Friskolornas riks­förbunds synpunkter på Skolverkets förslag till föreskrifter om vissa belopp för elever vid fristående gymnasieskolor (riksprislistan) och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogram av

Förbundet har inga synpunkter på föreskriftsförslagets belopp. När det däremot gäller underlagen för fastställande av prislista, dess konsekvenser och Skolverkets beräkningsmodell har förbundet under flera års tid framfört olika synpunkter. I flera viktiga frågor har det dock av olika skäl inte resulterat i några förändringar. Då förbundet anser att frågorna är av sådan principiell karaktär vidhålls synpunkterna enligt följande.

Ert Dnr 2016:35

Friskolornas riksförbund (förbundet) har fått möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerade förslag till föreskrifter.

Förbundet har inga synpunkter på föreskriftsförslagets belopp. När det däremot gäller underlagen för fastställande av prislista, dess konsekvenser och Skolverkets beräkningsmodell har förbundet under flera års tid framfört olika synpunkter. I flera viktiga frågor har det dock av olika skäl inte resulterat i några förändringar. Då förbundet anser att frågorna är av sådan principiell karaktär vidhålls synpunkterna enligt följande. 

Underlaget för fastställande av prislista

Förbundet har tagit del av bilagd konsekvensutredning och konstaterar att det fortfarande finns kommuner som inte har lämnat in begärda uppgifter till SCB. Det är positivt att Skolverkets kontrollsystem har utvecklats och att andelen kommuner som rapporterat är högre jämfört med för några år sedan. Förbundet anser dock fortfarande att det är synnerligen märkligt att så många som 44 kommuner motsvarande nästan 14 procent av de berörda kommunerna ignorerar gällande lagstiftning. Det är också anmärkningsvärt att det tillåts fortgå år efter år.

Riksprislistans utformning i förhållande till tillämpningsområdet

Riksprislistan bör vidare utformas i förhållande till sitt tillämpningsområde. Vid framräknandet tillämpas ett viktat genomsnitt, vilket medför att ju fler elever en kommun har, desto större genomslag får kommunens prisbild på riksprislistan. Storstadsregionernas kostnadsbild får därför ett större genomslag i prislistan, en kostnadsbild som generellt sett är lägre på grund av stordriftsfördelar och ökad konkurrens. Förbundet har motsatt sig genomförandet av denna viktning. Riksprislistan tillämpas sällan i storstadsregionerna på grund av kommunernas samverkansområden. Ska viktningar i modellen göras, måste dessa ske utifrån de förutsättningar som är rådande för de som i huvudsak tillämpar riksprislistan.

Beaktande av resurstillskott

Förbundet har vidare vid upprepade tillfällen framhållit behovet av att riksprislistan också måste ta hänsyn till kommunernas resursjusteringar under löpande budgetår. Utifrån skollagens krav på lika villkor är frågan av sådan principiell karaktär finns det fortfarande anledning att påtala behovet av en modell som också beaktar kommuners budgetjusteringar.

Synpunkt på konsekvensutredningen

Avslutningsvis vill förbundet också lämna en synpunkt avseende avsnitt 3 första stycket i konsekvensutredningen. I den andra meningen bör det rätteligen framgå att fristående gymnasieskolor ska få ersättning enligt riksprislistan även i de fall kommunen erbjuder det nationella programmet men inte inriktningen. 

 

För Friskolornas riksförbund

Ulla Hamilton

VD

 

Mariette Dennholt

förbundsjurist