21 juni 2016

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

LO-kongressen verkar ha fattat beslut på magkänsla snarare än fakta – nu vill de uppenbarligen avskaffa skolpengen och med det följer det fria skolvalet.

LO-kongressen verkar ha fattat beslut på magkänsla snarare än fakta. Igår hävdade LO-ordföranden att ingen granskar friskolornas ekonomi, att man kan göra vinster som uppgår till 20% av intäkterna (det finns väl knappast något företag som klarar det). Man kan undra hur en friskola skulle kunna bedriva verksamhet om den skulle ha en sådan vinstmarginal. Intäkterna är ju baserade på den kommunala skolpengen. Andra intäkter är ju inte tillåtna, typ avgifter.

LO verkar också har ”missuppfattat” hur skolpengsystemet fungerar. LOs styrelsen skriver följande i ett yttrande över en motion. (deras text kursiv. Mina kommentarer i parentes):

Med skolpengssystemet har ett helt affärsområde öppnats. Ett stort mått av etableringsfrihet har inneburit möjligheter för många aktörer att etablera sig med liten hänsyn tagen till elevunderlaget.(Detta är inte korrekt eftersom den som ansöker om tillstånd för att få starta skola måste visa att det finns ett elevunderlag. Kan de inte visa det så säger Skolinspektionen nej.)

Det innebär att konkurrensförmågan och möjlighet att locka elever blir avgörande för skolans ekonomi och förmåga att bedriva bra undervisning. Det har också bidragit till, inte minst i större städer, en utveckling mot ökad segregering och mer socioekonomiskt homogena skolor. (Segregeringen beror på bostadssegregationen. Det har bla regeringens Skolkommission konstaterat. Den föreslår därför att det bör införas ett aktiv skolval – alla ska välja skola. Det finns i Nacka, Botkyrka mfl kommuner och det innebär att bostadssegregationens genomslag minskar. Eleverna väljer en annan skola än den närmsta.)

Skolpengen ges lika för varje elev. (De flesta kommuner har socioekonomiska faktorer som ingår i beräkningen av skolpengen vilket gör att pengen inte är exakt lika men den är lika utifrån bakgrundsfaktorer. )

Många kommuner visar sig inte avsätta tillräckligt och riktade resurser, för att ge skolor förutsättningar att uppfylla sitt kompensatoriska uppdrag. (Detta är helt korrekt och ett problem som Skolinspektionen lyft fram, där de också har konstaterat att många friskolor är mycket bättre på detta än kommunala skolor).

Det innebär att skolor med stora pedagogiska utmaningar inte blir en del av en likvärdig skola. (En likvärdig skola innebär inte att alla skolor ska vara exakt lika, en likvärdig skola handlar om att skolan ska utgå från varje enskild elevs förutsättningar)

Merkostnader som den kommunala skolan av olika anledningar har, men inte den fristående skolan, kan också medföra en överkompensation för de fristående skolorna. (Utredningar har konstaterat att det inte finns en sådan ”extra kostnad” för kommuner. Det är därför lika behandlingsprincipen har införts dvs lika skolpeng oavsett om eleven väljer en kommunal eller fristående skola).

LOs styrelse delar motionärernas uppfattning att dagens skolpengssystem byggt på en genomsnittlig ersättning per elev är problematisk. (Riktigt så är det ju inte som konstaterats ovan) Att hitta ett lämpligt alternativ är inte helt okomplicerat och styrelsen anser därför att LO bör verka för att skolans finansiering ses över i sin helhet. Syftet med en sådan översyn ska vara att överväga möjligheterna till alternativa fördelningsprinciper som kan ge bättre förutsättningar för en likvärdig skola.

Frågan är hur man ska tolka detta beslut av kongressen – några har tolkat det som att LO vill avskaffa skolpengen och det fria skolvalet. Jag har sagt det förut och säger det igen: Det svenska friskolesystemet är unikt – rik som fattig kan välja skola, pengen följer eleven, friskolan får inte ta ut någon avgift, friskolan får inte välja elever och det är kommunen som beslutar om skolpengens nivå. Har kan någon vänsterperson, som påstås värna om de svaga i samhället – vara emot ett sådant system?

/

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,