Lärarlönelyftet igång i höst

Regeringen har nu fattat beslut om Lärarlönelyftet – 3 miljarder per år i statsbidrag till lönepåslag till lärare, förskollärare och fritidspedagoger.

Minst 2,7 miljarder kronor (90 procent) av pengarna avsätts till lärare och förskollärare i förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och motsvarande skolformer. Maximalt 300 miljoner kronor (10 procent) får rekvireras till förskollärare i förskolan och fritidspedagoger i fritidshemmet.

Lönepåslaget ska vara minst 2 500 kronor och mest 3 500 kronor i månaden, utöver den ordinarie lönerevisionen. För att få tillgång till lärarlönelyftet måste den anställde ha varit anställd hos sin arbetsgivare sedan tidigare. Satsningen kommer inte att kunna användas vid nyrekrytering.

Som lönelyftet är utformat just nu kommer inte huvudmnän som enbart driver förskola att kunna söka statsbidraget. En sådan modell protesterade Friskolornas riksförbund mot redan i utredningen och remissvaret. Förbundet har nu efter beslutet uppmärksammat både Utbildningsdepartementet och oppositionen om den snedvridna konkurrens det innebär.

Förordningen träder i kraft den 22 mars, därefter ska Skolverket ta fram föreskrifter. Första omgången för rekvirering av statsbidrag är från höstterminen 2016.

Läs mer i regeringens pm Lärarlönelyftet (pdf, nytt fönster)