Remissvar: En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4

Förbundet tillstyrker utredningens förslag om att införa en försöksverksamhet med betyg från årskurs 4, men för att få en bred anslutning till försöksverksamheten bör fler kunna ansöka om deltagande samt resurser för skolhuvudmännens merkostnader tillföras.

Ladda ner:
Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 (Pdf, nytt fönster)

Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 (U2016/02376/S)

Friskolornas riksförbund (nedan kallat förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerade förslag och vill framföra följande.

Förbundet tillstyrker utredningens förslag om att införa en försöksverksamhet med betyg från årskurs 4, men har följande synpunkter på delar av förslagen i remisspromemorian. 

Omfattningen

Enligt förslaget får bara huvudmän med minst fyra skolenheter delta i försöksverksamheten och högst en fjärdedel av skolorna inom en ansökande skolhuvudman samt högst etthundra skolor totalt i hela landet. Förbundet avstyrker denna del i förslaget. Merparten av de fristående skolhuvudmän som driver grundskola har endast en eller två skolor. Såsom förslaget nu är utformat utestängs således många fristående skolhuvudmän från möjligheten att ansöka om deltagande i försöksverksamheten. Förbundet anser att försöksverksamheten inte ska begränsas utan öppnas upp för alla som önskar delta.  

Försöksverksamheten ska enligt förslaget vidare bygga på frivillighet och en huvudman får delta i försöksverksamheten bara om intresse finns hos berörd ledning och lärare/lärarorganisationerna. Samråd ska ske med berörda föräldrar som ska beredas möjlighet att yttra sig och även elever ska ges möjlighet att yttra sig. Förbundet anser att det naturligtvis är positivt att det finns en samlad vilja hos alla berörda skolan att delta i försöksverksamheten, men det bör ändå poängteras att ytterst måste det vara skolhuvudmannens beslut som vilar främst på intresse hos rektor och berörda lärare. 

Konsekvensbeskrivningen

Förbundet anser att konsekvensbeskrivningen uppvisar brister eftersom det saknas närmare beskrivningar och framför allt resurser avsatta för kompetensutveckling av lärare och andra eventuella merkostnader som kan uppkomma som en följd av försöksverksamheten. Förbundet anser att även om försöksverksamheten handlar om ett frivilligt åtagande hade det varit rimligt att kompetensutveckling också erbjuds för lärare som behöver det, särskilt viktigt är det mot bakgrund av andra utredningar visat att både lärare och elever upplever problem med att kunskapskraven inte är tillräckligt tydliga. Även merkostnader för behov av förändrad betygsadministration kan uppkomma för skolhuvudmännen. Som förslaget nu är utformat kan det dessvärre få till följd att skolhuvudmän avstår från att ansöka, vilket vore olyckligt.

För att få en bra och bred anslutning till försöksverksamheten bör förslaget således förändras så att fler kan ansöka om deltagande samt att resurser för skolhuvudmännens merkostnader tillförs.

 

För Friskolornas riksförbund

 

Ulla Hamilton                                                                

VD

 

Mariette Dennholt

Förbundsjurist