26 augusti 2016

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Trots att en övervägande majoritet av eleverna i årskurserna 6-9 i Roma kulturklass inte når upp till kunskapskraven i flera ämnen har skolan varken utrett de enskilda elevernas behov av särskilt stöd eller analyserat den bristande måluppfyllelsen på generell nivå inom ramen för ett systematiskt kvalitetsarbete. Därmed har det inte heller vidtagits några utvecklingsåtgärder för att se till att undervisningen leder till att eleverna når kunskapskraven, något en hög andel av eleverna inte gjort i flera ämnen under hela fem terminer.

Igår kom Skolinspektionen med beslut efter tillsyn i Hammarbyskolan. Friskolornas belackare är snabbt uta när det kan finnas något att anmärka på när det gäller friskolor. Här handlar det om landets största skolhuvudman, Stockholm stad, och vi ser nu fram emot Katalys mfl kommentarer med anledning av Skolinspektionens vitesförelägganden.

Kritiken är inte nådig:

Skolinspektionens har vid tillsynen av Hammarbyskolan identifierat flera allvarliga brister avseende den del av Hammarbyskolans verksamhet som bedrivs i Roma Kulturklass. Trots att en övervägande majoritet av eleverna i årskurserna 6-9 i Roma kulturklass inte når upp till kunskapskraven i flera ämnen har skolan varken utrett de enskilda elevernas behov av särskilt stöd eller analyserat den bristande måluppfyllelsen på generell nivå inom ramen för ett systematiskt kvalitetsarbete. Därmed har det inte heller vidtagits några utvecklingsåtgärder för att se till att undervisningen leder till att eleverna når kunskapskraven, något en hög andel av eleverna inte gjort i flera ämnen under hela fem terminer. Rektorn och huvudmannen kan inte heller uppge några insatser för att komma till rätta med elevernas höga frånvaro i Roma Kulturklass, något som de båda uppfattar som det största hindret för elevernas måluppfyllelse. Rektorn har vid Skolinspektionens tillsyn inte heller kännedom om att lärarna i Roma kulturklass har bristande kunskap om de regler som gäller vid betygsättning och att undervisningen inte bedrivs i den omfattning och med det innehåll som framgår av de nationella styrdokumenten.

De fortsätter:

Skolinspektionen bedömer att samtliga av de påtalade bristerna i Hammarby-skolan, framför allt i den del av verksamheten som bedrivs i Roma Kulturklass, utgör allvarliga hinder för elevernas möjlighet att nå utbildningens mål. Bristerna har dessutom i de flesta fall förelegat under en längre tid, utan att åtgärder vidtagits för att komma till rätta med bristerna. Skolinspektionen anser därför att det föreligger skäl att förena föreläggandena med vite.

Skolinspektionens rapport är skrämmande läsning. Bristen på uppföljning i kommunala skolor är något som Skolinspektionen också påpekat i andra sammanhang. Och där den också konstaterat att friskolehuvudmän är ett föredöme. Det är mycket viktig att det sker en granskning på lika villkor av skolor, oavsett huvudman. Drygt 8 av 10 elever gå i kommunala skolor, trots detta är Skolinspektionens tillsyn mer fokuserad på fristående skolor än kommunala. Behöver jag påpeka att det mot bakgrund av detta är absolut avgörande för att vända resultaten i skolan, att det ställs lika höga krav på de kommunala skolorna som på de fristående.

Kommer Suhonen mfl att kräva att Stockholm stad ska sluta bedriva skolverksamhet när de nu fått vitesförelägganden?

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan

Håller skoldebatten på att bli allt mer relevant?

07 september 2023

Den senaste veckan har det förekommit ett antal intressanta artiklar i media som berör skolan, styrdokumenten, kunskapsresultaten och vad som

Varför är No Excuses inte ett självklart förhållningssätt i skolan?

31 augusti 2023

Näringslivets Skolforum arrangerade i veckan ett mycket intressant seminarium under rubriken ”Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?” Det var