriver offentligt finansierad välfärdsverksamhet, eftersom det kommer att leda till en ökad administration och vissa kostnader.

I slutet av 2015 kom motsvarande lagförslag för fristående skolor. I remissyttrandet då framhöll Friskolornas riksförbund, förutom att vi värnar öppenhet i syfte att granska och för att underlätta föräldrars val av skola, just att en offentlighetsprincip kommer att innebära oproportionerligt mer administration än den mernytta som kommer ut av den. Förbundet avstyrkte förslaget och föreslog i stället en annan lösning än att införa offentlighetsprincip i fristående skolor.

Friskolornas riksförbund kommer att yttra sig även över förslaget som rör en offentlighetsprincip i fristående förskolor. Har du som medlem synpunkter på utredarens förslag är du välkommen att skicka dem till oss på info@friskola.se.

Läs utredningens förslag här (regeringen.se nytt fönster)